ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Hanna I. Ivaniuk Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Valentina I. Demianenko Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.13752

Ключові слова:

реабілітаційні заклади, реабілітаційний центр, здоров’я, учасники бойових дій, медична реабілітація, фізична реабілітація

Анотація

В статті висвітлено деякі аспекти практико орієнтованої підготовки майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення педагогічних дисциплін засобами проектної діяльності. Подано авторський досвід використання навчальних проектів, зокрема, з дисциплін «Основи педагогіки» та «Теорія і методика виховання». Розкрито особливості реалізації в освітньому процесі ВНЗ діяльнісного, особистісного, компетентнісного підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Hanna I. Ivaniuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

Завідувач кафедри педагогіки та психології, Педагогічний інститут

Valentina I. Demianenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

Викладач кафедри педагогіки та психології, Педагогічний інститут

Посилання

Адольф В. А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя / В. А. Адольф // Педагогика. − 1998. − №1. − С. 72-75.

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – №2 (63). – С. 27-31.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. Випуск 34. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2011. – С. 220-224.

Бондар В. Конкурентоздатність педагога як складова його професійної компетентності / Володимир Бондар // Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 22-23.

Ващенко Г. Загальні методи навчання : Підручник для педагогів. – Видання перше / Григорій Ващенко. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.

Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм : історико-методологічні та теоретичні аспекти : монографія / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с.

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : Науково-методичний посібник / За ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005. – 640 с.

Жолнович Г. Створюємо колективний проект / Г. Жолнович // Проекти в початковій школі : тематика та розробка занять ; упоряд. : О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «шкільного світу»).

Іванюк Г. І. Метод проектів у педагогічному процесі сільської школи / Г. І. Іванюк // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : науково-методичний збірник ; за наук. ред. канд. іст. наук І. Г. Єрмакова, канд. пед. наук В. В. Нечипоренко, канд. пед. наук В. Г. Прокопенко. – Запоріжжя : Видавництво Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – Т. 2. – С. 247-254.

Іванюк Г. І. Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти / Г. І. Іванюк // Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : В. О. Огнев’юк, І. А. Зязюн та ін.]. – Київ : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 117-120.

Іванюк Г. І. Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття / Г. І. Іванюк, А. Д. Січкар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – №2 (46). – 452 с. – С. 119-130.

Мартиненко С. М. Акмеологічний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього педагога / С. М. Мартиненко. – Акмеологія в Україні : теорія і практика: збірник наукових праць / редкол. : Огнев’юк В. О., та ін. – Київ, 2013. – №24. – С. 45-48.

Освітні технології : Навчально-методичний посібник / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.] / за ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2001. – 256 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : монографія / М-во освіти і науки України; [колектив авт. : Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.; під заг. ред. О. В. Овчарук]. – Київ, 2004. – 266 с.

Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації початкової освіти / О. Я. Савченко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Серія «Педагогіка». – 2011. – №4. – С. 13-17.

Хуторской А. Ключевые компетентности как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / Андрей Хуторской / Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58-64.

Downloads


Переглядів анотації: 340

Опубліковано

2016-06-14

Як цитувати

[1]
H. I. Ivaniuk і V. I. Demianenko, «ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ», OD, вип. 2(14), с. 137–152, Чер 2016.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті