ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЯ: СУЧАСНИЙ КОНТЕНТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.33

Ключові слова:

інновація, інновації в освіті, креативність, творчість

Анотація

У статті представлено сучасне наукове розуміння феноменів творчості та інновації з позицій різних галузей знань. Наголошено на актуальності даної проблематики з огляду на те, що основною домінантною ознакою прогресивного розвитку нашого часу виступає становлення інноваційної особистості, здатної до творення інновацій в усіх сферах своєї життєдіяльності. З’ясовано, що в сучасному науковому дискурсі феномен творчості виступає як процес діяльності, що характеризується певним результатом, в якому можна прослідкувати матеріальну або духовну цінність. Визначено, що важливою якістю особистості є креативність, яка розуміється як здатніть особистості до варіативності, гнучкості, ліквідності, стійкості, орієнтації на дії та може бути сформована завдяки створенню особливих умов в процесі навчання і виховання. Описано розуміння феномену інновації як процесу втілення нових ідей. Висвітлено сутність інновацій в освіті як процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану. У дослідженні використовувалися методи теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, що дало змогу виявити сутність понять «творчість» та «інновація» для осмислення їх сучасного контенту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаренко С. У. Педагогічний словник. К, 1997. 375 с.

Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія. К. : Міленіум, 2004. 358 с.

Дубасенюк О. А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 12‒28.

Каташов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Л., 2001. 265 с.

Кліпкова О. І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством. Науковий вісник Мукачівського державного університет. Серія: Економіка, Випуск 2 (4). Частина 2, 2015. С. 76 – 80.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К. : Педагогічна думка, 2009. 520 с.

Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02. К., 2007. 448 с.

Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.7. С. 360‒364.

Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегомены). К. : Освита Украины, 2007. 388 с.

Роменець В. А. Психологія творчості : навчальний посібник. 3-є вид. К. : Либідь, 2004. 288 с.

Сакун А. В. Евристика сучасності : знання, інновація, творчість : монографія. Київ : Книга, 2015. 352 с.

Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : монографія. Х. : Каравела, 1998. 150 с.

Скубашевська О. Інновація як різновид творчості. Гілея : наук. вісн : зб. наук. праць. гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ : ВІр УаН, 2011. Вип. 53 (№ 10). С. 275–281.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL : http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf (дата звернення : 12.04.2021).

Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура : монографія / Василя Кременя / АПН України, Ін-т обдар. дитини. К. : Педагогічна думка, 2008. 472 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ⁄ голов. ред. В. І. Шинкарук. К. : Абрис, 2002. 742 с.

Karwowski M. Identyfikacja potencjalu tworctego. Warszawa : APS, 2009. 300 p.

Mumford M. D. Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research. Creativity Research Journal. 2003. № 15. Р. 107–120.

Khoruzha L., Bratko M., Kotenko O., Melnychenko O., ProshkinV. The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics. The New Education Review (55(1)). 2019. С. 233–245. ISSN 1732-6729.

Szmidt K. Pedagogika tworczosci. Gdansk: GWP, 2007. 424 s.

Fagerberg J., Martin B., and Sloth Andersen E. (editors), Innovation Studies. Evolution and Future Challenges. Oxford: Oxford University Press, 2013.

References

Goncharenko S. U. (1997). Pedagogichny`j slovny`k. [Pedagogical dictionary]. Kyiv (in Ukrainian)

Dany`lenko L. I. (2004). Upravlinnya innovacijnoyu diyal`nistyu v zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladax : monografiya. [Management of innovation activity in secondary schools]. Kyiv (in Ukrainian)

Dubasenyuk O. A. (2014). Innovaciyi v suchasnij osviti. Innovaciyi v osviti: integraciya nauky` i prakty`ky`: zbirny`k naukovo-metody`chny`x pracz`. [Innovations in modern education]. Zhytomyr (in Ukrainian)

Katashov A. I. (2001). Pedagogichni osnovy` rozvy`tku innovacijnogo osvitn`ogo seredovy`shha suchasnogo liceyu : dy`s. ... kand. ped. nauk 13.00.01. [Pedagogical bases of development of innovative educational environment of modern lyceum]. Lviv (in Ukrainian)

Klipkova O. I. (2015). Kreaty`vnist` ta innovacijnist` yak osnovni skladovi novogo vektora v upravlinni pidpry`yemstvom. Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tet. Seriya: Ekonomika [Creativity and innovation as the main components of the new vector in enterprise management]. Мukachevo (in Ukrainian)

Kremen` V. G. (2009). Filosofiya lyudy`nocentry`zmu v strategiyax osvitn`ogo prostoru. [Philosophy of anthropocentrism in the strategies of educational space]. Kyiv (in Ukrainian)

Kucevol O. M. (2007). Teorety`ko-metody`chni osnovy` rozvy`tku kreaty`vnosti majbutnix uchy`teliv literatury` : dy`s. … doktora ped. nauk : 13.00.02. [Theoretical and methodical bases of development of creativity of future teachers of literature: dis. … Dr. ped. Science]. Kyiv (in Ukrainian)

Ly`tvy`n I. V. (2011). Osobly`vosti poshuku innovacijny`x idej u sy`stemi kreaty`vnogo menedzhmentu. Naukovy`j visny`k NLTU Ukrayiny`. [Features of search of innovative ideas in the system of creative management]. Lviv (in Ukrainian)

Molyako V. A. (2007). Tvorcheskaya konstruktologiya (prolegomeny). [Creative constructology (prolegomena)]. Kyiv (in Ukrainian)

Romenecz` V. A. (2004). Psy`xologiya tvorchosti : navchal`ny`j posibny`k. [Psychology of creativity]. Kyiv (in Ukrainian)

Sakun A. V. (2015). Evry`sty`ka suchasnosti : znannya, innovaciya, tvorchist` : monografiya. [Heuristics of modernity: knowledge, innovation, creativity]. Kyiv (in Ukrainian)

Sy`soyeva S. O. (1998). Pedagogichna tvorchist` : monografiya. [Pedagogical creativity]. Kyiv (in Ukrainian)

Skubashevs`ka O. (2011). Innovaciya yak riznovy`d tvorchosti. Gileya : nauk. visn : zb. nauk. pracz`. gol. red. V. M. Vashkevy`ch. [Innovation as a kind of creativity. Gilea]. Kyiv (in Ukrainian)

Strategiya rozvy`tku sfery` innovacijnoyi diyal`nosti na period do 2030 roku. (2021). [Strategy for the development of innovation for the period up to 2030] Kyiv (in Ukrainian)

Fenomen innovacij: osvita, suspil`stvo, kul`tura: monografiya. (2008). [The phenomenon of innovation: education, society, culture]. Kyiv (in Ukrainian)

Filosofsjkyj encyklopedychnyj slovnyk (2002) / NAN Ukrajiny, In-t filosofiji im. Gh. S. Skovorody ⁄ gholov. red. V. I. Shynkaruk. [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv (in Ukrainian)

Karwowski M. (2009). Identyfikacja potencjalu tworctego. Warszawa.

Mumford M. D. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research. Creativity Research Journal.

Khoruzha L., Bratko M., Kotenko O., Melnychenko O., ProshkinV. (2019). The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics. The New Education Review (55(1)). С. 233–245. ISSN 1732-6729 (SCOPUS).

Szmidt K. (2007). Pedagogika tworczosci. Gdansk.

Fagerberg J., Martin B., and Sloth Andersen E. (editors) (2013). Innovation Studies. Evolution and Future Challenges. Oxford: Oxford University Press.

Downloads


Переглядів анотації: 156

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

[1]
А. Михалюк, «ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЯ: СУЧАСНИЙ КОНТЕНТ», OD, вип. 34, вип. 3, с. 32–45, Вер 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти