НЕПЕРЕРВНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Vira Kornjat Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.51342

Ключові слова:

неперервність, професійна освіта, професійна підготовка, соціальний педагог

Анотація

У статті подаються результати теоретичного аналізу особливостей професійної підготовки соціальних педагогів, зокрема її неперервність; проаналізовано розуміння поняття «професійна освіта», «професійна підготовка», «професійна підготовка соціального педагога» у науковій літературі; наголошено на важливості ступеневої (неперервної) системи професійної підготовки – «молодший спеціаліст» − «бакалавр» − «магістр»; визначено особливості організації освітнього процесу в педагогічних коледжах, показано їхній позитивний вплив для підготовки фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vira Kornjat, Львівський національний університет імені Івана Франка

доцент кафедри корекційнї педагогіки та інклюзії

Посилання

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : учеб. пособие. Москва : Просвещение, 1984. 204 с.

Анисимова Т.И. Профессиональная подготовка преподавателя для новых типов учебных заведений (на примере подготовки преподавателя математики для колледжей, лицеев, гимназий) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Казань, 2003. 187 с.

Бірюк Л.Я. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки : (психолого-педагогічний аспект) : посібник. Київ ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. 210 с.

Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія. Запоріжжя: ХНРБЦ, 2008. 460 с.

Дьячкова В.В. Региональный университетский педагогический комплекс как организационная форма подготовки учительских кадров : дис … канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессилнального образования». Тула, 2005. 216 с.

Энциклопедия профессионального образования. в 3 т. Москва :РАО Ассоциация «Професс. Образование», 1999. Т. 2. 440с.

Кіяшко О.О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Луганськ, 2001. 20 с.

Колосова И.В. Формирование культуры педагогического общения будущих специалистов дошкольного образования в комплексе «педколедж-вуз» : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессинального образования». Челябинск, 2005. 168 с.

Мартиненко С.М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка : посібник. Київ : МАУП, 2002. 176 с.

Педагогическая энциклопедия. В 4 т. Москва : Сов. Энциклопедия 1964-1988 гг. Т. 3. 549 с.

Поліщук В.А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тернопіль, 2006. 44 с.

Полєхіна В.М. Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних педагогів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Умань, 2012. 20 с.

Професійна освіта: Словник: Навчальний посібник / уклад. Гончаренко С.У. та ін., за ред. Н.Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 273 с.

Ткачова Н.О. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Луганськ, 2007. 44 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення: 01.01.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (дата звернення: 25.06.2018).

References

Abdullina O. A. (1984). Obshhepedagogicheskaja podgotovka uchitelja v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovanija. [General pedagogical training of teachers in the system of higher pedagogical education]. Moskva: Prosveshhenie. (rus)

Anisimova T.I. (203). Professional'naja podgotovka prepodavatelja dlja novyh tipov uchebnyh zavedenij (na primere podgotovki prepodavatelja matematiki dlja kolledzhej, liceev, gimnazij). [Professional training of the teacher for new types of educational institutions (on the example of training a teacher of mathematics for colleges, lyceums, gymnasiums)]. Doctor’s thesis. Kazan'. (rus)

Birjuk L. Ja. (2008). Formuvannja komunikatyvnoji kompetentnosti majbutnjogho vchytelja pochatkovykh klasiv u procesi profesijnoji pidghotovky: (psykhologho-pedaghoghichnyj aspekt). [Formation of communicative competence of the future teacher of elementary school in the process of vocational training: (psychological and pedagogical aspect)]. Kyjiv, Ghlukhiv, Ukraine : RVV GhDPU. (ukr)

Vajnola R. Kh. (2008). Osobystisnyj rozvytok majbutnjogho socialjnogho pedaghogha v procesi profesijnoji pidghotovky. [Personal development of the future social pedagogue in the process of professional training]. Zaporizhzhja, Ukraine : KhNRBC. (ukr)

D'jachkova V. V. (2005). Regional'nyj universitetskij pedagogicheskij kompleks kak organizacionnaja forma podgotovki uchitel'skih kadrov [Regional university pedagogical complex as an organizational form of teacher training] : dis … kand. ped. nauk. Extended abstract of candidate’s. Tula, (rus)

Jenciklopedija professional'nogo obrazovanija. [Encyclopaedia of Vocational Education]. (1999). v 3 t. Moskva :RAO Associacija «Profess. Obrazovanie», T. 2. (rus)

Kijashko O. O. (2001). Innovacijni pedaghoghichni tekhnologhiji pidghotovky molodshykh specialistiv u vyshhykh navchaljnykh zakladakh I-II rivniv akredytaciji. [Innovative pedagogical technologies of training of junior specialists in higher educational institutions of the І-ІІ levels of accreditation]. Extended abstract of candidate’s. Lughansjk, Ukraine (ukr)

Kolosova I. V. (2005). Formirovanie kul'tury pedagogicheskogo obshhenija budushhih specialistov doshkol'nogo obrazovanija v komplekse «pedkoledzh-vuz» [Formation of culture of pedagogical communication of future specialists of preschool education in the complex «pedagogical-higher education»] : Extended abstract of candidate’s. Cheljabinsk. (rus)

Martynenko S. M. & Khoruzha L. L.(2002). Zaghaljna pedaghoghika [General pedagogy] : posibnyk. Kyjiv, Ukraine : MAUP. (ukr).

Pedagogicheskaja jenciklopedija. [Pedagogical Encyclopedia]. (1964 – 1988). V 4 t. Moskva : Sov. Jenciklopedija T. 3. (rus)

Polishhuk V. A. (2006). Teorija i metodyka profesijnoji pidghotovky socialjnykh pedaghoghiv v umovakh neperervnoji osvity. [Theory and methodology of vocational training of social pedagogues in the conditions of continuous education]. Doctor’s thesis. Ternopilj, Ukraine. (ukr)

Poljekhina V. M. (2012). Integhratyvnyj pidkhid u pidghotovci majbutnikh socialjnykh pedaghoghiv zasobamy pedaghoghichnogho krajeznavstva. [Integrative approach in the preparation of future social pedagogues by means of pedagogical regional studies]. Extended abstract of candidate’s. Umanj, Ukraine. (ukr)

Profesijna osvita [Professional education] : Slovnyk: Navchaljnyj posibnyk (200) / uklad. Ghoncharenko S.U. ta in., za red. N.Gh. Nychkalo. Kyjiv, Ukraine : Vyshha shkolа. (ukr)

Tkachova N. O. (2007). Aksiologhichni zasady pedaghoghichnogho procesu v suchasnykh zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladakh. [Axiological principles of pedagogical process in modern general educational institutions]. Doctor’s thesis. Lughansjk, Ukraine. (ukr)

Pro vyshhu osvitu. [About Higher Education] (2014). Law of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 402

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
V. Kornjat, «НЕПЕРЕРВНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ», OD, с. 185–197, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти