ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

  • Luydmila Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Irina Shvydka Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.4319

Ключові слова:

дошкільна освіта, система, якість освіти, якість дошкільної освіти, критерії якості дошкільної освіти

Анотація

У статті зосереджено увагу на актуальних аспектах якості дошкільної освіти; визначено основні завдання системи дошкільної освіти; описано нормативно-правове забезпечення; висвітлено сучасні науково-педагогічні погляди на досліджувану проблему, зокрема: проаналізовано поняття «якість дошкільної освіти», охарактеризовано критерії оцінки якості дошкільної освіти; розкрито шляхи забезпечення якості дошкільної освіти на сучасному етапі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Luydmila Kozak, Київський університет імені Бориса Грінченка

Професор кафедри дошкільної освіти

Irina Shvydka, Київський університет імені Бориса Грінченка

магістрантка спеціальності "Дошкільна освіта"

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (Наказ МОН молодьспорт України від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)» URL : http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponentdoshkilnoji_osviti_v_ukrajini/ (дата звернення : 05.05.2018).

Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять, назв / [упоряд. К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова]. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 324 с.

Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. −1040 с.

Закон України «Про освіту» URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення : 03.05.2018).

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». Додаток до листа МОН України від 13.06.2017 №1/9-322. URL : http://don.kievcity.gov.ua/content/golovna-test.html (дата звернення : 03.05.2018).

Критерії визначення якості освіти в ДНЗ. URL : http://loippo-dnz.at.ua/zakon/kriter_yakosti.doc (дата звернення : 03.05.2018).

Крутій К. Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: Монографія. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2006. – 172 с.

Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). C. 116–118.

Янко О. В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою». Луганськ, 2009. – 22 с.

Bazovyy komponent doshkilnoi osvity (Nakaz MON molodsport Ukrayiny vid 22.05.2012 # 615 «Pro zatverdzhennia Bazovoho komponentu doshkilnoi osvity (nova redaktsiya)» [The basic component of preschool education (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Youth of Ukraine of 22.05.2012 № 615 "On approval of the basic component of preschool education (new edition)"] URL : http://mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponentdoshkilnoji_osviti_v_ukrajini/ (ukr).

Doshkilna osvita: slovnyk-dovidnyk: ponad 1000 terminiv, poniat, nazv [Preschool education: reference dictionary-book: over 1000 terms, concepts, names] Zaporizhzhya: ТОV “LІPS” LТD, 324 (ukr).

Entcyklopediia osvity[Encyclopedia of education] Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V. H. Kremen. K.: Yurinkom Inter, 1040 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu»[ Law of Ukraine "About education"]» URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia : 03.05.2018). (ukr).

Instruktyvno-metodychni rekomendatsii «Pro orhanizatsiu osvitnoi roboty v doshkilnykh navchalnykh zakladakh u 2017/2018 navchalnomu rotsi». Dodatok do lysta MON Ukrainy vid 13.06.2017 #1/9-322 [Guidance and methodological recommendations "On the organization of educational work in preschool educational institutions in the 2017/2018 academic year". Annex to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 13.06.2017 number 1 / 9-322] URL : http://don.kievcity.gov.ua/content/golovna-test.html (ukr).

Kryterii vyznachennia yakosti osvity v DNZ [Criteria of determination of quality of education in PEE] URL : http://loippo-dnz.at.ua/zakon/kriter_yakosti.doc (data zvernennia : 03.09.2017). (ukr).

Krutiy, K. L. (2006). Monitoryng yak suchasnyi zasib upravlinnia yakistiu osvity v doshkilnomu navchalnomu zakladi: Monografiya [Monitoring as modern means of quality management of education in preschool educational establishment: Monograph] Zaporizhzhya: ТОV “LІPS” LТD, 172 (ukr).

Frolenkova, N. O. (2015). Yakist doshkilnoi osvity v Ukraini: fenomen poniattia [Quality of preschool education in Ukraine: the phenomenon of concept] Molodyi vchenyi № 2 (17), 116–118 (ukr).

Janko O. (2009). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy upravlinnia yakistiu roboty suchasnoho doshkilnoho navchalnoho zakladu [Organizational and pedagogical conditions of quality management of modern kindergarten]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.06 «Teoriia i metodyka upravlinnia osvitoiu». Lugansk, 22 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 1176

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
L. Kozak і I. Shvydka, «ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ», OD, с. 198–208, Вер 2018.

Номер

Розділ

Дошкільна та початкова освіта

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають