ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСОЛІДУЮЧИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА

Автор(и)

  • Olexandr Horban Doctor of Philosophy, Professor Department of Philosophy Borys Grinchenko Kyiv University
  • Tetyana Kuprii Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Liudmyla Ovsiankina PhD in Philosophy Sciences, Assistant professor Department of Philosophy Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.121

Ключові слова:

інструментальні цінності, сучасна українська молодь, термінальні цінності, ціннісні орієнтації

Анотація

У статті висвітлено проблему динаміки прояву ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства, закономірностей їх виникнення та чинників, що впливають на  їхнє формування у контексті філософського, соціологічного, етико-культурологічного вимірів та крос-культурних порівняльних досліджень. У статті акцентовано увагу на проблемності буття сучасної молоді, формуванні нових світоглядно-гуманістичних ціннісних орієнтирів та пошуку базових засад світовідношення в умовах трансформаційних змін у суспільстві в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Гаврилюк В. В., Трикоз Н. А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации. Социологические исследования. 2002. № 1. С. 96–105. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/611/119/1217/011.GAVRILIUK.pdf

Головаха Е. И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л. В. Куликов. Санкт-Петербург: Питер, 2001. С. 256–269.

Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития: Пер. с нем. Москва: Республика, 1997. 240 с.

Крюков В. В. Измерение ценностей. Идеи и идеалы. 2014. № 3 (21). С. 39–43.

М’язова І.Ю. Ієрархія соціальних та індивідуальних цінностей в контексті міжкультурної комунікації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Вип. 309–310. С. 155–158.

Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас. Вибрані твори. Київ: Основи, 1994. С.15–39.

Рокич М. Методика «Ценностные ориентации». М. Рокич, адаптация А. Гоштаус, М. А. Семенов, В. А. Ядов. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Петрозаводск: Петроком, 1992. 198 с.

Федорова И. Н. Исследование ценностных ориентаций современных студентов. Система ценностей современного общества. 2010. № 15. С. 277–280.

Янко Е. В. Особенности смысложизненных ориентаций и иерархии ценностей у студентов вузов различных ценностных типов. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2014. № 6. С. 82–97.

REFERENCES

Havryliuk, V. V., Trykoz N. A. (2002). Dіnamіka tsennostnyh orientatsyj v period sotsyalnoj transformatsyi.[ The dynamics of value orientations in the period of social transformation.] Sotsyolohicheskie issledovanija, 1, 96–105. Retrieved from http://ecsocman.hse.ru/data/611/119/1217/011.GAVRILIUK.pdf (ukr).

Holovaha, E. Y. (2001). Zhyznennaja perspektiva i tsennostnyje orientatsyi lychnosti. Psiholohija lychnosti v trudah otechestvennyh psiholohov. [Life perspective and value orientation of the individual. Personality psychology in the works of domestic psychologists]Saint Petersburg, Russia: Piter, 256–269 (ukr).

Kozlovsky, P. (1997). Kultura postmoderna: Obshchestvenno-kulturnyje posledstvija tehnicheskogo razvitija.[ Postmodern Culture: Socio-Cultural Implications of Technological Development] Moskow, Russia: Respublika (rus).

Krjukov, V. V. (2014). Izmerenije tsennostej.[ Measurement of values] Idei i idealy, 3 (21), 39–43 (rus).

Miazova, I. Yu. (2006). Iierarkhiia sotsialnykh ta indyvidualnykh tsinnostei v konteksti mizhkulturnoi komunikatsii.[ Hierarchy of Social and Individual Values in the Context of Intercultural Communication.] Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, 309–310, 155–158 (ukr).

Orteha-i-Hasset, Kh. (1994). Bunt mas. Kyiv, Ukraine: Osnovy, 15–39 (ukr).

Rokych, M. (1992). Metodika «Tsennostnyje orientatsyi».[Methodology "Value Orientations"] Adaptatsyja A. Hoshtaus, M. A. Semenov, V. A. Yadov. Luchshye psihologicheskie testy dlja profotbora i proforientatsyi. Petrozavodsk, Russia: Petrokom (rus).

Fedorova, Y. N. (2010). Issledovanie tsennostnyh orientatsyj sovremennyh studentov. Systema tsennostej sovremennogo obshchestva [The study of value orientations of modern students. The value system of modern society], 15, 277–280 (rus).

Yanko, E. V. (2014). Osobennosti smyslozhyznennyh orientatsyj i ierarhyi tsennostej u studentov vuzov razlychnyh tsennostnyh tipov.[ Features of the meaningful life orientations and hierarchy of values among university students of various value types.] Psihologija. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovanija, 6, 82–97 (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 412

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
O. Horban, T. Kuprii, і L. Ovsiankina, «ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСОЛІДУЮЧИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА», OD, вип. 1-2, с. 1–21, Бер 2019.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти