КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Алла Михалюк Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р І. Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0452-1260

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.4

Ключові слова:

виконавська культура, етапи формування, майбутній вчитель музичного мистецтва, педагогічні умови, українське фортепіанне мистецтво

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування виконавської культури в інструментальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено змістове наповнення та окреслено складники виконавської культури майбутнього вчителя. Особливо великого значення надається українському фортепіанному мистецтву у становленні виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів, що спроможне здійснювати винятковий вплив на особистість на ментально-генетичному рівні. Обґрунтовано концептуальні положення, що покладені в основу процесу формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів на основі українського фортепіанного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Михалюк, Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р І. Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

• Андрейко О. І. Виконавська культура скрипаля : теорія та методика формування. Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. 298 с.

• Гуральник Н. П. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання: навчал.-метод. посібник для вищих освітніх закладів. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 276 с.

• Лабунець В. М. Компонентна структура інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики на інноваційних засадах. Педагогічна освіта : теорія і практика. Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2015. Вип. 18. С. 337–344.

• Лі Данься. Формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів України та Китаю у процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання». Київ, 2016. 23 с.

• Кашкадамова Н. Історія фортеп’яного мистецтва ХІХ сторіччя. Тернопіль : Астон, 2006. 608 с.

• Кияновська Л. О. Українська музична культура : навч. посібник. Львів : «Тріаді плюс», 2009. – 356 с.

• Куришев Є. В., Ляшенко О. Д. Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманов. Теорія і методика мистецької освіти. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. Серія № 14. Випуск 23(28). С. 73 – 78.

• Мистецтво у розвитку особистості : [за ред. Н. Г. Ничкало]. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. 309 c.

• Михалюк А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : навч.-метод. посібник. К. : Видавництво Ліра-К, 2016. 220 с.

• Нургаянова Н. Х. Повышение качества подготовки будущего педагога-музыканта на основе модульной технологии обучения. Образование и саморазвитие. Казань : Центр инновационных технологий. 2010. №1(17). С. 51 – 56.

• Олексюк О. М. Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. К. : Київський університет імені Бориса Грінченка. Вип. 3, 2018. С. 4 – 8.

• Петрушин В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для среднего профессионального образования. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 380 с.

• Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва : домінантні аспекти розвитку. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 152. С. 31−37.

• Філософський енциклопедичний словник : [за ред. В. І. Шинкарука]. К. : Абрис, 2002. 743 с.

• Шрамко О. І. Роль мистецької освіти у процесі духовного оновлення суспільства. Актуальні питання мистецької освіти та виховання: наукове видання. Суми : ФОП Цьома С.П. , 2019. Вип. 1 – 2 (13 – 14). С. 306 – 315. DOI: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/306-315.

• Щолокова О. П., Нагорна О. В. Синергетична детермінанта фахової підготовки вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ ім.. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. К. : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, Вип. 27, 2019. С. 3 – 9. DOI: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.01.

References

• Andrejko, O. I. (2013). Vykonavsjka kuljtura skrypalja : teorija ta metodyka formuvannja [A carrying out culture of violinist : is a theory and forming methodology]. Ljviv : Ghalycjka vydavnycha spilka. 298 s.

• Huralnyk, N. P. (2011). Naukovo-pedahohichna shkola pianistiv u teorii ta praktytsi muzychnoi osvity i vykhovannia [Scientifically-pedagogical school of pianists is in a theory and practice of musical education and education]: navchal.-metod. posibnyk dlia vyshchykh osvitnikh zakladiv. Kyiv : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova. 276 s.

• Labunets, V. M. (2015). Komponentna struktura instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky maibutnoho vchytelia muzyky na innovatsiinykh zasadakh [A component structure of instrumental-carrying out preparation of future music master is on innovative principles]. Pedahohichna osvita : teoriia i praktyka. Kamianets-Podilskyi : Medobory – 2006. Vyp. 18. S. 337–344.

• Li Dansia (2016). Formuvannia vykonavskoi kultury maibutnikh pedahohiv-muzykantiv Ukrainy ta Kytaiu u protsesi fortepiannoi pidhotovky [Forming of carrying out culture of future teachers-musicians of Ukraine and China is in the process of фортепіанної preparation]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriia ta metodyka muzychnoho navchannia». Kyiv. 23 s.

• Kashkadamova, N. (2006). Istoriia fortepianoho mystetstva KhIKh storichchia [History of фортеп'яного art of ХІХ of century]. Ternopil : Aston. 608 s.

• Kyianovska, L. O. (2009). Ukrainska muzychna kultura [Ukrainian musical culture]: navch. posibnyk. Lviv : «Triadi plius». 356 s.

• Kuryshev, Ye. V. & Liashenko, O. D. (2017). Rozvytok muzychno-vykonavskoi kompetentnosti u maibutnikh pedahohiv muzychnoho mystetstva v umovakh vyshchoi muzychnoi osvity [The future teachers of musical art have development of musically-carrying out competence in the conditions of higher musical education]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanov. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity. Kyiv : NPU im. M. P. Dorahomanova. Seriia № 14. Vypusk 23(28). S. 73 – 78.

• Mystetstvo u rozvytku osobystosti [An art is in development of personality]: [za red. N. H. Nychkalo] (2006). Chernivtsi : Zelena Bukovyna. 309 c.

• Mykhaliuk A. M. (2016). Formuvannia vykonavskoi kultury maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy ukrainskoho fortepiannoho mystetstva [Forming of carrying out culture of future music masters by facilities of the Ukrainian фортепіанного art]: navch.-metod. posibnyk. Kyiiv : Vydavnytstvo Lira-K. 220 s.

• Nurgayanova N. H. (2010). Povyishenie kachestva podgotovki buduschego pedagoga-muzyikanta na osnove modulnoy tehnologii obucheniya [Upgrading of preparation of future teacher-musician on the basis of module technology of educating]. Obrazovanie i samorazvitie. Kazan : TSentr innovatsionnyih tehnologiy. №1(17). S. 51 – 56.

• Oleksiuk O. M. (2018). Stratehichni oriientyry rozvytku mystetskoi osvity v mizhdystsyplinarnomu dyskursi. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi [Strategic reference-points of development of artistic education in interdisciplinary dyskurs]. Kyiiv : Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka. Vyp. 3. S. 4 – 8.

• Petrushin V. I. (2019). Muzyikalnaya psihologiya [Musical psychology]: uchebnik i praktikum dlya srednego professionalnogo obrazovaniya. 4-e izd., pererab. i dop. Moskva : Izdatelstvo YUrayt. 380 s.

• Padalka, Gh. M. (2017). Pedaghoghika mystectva : dominantni aspekty rozvytku [Pedagogics of art : is dominant aspects of development]. Naukovi zapysky. Serija : Pedaghoghichni nauky. Kropyvnycjkyj : RVV CDPU im. V. Vynnychenka. Vyp. 152. S. 31−37.

• Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopaedic dictionary]: [za red. V. I. Shynkaruka] (2002). K. : Abrys. 743 s.

• Shramko O. I. (2019). Rol mystetskoi osvity u protsesi dukhovnoho onovlennia suspilstva [A role of artistic education is in the process of the spiritual updating of society[. Aktualni pytannia mystetskoi osvity ta vykhovannia: naukove vydannia. Sumy : FOP Tsoma S.P. Vyp. 1 – 2 (13 – 14). S. 306 – 315. DOI: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/306-315.

• Shcholokova O. & Nahorna O. (2019). Synerhetychna determinanta fakhovoi pidhotovky vchytelia muzychnoho mystetstva [Sinergistical детермінанта of professional preparation of teacher of musical art]. Naukovyi chasopys NPU im.. M. P. Drahomanova. Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity. Kyiiv : Vydavnytstvo NPU im. M. P. Drahomanova, Vyp. 27. S. 3 – 9. DOI: 10.31392/NPU-nc.series14.2019.27.01.

Downloads


Переглядів анотації: 171

Опубліковано

2020-06-01

Як цитувати

[1]
А. Михалюк, «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА», OD, вип. 2 (29), с. 40–50, Чер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти