ПСИХОГРАФІЧНІ ЛИСТКИ ТА КАРТИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ УЧНЯ У ШКОЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1920-1930-Х РОКАХ

Автор(и)

  • Oleksandr Mikhno Педагогічний музей України

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.2237

Ключові слова:

вивчення учня, західноукраїнські педагоги, карта індивідуальності, педологія; психограма, психографічний листок (обсерваційний аркуш), психографічний листок , обсерваційний аркуш, характеристика учня

Анотація

  У статті шляхом аналізу праць західноукраїнських учених-педагогів доведено, що вони працювали в контексті наукових пошуків, які були характерні для європейської педагогічної думки 1920-1930-х років. Висвітлено запропоновані вченими методи вивчення учня вчителем та головні методичні ідеї – використання психографічних схем (Я. Ярема, М. Остапович, Д. Козій) та карт індивідуальності (І. Кухта), які були орієнтиром для педагогів у їх практичній роботі з вивчення учня та складання його характеристики. Розкрито зміст та структуру психографічних схем; подано напрями педології у баченні М. Базника. Стаття містить короткі біографічні довідки про вчених-педагогів, чиї статті аналізуються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr Mikhno, Педагогічний музей України

директор Педагогічного музею України

Посилання

Базник М. Педольогія є основою виховання і навчання. Шлях виховання й навчання. 1928. Ч.4. С. 1–5.

Базник М. Що то є педологія? Шлях виховання й навчання. 1931. Ч.1. С. 22–25.

Безушко В. В чім суть поглядового навчання. Шлях виховання й навчання. 1939. Кн. 1. С. 48–49.

Герцюк Д. (ред). Яким Ярема. Львів, 2003. 243 c.

Завгородня Т. Психологічні засади організації навчально-виховного процесу в школах Галичини (20–30-ті рр. ХХ ст.). Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. 1999. Вип. 3. Ч. 2. С. 74–83.

Завгородня Т. Теорія і практика навчання в Галичині (1919–1939 роки). Івано-Франківськ, 2007. 392 с.

Зверюк Р. Яким Ярема як представник і творець національної академічної культури. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 5. С. 315–326. DOI 10.24139/2312-5993/2018.05/315-326

Козій Д. Пізнання психо-фізичної структури вихованців. Українська школа. 1932. Ч. 6–9. С. 90–94.

Мечник П. Індивідуальний листок : Вказівки для вчителя. Ч.2. Львів, 1924. 16 с.

Мечник П. Індивідуальні характеристики шкільних дітей: Проект індивідуального листка з інструкцією для вчительства. Львів, 1934. 31 с.

Міхно О. Програма вивчення учня та складання характеристики у творчій спадщині Олександра Віреніуса (1832–1910) Педагогіка і психологія. 2016. № 3. С. 62–70.

Остапович М. Психографія в школі (пропозиція завести коротку характеристику школярів). Учитель. 1931. № 12. С. 242–245.

Салига Н. «Учитель, який випереджав педагогіку». Івано-Франківськ, 2010. 231 c.

Сухомлинська О. (ред.). Нариси історії українського шкільництва (1905–1933). Київ, 1996. 302 с.

Ярема Я. Психографія в школі: зразок психографічної схеми з коментарем Я. Яреми. Прага, 1925. 42 с.

References

Baznyk, M. (1928). Pedol'ogija je osnovoju vyhovannja i navchannja [Pedology is the basis of education and training]. Shljah vyhovannja j navchannja, 4, 1–5 (ukr.)

Baznyk, M. (1931). Shho to je pedologija? [What is pedology?]. Shljah vyhovannja j navchannja, 1, 22–25 (ukr.)

Bezushko, V. (1939). V chim sutj poghljadovogho navchannja [What is the essence of visual learning]. Shljakh vykhovannja j navchannja, 1, 48–49 (ukr.)

Ghercjuk, D. (ed) (2003). Jakym Jarema. Ljviv, Ukraine. 243 (ukr.)

Zavghorodnja, T. (1999). Psykhologhichni zasady orghanizaciji navchaljno-vykhovnogho procesu v shkolakh Ghalychyny (20–30-ti rr. ХХ st.) [The psychological principles of the organization of the educational process in the schools of Galicia (20-30's of the twentieth century).]. Zb. nauk. pracj : filosofija, sociologhija, psykhologhija. Vol. 3. № 2, 74–83 (ukr.)

Zavgorodnja,T. (2007). Teorija i praktyka navchannja v Galychyni (1919–1939 roky) [The theory and practice of teaching in Galicia (1919–1939)]. Ivano-Frankivs'k, Ukraine, 392 (ukr.)

Zverjuk, R. (2018). Jakym Jarema jak predstavnyk i tvorecj nacionaljnoji akademichnoji kuljtury [Yakym Yarema as a representative and creator of the national academic culture]. Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, 5, 315–326. DOI 10.24139/2312-5993/2018.05/315-326 (ukr.)

Kozij, D. (1932). Piznannja psykho-fizychnoji struktury vykhovanciv [Cognition of the psycho-physical structure of the pupils]. Ukrajinsjka shkola, 6–9, 90–94 (ukr.)

Mechnyk, P. (1924). Indyvidualjnyj lystok : Vkazivky dlja vchytelja [Individual sheet: Teacher's instructions]. Ljviv. 16 p. (ukr.)

Mechnyk, P. (1934). Indyvidualjni kharakterystyky shkiljnykh ditej: Proekt indyvidualjnogho lystka z instrukcijeju dlja vchyteljstva [Individual Characteristics of School Children: Draft Individual Sheet with Instruction for Teaching]. Ljviv, 31 (ukr.)

Mikhno, O. (2016). Proghrama vyvchennja uchnja ta skladannja kharakterystyky u tvorchij spadshhyni Oleksandra Vireniusa (1832–1910) [The program of studying the student and drawing up characteristics in the creative heritage of Alexander Virenius (1832-1910)]. Pedaghoghika i psykhologhija, 3, 62–70 (ukr.)

Ostapovych, M. (1931). Psykhoghrafija v shkoli (propozycija zavesty korotku kharakterystyku shkoljariv) [Psychography in school (the proposal to provide a brief characteristics of students)]. Uchytelj, 12, 242–245 (ukr.)

Salyga, N. (2010). «Uchytel', jakyj vyperedzhav pedagogiku» [«Teacher who outpaced pedagogy»]. Ivano-Frankivs'k, Ukraine, 231 (ukr.)

Sukhomlynsjka, O. (Ed.). (1996). Narysy istoriji ukrajinsjkogho shkiljnyctva (1905–1933) [Essays on the history of Ukrainian schooling (1905–1933)]. Kyiv, Ukraine, 302 (ukr.)

Jarema, Ja. (1925). Psykhoghrafija v shkoli: zrazok psykhoghrafichnoji skhemy z komentarem Ja. Jaremy [Psychography at school: a sample of a psychographic scheme with a commentary by Ya. Yarema]. Prague, CR, 42 (ukr.)

Downloads


Переглядів анотації: 309

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
O. Mikhno, «ПСИХОГРАФІЧНІ ЛИСТКИ ТА КАРТИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ УЧНЯ У ШКОЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1920-1930-Х РОКАХ», OD, вип. 1-2, с. 22–37, Бер 2019.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти