ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Автор(и)

  • Alla Mihalyuk Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.286296

Ключові слова:

Виконавська культура, майбутні вчителі музичного мистецтва, принципи фортепіанного навчання, українські педагоги-піаністи, українське фортепіанне мистецтво

Анотація

Стаття присвячена висвітленню культурно-освітньої значущості українського фортепіанного мистецтва як засобу формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Особлива увага приділяється розкриттю педагогічної складової українського фортепіанного мистецтва. Розглянуто загальні тенденції у фортепіанному навчанні вітчизняних педагогів-піаністів. Проаналізовано принципи навчання гри на фортепіано майбутніх педагогів-музикантів на засадах української музично-освітньої практики. Обґрунтовано роль вітчизняної освітньої практики педагогів-піаністів у процесі формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гуральник Н. П. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання : навчально-методичний посібник для вищих освітніх закладів. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 276 с.

Падалка Г. М. Музична педагогіка: Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти. Херсон : ХДПІ, 1995. 104 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва як напрям наукового пізнання ∕ Г. М. Падалка. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 4 (9). К. : НПУ, 2007. С. 7 − 11.

Педагогика : большая современная энциклопедия ∕ Составитель Е. С. Рапацевич. Мн. : Современное слово, 2005. 720 с.

Михалюк А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва : навчально-методичний посібник. К. : Видавництво Ліра-К, 2016. 220 с.

References

Huralnyk N. P. Naukovo-pedahohichna shkola pianistiv u teorii ta praktytsi muzychnoi osvity i vykhovannia : navchalno-metodychnyi posibnyk dlia vyshchykh osvitnikh zakladiv. Kyiv : Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova, 2011. 276 (ukr)

Padalka H. M. Muzychna pedahohika: Kurs lektsii z aktualnykh problem vykladannia muzychnykh dystsyplin v systemi pedahohichnoi osvity. Kherson : KhDPI, 1995. 104 (ukr)

Padalka H. M. Pedahohika mystetstva yak napriam naukovoho piznannia ∕ H. M. Padalka. Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity. Vyp. 4 (9). Kyiv : NPU, 2007. S. 7–11 (ukr)

Pedahohyka : bolshaia sovremennaia эntsyklopedyia ∕ Sostavytel E. S. Rapatsevych. Minsk : Sovremennoe slovo, 2005. 720 (rus)

Mykhaliuk A. M. Formuvannia vykonavskoi kultury maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy ukrainskoho fortepiannoho mystetstva : navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K, 2016. 220 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 402

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
A. Mihalyuk, «ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ», OD, вип. 1-2, с. 286–296, Бер 2019.

Номер

Розділ

Мистецька освіта