ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Олена Тимчик Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7309-5918
  • Жукова Юлія Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7309-5918

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.5

Ключові слова:

інклюзивна вища освіта, особливі освітні послуги, студенти з інвалідністю

Анотація

Забезпечення якісної інклюзії у закладах вищої освіти є однією з умов сталого розвитку України. Аналіз статистичних даних, зроблений авторами, свідчить про тенденцію до зменшення кількості осіб з інвалідністю, які отримують вищу освіту. На основі аналізу сучасних досліджень і матеріалів засобів масової інформації автори визначили причини цієї тенденції. Вони вважають, що одним з бар'єрів є неможливість молоді з інвалідністю влаштуватися на роботу за отриманою спеціальністю і побудувати успішну професійну траєкторію.
Проаналізувавши сайти окремих університетів України, автори пропонують розробити уніфікований підхід до надання особливих освітніх послуг. Автори вважають, що його основними елементами мають бути визначення освітніх труднощів; систематичний моніторинг доступності закладів вищої освіти; моніторинг рівня задоволення особливих освітніх послуг; розширення інформації, яка збирається щодо студентів з інвалідністю; програми етики спілкування викладачів і студентів з особами з інвалідністю; психологічних послуг; контроль за дотриманням прав студентів з інвалідністю; включення студентів з інвалідністю до програм академічної мобільності; працевлаштування студентів з інвалідністю; визначення показників якості надання особливих освітніх послуг; надання повної інформації про можливості надання послуг студентам з інвалідністю; представлення студентів з інвалідністю у рекламній продукції закладів. як рівних членів студентської громади. Автори вважають за доцільно покласти ці елементи в основу визначення якості інклюзії закладів вищої освіти. Водночас викладачі мають змогу проявити індивідуальний підхід, продумавши систему «розумного пристосування» для студентів з різними фізіологічними та психологічними особливостями. Можливості для цього розширило дистанційне навчання, поштовх до розвитку якого дали карантинні обмеження в умовах пандемії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Тимчик, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління

Жукова Юлія, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки факультету інформаційних технологій та управління

Посилання

• Відкриття ресурсного центру підтримки студентів з інвалідністю. URL: https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5799-vidkryttia-resursnoho-tsentru-pidtrymky-studentiv-z-invalidnistiu.html (дата звернення: 2.01.2021)

• Давиденко, Г. В. (2015). Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: [монографія]. Нілан-ЛТД,. 314 с.

• Дікова-Фаворська, О. М. (2011). Студент з функціональними обмеженнями у вищому навчальному закладі: соціологічний контекст проблеми. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент, 6, 42-53.

• Звіт про проведення технічного обстеження стану забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 2018. URL: https://www.wunu.edu.ua/logistics/ (дата звернення: 2.01.2021).

• Національна асамблея людей з інвалідністю України, 16 грудня 2019. URL: https://naiu.org.ua/ponad-50-lyudej-z-invalidnistyu-u-kyyevi-pratsevlashtovani-ruslan-svitlyj-dyrektor-departamentu-sotsialnoyi-polityky-kmda/ (дата звернення: 2.01.2021).

• Педорич, А. (2018). До питання готовності педагогів до інклюзивної освіти. Освітологія, 7, 101 – 107. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.101107

• Про Службу доступності. URL: https://lpnu.ua/nolimits/sluzhba-dostupnosti-bez-obmezhen/pro-sluzhbu-dostupnosti (дата звернення: 02.01.2021).

• Проект постанови КМУ "Про затвердження категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти", Опубліковано 16 грудня 2020 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-postanovi-kmu-pro-zatverdzhennya-kategorij-tipologiyi-osvitnih-trudnoshiv-u-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-ta-rivniv-pidtrimki-v-osvitnomu-procesi-v-inklyuzivnih-klasah-grupah-zakladiv-osviti (дата звернення: 2.01.2021).

• Соціальний захист населення України у 2019 році. Статистичний збірник URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_szn_2019.pdf (дата звернення: 2.01.2021).

• Статистичні дані Міністерства освіти і науки України URL: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani (дата звернення: 2.01.2021).

• Стратегічні напрями розвитку інклюзивної освіти до 2030 року. Опубліковано 11 вересня 2020 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-strategichni-napryami-rozvitku-inklyuzivnoyi-osviti-do-2030-roku (дата звернення: 2.01.2021).

• Фоломєєв, М. А., Яцура, К. Г., Крижанівська, В. І., Жовнір, А. О., Тремполець, Д. М. (2017). Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу. Український соціум, 2 (61), 45 – 59.

• Amor, A. M., Hagiwara, M., Shogren, K. A., Thompson, J. R., Verdugo, M. Á., Burke, K. M., Aguayo, V. (2019, December 2). International perspectives and trends in research on inclusive education: a systematic review (Review). International Journal of Inclusive Education, 23, 12, 1277-1295.

• Bualar, T. (2018). Barriers to inclusive higher education in Thailand: voices of blind students. Asia Pacific Educ. Rev. 19, 469–477. https://doi.org/10.1007/s12564-017-9512-7

• Bunbury, S. (2020) Disability in higher education – do reasonable adjustments contribute to an inclusive curriculum? International Journal of Inclusive Education, 24:9, 964-979. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1503347

• De Angelis, B. (2020, june). E-learning e strategie inclusive: uno studio per rilevare le opinioni dei docenti dell’Università Roma Tre.. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal), 21, 357-366. https://doi.org/10.7358/ecps-2020-021-dean .

• Disability and Development Report Published by the United Nations URL: http://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/07/disability-report-chapter2.pdf (дата звернення: 20.07.2020).

• Jucevičienė, P., Vizgirdaitė, J., & Alexander, H. (2018). Accessibility and Inclusion in Higher Education: Implementing International Imperatives in National and Institutional Contexts. Pedagogika, 130 (2), 46–63. https://doi.org/10.15823/p.2018.21.

• Kunnath, S. K, Mathew, S. N. (2019). Higher Education for Students with Disabilities in India: Insights from a Focus Group Study. Higher Education for the Future, 6 (2), 171-187. https://doi.org/10.1177/2347631119840540 .

• Meskhi, B., Ponomareva, S. and Ugnich, E. (2019), "E-learning in higher inclusive education: needs, opportunities and limitations", International Journal of Educational Management, 33, 3, 424-437. https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2018-0282

• Sobnath, D., Kaduk, T., Rehman, I. U. and Isiaq, O. (2020). Feature Selection for UK Disabled Students’ Engagement Post Higher Education: A Machine Learning Approach for a Predictive Employment Model, IEEE Access, 8, 159530-159541. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3018663.

• United Nations Disability Inclusion Strategy. URL: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/ (дата звернення: 2.01.2021).

• Vidkryttya resursnoho tsentru pidtrymky studentiv z invalidnistyu [Opening of the resource center for support of students with disabilities]. URL: https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5799-vidkryttia-resursnoho-tsentru-pidtrymky-studentiv-z-invalidnistiu.html (ukr).

• Davydenko, H. V. (2015) Inklyuziya u Vyshchykh Navchalʹnykh zakladakh Yevropeysʹkoho Soyuzu [Inclusion in higher education institutions of the European Union]. Nilan-LTD (ukr).

• Dikova-Favorsʹka, O. M. (2011). Student z funktsionalʹnimi obmezhennyamy u vishchomu navchalʹnomu zakladi: sotsiolohichnyy kontekst problemy [A student with functional limitations in a higher education institution: the sociological context of the problem]. Mizhnarodnyy naukovyy forum: sotsiolohiya, psykholohiya, pedahohika, menedzhment, 6, 42-53. (ukr).

• Zvit pro provedennya tekhnichnoho obstezhennya stanu zabezpechennya dostupnosti Navchalʹnykh prymishchenʹ dlya osib z invalidnistyu ta druhykh malomobilʹnikh hrup naselennya [Report about the results of the technical survey of the accessibility of the state of educational facilities for people with disabilities and other low-mobility groups]. https://www.wunu.edu.ua/logistics/ (ukr).

• Natsionalʹna asambleya lyudey z invalidnistyu Ukrayiny (16 hrudnya 2019) [National Assembly of People with Disabilities of Ukraine].. URL: https://naiu.org.ua/ponad-50-lyudej-z-invalidnistyu-u-kyyevi-pratsevlashtovani-ruslan-svitlyj-dyrektor-departamentu-sotsialnoyi-polityky-kmda/ (ukr).

• Pedorych, A. (2018). Do pytannya hotovnosti pedahohiv do inklyuzivnoyi osvity [On the issue of teachers' preparedness for inclusive education]. Osvitolohiya, 7, 101 – 107 (ukr).

• Pro Sluzhbu dostupnostі [About the Accessibility Service]. https://lpnu.ua/nolimits/sluzhba-dostupnosti-bez-obmezhen/pro-sluzhbu-dostupnosti (ukr).

• Proekt postanovy KMU "Pro zatverdzhennya katehoriy (tipolohiyi) osvitnikh trudnoshchiv u osib z osoblyvymy osvitnimi potrebamy ta rivniv PIDTRYMKY v osvitnʹomu protsesi v inklyuzivnikh klasakh (hrupakh) zakladiv osvity", opublikovano 16 hrudnya 2020 roku. [Draft of the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution "On approval of categories (typology) of educational difficulties for people with special educational needs and levels of support in the educational process in inclusive classes (groups) in educational institutions", published on December 16, 2020]. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-postanovi-kmu-pro-zatverdzhennya-kategorij-tipologiyi-osvitnih-trudnoshiv-u-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-ta-rivniv-pidtrimki-v-osvitnomu-procesi-v-inklyuzivnih-klasah-grupah-zakladiv-osviti (ukr).

• Sotsialʹnyy zakhyst naselennya Ukrayiny u 2019 hodu. Statystychnyy zbirnyk [ Social protection of the population of Ukraine in 2019. Statistical collection]. http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_szn_2019.pdf (ukr).

• Statystychni dani Ministerstva osvity y nauky Ukrayiny [Statistical data of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani (ukr).

• Stratehichni napryamy rozvytku inklyuzivnoyi osvity do 2030 roku. Opublikovano 11 veresnya 2020 roku [ Strategic directions of inclusive educational development until 2030. Published on September 11, 2020]. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-strategichni-napryami-rozvitku-inklyuzivnoyi-osviti-do-2030-roku (ukr).

• Folomyeyev, M. A., Yatsura, K. H., Kryzhanivsʹka, V. I., Zhovnir, A. O., Trempolets, D. M. (2017). Otsinka urovnya Vprovadzhennya elektronnoho navchannya v ukrayinsʹkykh VNZ Shlyakhom analizu yikh veb-resursiv: teoretychni aspekty sotsiolohichnoho analizu [Assessment of the level of implementation of e-learning in Ukrainian universities based on the analysis of their web resources: theoretical aspects of sociological analysis]. Ukrayinsʹkyy sotsium, 2 (61), 45 – 59 (ukr).

• Amor, A. M., Hagiwara, M., Shogren, K. A., Thompson, J. R., Verdugo, M. Á., Burke, K. M., Aguayo, V. (2019, December 2). International perspectives and trends in research on inclusive education: a systematic review (Review). International Journal of Inclusive Education, 23, 12, 1277-1295 (eng).

• Bualar, T. (2018). Barriers to inclusive higher education in Thailand: voices of blind students. Asia Pacific Educ. Rev. 19, 469–477. https://doi.org/10.1007/s12564-017-9512-7(eng).

• Bunbury, S. (2020) Disability in higher education – do reasonable adjustments contribute to an inclusive curriculum? International Journal of Inclusive Education, 24:9, 964-979. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1503347 (eng).

• De Angelis, B. (2020, june). E-learning e strategie inclusive: uno studio per rilevare le opinioni dei docenti dell’Università Roma Tre. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal), 21, 357-366. https://doi.org/10.7358/ecps-2020-021-dean (italiano).

• Disability and Development Report Published by the United Nations http://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/07/disability-report-chapter2.pdf (eng).

• Jucevičienė, P., Vizgirdaitė, J., & Alexander, H. (2018). Accessibility and Inclusion in Higher Education: Implementing International Imperatives in National and Institutional Contexts. Pedagogika, 130 (2), 46–63. https://doi.org/10.15823/p.2018.21 (eng).

• Kunnath, S. K, Mathew, S. N. (2019). Higher Education for Students with Disabilities in India: Insights from a Focus Group Study. Higher Education for the Future, 6(2), 171-187. https://doi.org/10.1177/2347631119840540 (eng).

• Meskhi, B., Ponomareva, S. and Ugnich, E. (2019). E-learning in higher inclusive education: needs, opportunities and limitations. International Journal of Educational Management, 33, 3, 424-437. https://doi.org/10.1108/IJEM-09-2018-0282 (eng).

• Sobnath, D., Kaduk, T., Rehman, I. U. and Isiaq, O. (2020). Feature Selection for UK Disabled Students’ Engagement Post Higher Education: A Machine Learning Approach for a Predictive Employment Model, IEEE Access, 8, 159530-159541. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3018663. (eng).

• United Nations Disability Inclusion Strategy. https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/ (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 114

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
О. Тимчик і Ж. Юлія, «ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ », OD, вип. 32, вип. 1, с. 69–86, Лют 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти