ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Oksana Koshil Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.9146

Ключові слова:

компетенція, компетентність, педагогічне проектування, проектна компетенція

Анотація

У статті здійснено аналіз сутнісного змісту поняття «проектна компетенція» з урахуванням дефініцій базових понять «компетенція», «компетентність», «проектування». Охарактрирозовано особливості формування проектної компетенції у майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки. У зазначеному аспекті представлено алгоритм формування проектної компетенції у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Запропоновано змістово-технологічне забезпечення формування проектної компетенції у майбутніх вихователів, яке ефективно впливає на зазначений процес. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Братко М.В. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. 2016. № 7 (3). С. 9-16. Режим доступу: DOI: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.74526.

Ильин Г.Л. Теоретические основы проективного образования: дис. … доктора пед. наук: 13.00.01. Казань, 1995. С. 20-21.

Михайлов А.А. О сущности понятия проектная компетенция будущих учителей технологи. Научный журнал КубГАУ. 2013. №89(05). С. 1-10.

Ткаченко О. Формування ігрових компетенцій майбутніх вихователів засобами етнопедагогіки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. №135. С. 32-36.

Ярошинська О. Проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема. Проблеми підготовки сучасного вчителя. зб. наук. праць / наук. ред. Н. С. Побірченко. Умань: ПП Жовтий О. О., 2014. Вип. 10. С. 110–119.

Ярошинська О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах освітнього середовища професійної підготовки. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць / наук. ред. Н. С. Побірченко. Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. Вип. 7. С. 230-235.

References

Bratko, M.V. (2016). Upravlinnya profesiynoyu pidhotovkoyu fakhivtsiv v umovakh Universytets'koho koledzhu: teoretychnyy aspekt [Management of professional preparation of specialists in terms of University College: theoretical aspect]. ScienceRise: Pedagogical Education, 7 (3), 9–16, DOI: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.74526 (ukr).

Il'in, G. L. (1995). Teoreticheskie osnovy proektivnogo obrazovanija [Theoretical foundations of projective education]: Doctor’s thesis: 13.00.01. К., 20–21 (rus).

Mihajlov, A. A., & Vorob'ev, O.V. (2013). O sushhnosti ponjatija proektnaja kompetencija budushhih uchitelej tehnologii [On the essence of the concept project competence of future teachers of technology]. Scientific journal of KubGAU, №89 (05), 1–10 (rus).

Tkachenko, O. (2015). Formuvannya igrovy`x kompetencij majbutnix vy`xovateliv zasobamy` etnopedagogiky [Formation of gaming competences of future educators by means of ethnopedagogy]. Scientific notes. Series: Pedagogical Sciences, 135, 32–36 (ukr).

Yaroshy`ns`ka, O. (2014). Proektuvannya osvitn`ogo seredovy`shha profesijnoyi pidgotovky` majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` yak pedagogichna problema [Planning an educational environment for the training of future teachers of elementary school as a pedagogical problem]. Problems of preparing a modern teacher: a collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University of Pavlo Tychyna, 10, 110–119 (ukr).

Yaroshy`ns`ka, O. (2013). Formuvannya faxovoyi kompetentnosti majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` v umovax osvitn`ogo seredovy`shha profesijnoyi pidgotovky [Developing the professional competence of future primary school teachers in the learning environment of professional training]. Problems of preparing a modern teacher: a collection of scientific works of the Uman State Pedagogical University of Pavlo Tychyna, 7, 230-235 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 377

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
O. Koshil, «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», OD, с. 303–311, Бер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті