ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ LMS MOODLE ТА MICROSOFT TEAMS)

Автор(и)

  • Оксана Хомік ПВНЗ "Академія рекреаційних технологій і права"
  • Надія Савчук Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0001-7457-0872

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.411

Ключові слова:

дистанційне навчання, доступність навчання, заклади вищої освіти, Microsoft Teams, Moodle, студенти з особливими освітніми потребами

Анотація

У статті розглянуто шляхи розширення доступності вищої освіти для студентів з особливими освітніми потребами. Впровадження європейських принципів та стандартів в освітянській сфері є важливим кроком до реалізації моделі інклюзивного навчання в нашій державі. Наголошено на важливості дистанційного навчання як однієї з доступних форм навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти України. Проведено моніторинг студентів з інвалідністю щодо визначення їх потреб в процесі здобуття вищої освіти. Визначено основні труднощі, які долають студенти з різними нозологіями в процесі навчання у закладах вищої освіти. Одним із напрямків удосконалення підготовки студентів з інвалідністю в сучасному закладі вищої освіти є упровадження дистанційної форми навчання з використанням освітніх електронних сервісів, зокрема платформ Moodle та Microsoft Teams. Описано основні особливості і переваги дистанційного курсу «Психологія здоров’я та здорового способу життя», створеного в системі Moodle, недоліком якого є відсутність особистого спілкування з членами групи, що є дуже важливим під час навчання студентів з вадами здоров’я. Розглянуто відмінності і переваги сервісу Microsoft Teams над платформою Moodle. Microsoft Teams пропонує технології для чіткого передавання звуку і відео, засоби обміну даними й організації окремих сеансів для спільного й індивідуалізованого навчання, які спрощують процес засвоєння навчального матеріалу. Представлено процес організації дистанційного курсу «Психологія здоров’я та здорового способу життя» для проведення занять зі студентами з інвалідністю на платформі Microsoft Teams та наголошено на доцільності впровадження його у закладі вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вовк О.Б. Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти. Математичні машини і системи. 2015. № 3. с.79–86.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. К. : Атіка, 2009. 684 с.

Панченко Л.Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету: монографія / Л.Ф. Панченко; Держ. Заклад. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. 280с.

Горбатюк Р.М., Тулашвілі Ю.Й., «Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти». Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип.27, С.31–34.

Кондракова Э.В. «Социально-экономические аспекты дистанционного обучения студентов-инвалидов». Сибирский педагогический журнал. 2016. №3. С. 99–104.

Насырова Р.Р. «Дистанционное обучение инвалидов стирает границы и барьеры». Научный альманах. 2016. №2-2(16). С.183– 187.

Павленко О.М., Шаров С.В., Москальова Л.Ю., Шарова Т.М., Коваленко А.С. Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології. 2019. Т. 7. No3, С.106–121.

Arrigo M. E-learning Accessibility for blind students. Recent research Developments in Learning Technologies. 2005. pp.1–5.

Ben Brahim H., Ben Jemaa A., Jemni M., Laabidi M. Towards the design of Personalised accessible e-learning environments. The 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Beijing, China, July 15–18, 2013.

Klomp R. A literature review of the accessibility of e-learning for students with disabilities. Unpublished manuscript. Retrieved December 17, 2004.

Vovk, O. E-learning systems - new forms of modern education. Mathematical Machines and Systems. № 3, pp.79–86, 2015. (in Ukrainian).

By`kov, V. Yu. Modeliorganizacijny`xsy`stemvidkry`toyiosvity` [Models of Organizational Systems of Open Education]. Kyiv: AtikaPubl, 2009. 684 p. (in Ukrainian).

Panchenko, L.F. (2010). Informacijno-osvitnye seredovy`shhe suchasnogo universy`tetu: monografiya [Informational and educational environment of a modern university: monograph]. Lugansk.

Horbatiuk, R., Tulashvili, Yu. (2013). Mobile learning as a new technology of higher education. Scientific Bulletin of Uzhgorod University: Series: Pedagogy. Social work. Vol.27. pp.31–34. (in Ukrainian).

Kondrakova, E. (2016). Socio-economic aspects of distance learning for students with disabilities. Siberian Pedagogical Journal, №3, pp.99–104, (in Russian)

Nasyrova, R. (2016). Distance learning for people with disabilities erases borders and barriers. Scientific Almanac. №2-2(16), pp.183–187, (in Russian).

Pavlenko, О., Sharov, S., Moskalova, L., Sharova, Т., Kovalenko, А. (2019). Implementation of distance learning by means of the Moodle platform in the process of training future philologists. Engineering and educational technologies. Vol. 7. No3. pp.106–121. (in Ukrainian).

Arrigo, M. (2005). E-learning Accessibility for blind students. Recent research Developments in Learning Technologies. pp.1–5.

Ben Brahim, H., Ben Jemaa, A., Jemni, M., Laabidi, M. (2013). Towards the design of Personalised accessible e-learning environments. The 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Beijing, China, July 15-18.

Klomp, R. (2004). A literature review of the accessibility of e-learning for students with disabilities. Unpublished manuscript. Retrieved December 17, 2004.

Downloads


Переглядів анотації: 128

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
О. Хомік і Н. Савчук, «ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ LMS MOODLE ТА MICROSOFT TEAMS)», OD, вип. 35, вип. 4, с. 173–195, Лис 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті