ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ОРІЄНТИР НА СУЧАСНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.37

Ключові слова:

артосвіта, магістранти, методи, інформаційно-комункаційні технології, фахова підготовка, форми

Анотація

У статті розглянуто питання фахової підготовки майбутніх дошкільних педагогів. На прикладі нового для спеціальності 012 Дошкільна освіта навчального курсу «Артосвіта дітей дошкільного віку» представлено можливості підвищення якості освіти й формування інформаційної культури здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено аналіз сучасного стану проблеми й визначено протиріччя в процесі викладання фахових методик між наявним теоретичним підґрунтям фахової підготовки майбутніх викладачів і недостатнім рівнем сформованості фахової компетентності випускників, що частково пояснюється низьким рівнем мотивації значної частини студентів до роботи в закладах дошкільної освіти.

Проаналізовано наукові дослідження, присвячені застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, визначенню рівнів готовності студентів до використання інформаційно-комунікаційних технологій та навичок педагога, який опанував інформаційно-комунікаційною компетентністю.

У статті представлено результати дослідження рівнів сформованості мистецької компетентності магістрантів за мотиваційним, емоційним, інтелектуальним, діяльнісним критеріями та відповідними показниками; конкретизовано методи педагогічної діагностики. Розкрито принципи, методи й форми використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті навчальної дисципліни «Артосвіта дітей дошкільного віку». Показано кореляцію між формами й методами взаємодії викладача із здобувачами на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено чинники ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій: підвищення інтересу студентів до навчальної дисципліни, мотивація до самовдосконалення й саморозвитку, осучаснення контенту навчальних дисциплін інноваційними формами взаємодії, методами та прийомами формування відповідної фахової компетентності в майбутніх магістрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bielienka А., Kovalenko О., Shynkar T. ICT as a tool for improving the quality of methodical work in the first link of the system of education. ICTERI-2020: 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Khaкkiv, Ukraine. 2020. 334–341рр. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2740/20200334.pdf

Competency Framework for Teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: http://iteach.com.ua/files//content/5EDCFd01.pdf

Kushnir N., Osypova N., Valko N., Kuzmich L. Distance Learning Technologies in Institution of Higher Education by Means of LCMS Moodle. ICTERI-2020: 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Khaкkiv, Ukraine. 2020. 1152–1163рр. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201152.pdf

Spivakovskiy O., Kushnir N., Valko N., Vinnyk M. ICT Advanced Training of University Teachers. ICTERI-2017: 13th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Kyiv, Ukraine. 2017. 17 –190рр. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000176.pdf

Морзе Н.В., Василенко С.В. Звіт 1. Інноваційне навчання та найкращі практики: українські університети. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження». 2020. С. 1–68. DOI:10.28925/2414-0325.2020spv1. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/337

References

Bielienka, А., Kovalenko, О., Shynkar, T. (2020). ICT as a tool for improving the quality of methodical work in the first link of the system of education. ICTERI-2020: 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Khaкkiv, Ukraine. 334–341. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2740/20200334.pdf

Competency Framework for Teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: http://iteach.com.ua/files//content/5EDCFd01.pdf

Kushnir, N., Osypova, N., Valko, N., Kuzmich, L. (2020). Distance Learning Technologies in Institution of Higher Education by Means of LCMS Moodle. ICTERI-2020: 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Khaкkiv, Ukraine. 1152–1163. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201152.pdf

Spivakovskiy, O., Kushnir, N., Valko, N., Vinnyk, M. (2017). ICT Advanced Training of University Teachers. ICTERI-2017: 13th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Kyiv, Ukraine. Р. 176 – 190. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000176.pdf

Morze, N.V., Vasylenko, S.V. Zvit 1. (2020) Innovatsiine navchannia ta naikrashchi praktyky: ukrainski universytety. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [Report 1. Innovative learning and best practices: Ukrainian universities. Open educational e-environment of a modern university]: spetsvypusk “Pedahohichna vyshcha osvita Ukrainy: analiz i doslidzhennia”. 1–68. DOI: 10.28925/2414-0325.2020spv1.URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/337 (in Ukrainian)

Downloads


Переглядів анотації: 269

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
Г. Бєлєнька, О. Половіна, І. Кондратець, і Т. Шинкар, «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ОРІЄНТИР НА СУЧАСНІСТЬ», OD, вип. 34, вип. 3, с. 96–110, Вер 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті