УЯВЛЕННЯ ПРО ЖИВЕ ЯК СКЛАДОВА СХІДНОХРИСТИЯНСЬКИХ УЧЕНЬ: СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ryslana V. Martych Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.1329

Ключові слова:

інформація, інформаційна компетентність, керівник, лідер, менеджер, управлінські рішення

Анотація

У статті аналізується ступінь розробленості проблеми, звертається увага на ті дослідження східної патристики, у яких осмислення живого "вплетене" в її богословську канву. Зазначається, що протягом ІХ – ХІV століття значного поширення набувають переклади святоотцівської спадщини та спроби її інтерпретації. Згодом у дослідницькій літературі східна патристика розглядається як етап у розвитку історії філософії, причому уявлення про живе стає основою осягнення Бога, співвідношення духу, душі та тіла, космології. Принципово важливою є ідея осмислення створеного "сущого", завдяки якій дослідники підійшли до проблеми "живого".

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ryslana V. Martych, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Аверинцев С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья : (общ. замечания) / С. Аверинцев // Античность и Византия. – М., 1975. – С. 266–285.

Амман П. Путь отцов : краткое введение в патристику / П. Амман. – М. : ПРОПИЛЕИ, 1994. – 239 с.

Білик С. М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / С. М. Білик. – К., 2010. – 16 с.

Болотов В. В. Учение Оригена о св. Троице / В. В. Болотов. – СПб. : Типогр. Ф. Г. Елеонского, 1879. – VІ, 452 с.

Браш М. Классики философии. От древнейших греческих мыслителей до настоящего времени / М. Браш ; [пер. с нем. Б. Ерогина]. – СПб. : Вестн. знания (В. Битнера), 1907.

Бычков В. В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви / В. В. Бычков. – М. : Ладомир, 1995.

Вдовина О. Я. Проблема людини в творах Кирила Туровського в контексті антропологічних ідей східної патристики : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Вдовина Олена Ярославівна. ‒ К., 2004. ‒ 197 с.

Верещацький П. Плотин и Блаженный Августин в их отношении к тринитарной проблеме / П. Верещацький // Правосл. собеседник. – К., 1911. – Кн. 171, № 7-8. – С. 171‒196; № 9. – С. 306‒328.

Виндельбальд В. История древней философии / В. Виндельбальд ; [пер. с нем. под. ред.. А. И. Введенского] – К. : ТАНДЕМ, 1995. – 368 с.

Виндельбанд В. Платон / В. Виндельбанд. – К. : Зовнішторгвидав України, 1993. – 176 с.

Владимирский Ф. С. Антропология и космология Немезия, епископа Эмесского, в их отношении к древней философии и патристической литературе / Ф. С. Владимирский. – Житомир : Электро-тип. насл. М. Дененмана, 1912. – 451 с.

Гарнак А. Сущность христианства / А. Гарнак. – М. : Intrada, 2001. – 191 с.

Донини А. У истоков християнства : от зарождения до Юстиниана : [пер. с итал.] / А. Донини. – М. : Политиздат, 1989. – 365 с.

Жильсон Э. Философ и теология / Этьен Жильсон ; [пер. с франц. К. Демидова] ; ред. Е. Чичнева. ‒ М. : Гнозис, 1995. ‒ 192 с.

Жиртуєва Н. С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу : [монографія] / Н. С. Жиртуєва. ‒ Херсон : Вид-во ХДМІ, 2009. ‒ 327 с.

Історія філософії на Україні : в 3 т. / В. М. Нічик, В. С. Горський, М. В. Попович [та ін.] – К. : Наук. думка, 1987. – Т. 1. – 399 с.

Каутский К. Происхождене християнства : [пер. с нем.] / К. Каутский. – М. : Политиздат, 1990. – 463 с.

Кониський Г. Філософські твори : у 2 т. / Г. Кониський ; [ред. кол. : М. М. Верников та ін.]. – К. : Наук. думка, 1990. ‒ Т. 1. – 494 с.; Т. 2. – 572 с.

Литвиненко Л. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лариса Миколаївна Литвиненко. – К., 2007. – 185 с.

Лосев А. Античный космос и современная наука / А. Лосев. – М. : Изд-во автора, 1927. – 550 с.

Лосский В. Александрия / В. Лосский // Богосл. труды. – 1983. – Сб. 24. – С. 214–229.

Лосский В Апофатическое богословие в учении святого Дионисия Ареопагита / В. Лосский // Богосл. труды. – 1986. – Сб. 26. – С. 163–172.

Лосский В. "Видение Бога" в византийском богословии / В. Лосский // Богосл. труды. – 1974. – Сб. 8. – С. 187–194.

Лосский В. Каппадокийцы / В. Лосский // Богосл. труды. – 1984. – Сб. 25. – С. 161–168.

Мартич Р. В. Становлення концепту живого / Р. В. Мартич // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 156–160.

Мозговий І. П. Неоплатонізм і християнство / І. П. Мозговий. – Суми : Козацький вал, 1997. – 216 с.

Несмелов В. Догматическая система Св. Григория Нисскаго / В. Несмелов. – Казань : Типогр. Императорского Ун-та, 1888. – 635 с.

Оксиюк М. Ф. Эсхатология св. Григория Нисского : ист.-догмат. исследование / М. Ф. Оксиюк. – К. : Типогр. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – ХХ, 664 с.

Полисадов В. Христиансто и неоплатонизм / В. Полисадов // Журн. М-ва народ. просвещения. – СПб., 1853. – Ч. 77. отд. 2, № 2. – С. 81–118 ; Ч. 77, отд. 2, № 3. – С. 179–277.

Предко О. І. Духовність у святоотцівській традиції / О. І. Предко // Вісн. Львів. ун-ту. / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2005. – (Серія "Філософські науки"; Вип. 8). – С. 166–172.

Предко О. І. Психологія релігії : історія, теорія, релігієзнавчі виміри : монографія / О. І. Предко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 278 с.

Прокопович Ф. Філософські твори : пер. з латин. : у 3 т. / Ф. Прокопович ; [редкол. В. І. Шинкарук (гол.) та ін.] – К. : Наук. Думка, 1980. – Т. 1. – 511 с. ; Т. 2. – 550 с. ; Т. 3. – 523 с.

Робертсон А. Происхождение християнства : [пер. с англ.] / А. Робертсон. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1959. – 323 с.

Родзянко В. Теория распада Вселенной и вера отцов / В. Родзянко. – М. : Православ. паломник, 1996. – 237 с. – (Апологетика ХХІ-го века).

Скворцов К. Философия отцов и учителей церкви : период апологетов / К. Скворцов. – К. : Типогр. Киев. Губ. упр., 1868. – VІ, 364 с.

Фаррар Ф. В. Жизнь и труды св. Отцов и Учителей церкви : очерки православной истории в биографиях / Ф. В. Фаррар ; [пер. с англ. А. П. Лопухина]. – СПб. : Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1891. – XLIV, 1036 с.

Филарет (Гумилевский). Историческое учение об отцах Церкви : в 3 т. / Филарет (Гумилевский). – СПб. : Тип. ІІ отд. Собств. Его Имп. Велич. канцелярии, 1899. – Т. 1. – 240 с.

Флоренский П. О духовной истине. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи / П. Флоренский. – М. : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1914. – 251, LXII с.

Флоровский Г. Отцы первых веков / Прот. Георгий Флоровский. ‒ Кировоград, 1993. – 45 с.

Яворский С. Камень веры православным церкве святыя сыном, на утверждение и духовное созидание, претыкающимся же о камень претыкания и соблазна на восстание и исправление / С. Яворский. – М., 1728. – 1092 с.

Ямчук П. Християнський консерватизм: дух, епоха, людина : [монография] / Павло Ямчук. – Луцьк : ВМА "Терен", 2005. – 320 с.

Downloads


Переглядів анотації: 300

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
R. V. Martych, «УЯВЛЕННЯ ПРО ЖИВЕ ЯК СКЛАДОВА СХІДНОХРИСТИЯНСЬКИХ УЧЕНЬ: СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ», OD, вип. 3(15), с. 13–29, Лис 2016.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти