ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Olena V. Bismak Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

Ключові слова:

фізична культура, навчальні програми, фізичне виховання, фізичні вправи, гімнастика

Анотація

У статті проаналізовано проблеми організації та роботи реабілітаційних центрів в Україні. Особливу увагу приділено комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції, що потребує перебудови та вдосконалення існуючих реабілітаційних закладів та створення нових багатопрофільних центрів реабілітації. Надано характеристику типового реабілітаційного закладу, види, завдання, законодавчі документи, що регламентують діяльність реабілітаційних центрів. Зазначається, що повноцінний розвиток сучасної системи реабілітаційних служб в Україні гальмується недооцінкою ролі реабілітаційних заходів, у тому числі засобів фізичної реабілітації, для відновлення здоров’я хворих, неповносправних та учасників бойових дій. Автор підкреслює, що на державному рівні повинна бути розроблена та імплантована в Україні єдина модель багатопрофільних реабілітаційних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena V. Bismak, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Посилання

Авраменко М.Л. Організація гідрокінезотерапії в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів / М.Л. Авраменко, Д.А. Кузнєцов // Вісник фізіотерапії и курортології. - 2006. - № 4. - С. 62-63.

Башкін І. Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров’я населення / І. Башкін, Е. Макарова, А. Кавакзе Різік // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2006. - № 3. - С. 25 - 29.

Бражник К.В. Місце фізичної реабілітації у системі роботи спеціалізованих центрів / К.В. Бражник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2006. - № 5. - С. 12-14.

Голяченко А.О. Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров'я в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / А.О. Голяченко. - К., 2008. - 32 с.

Дорохіна Г.І. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. н: спец. 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд» / Г.І. Дорохіна. – К., 2013. - 21 c.

Заварова Н.В. Організація діяльності закладів соціальної реабілітації системи освіти України / Н.В. Заварова // Вісник Луганського національного університету ім.. Т. Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 19, ч. 2. - С. 75-81.

Крупа В.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.В. Крупа. - Тернопіль, 2014. - 20 c.

Пожидаєв В.В. Фізіотерапія. Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів і відділень в центрах медичної реабілiтації та санаторно-курортних закладах / В. В. Пожидаєв. - К.: Купріянова О.О., 2006. - 320 c.

Погонцева О.В. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.В. Погонцева. - К., 2011. - 22 c.

Приступа Є.Н. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров’я / Є.Н. Приступа, А.С. Вовканич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. - №11. – С. 92-96.

Прихода І.В. Організаційно-методологічні підходи до професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Україні / І.В. Прихода // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - 2007. - Вип. 15, Ч. 1. - С. 60 - 66.

Про уведення в дію рішення розширеного засідання колегії Міністерства охорони здоров'я України від 2 листопада 2012 року: наказ МОЗ України від 07.12.2012 р. № 999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=14162.

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр: наказ МОН від 28.08.1997 № 325 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0034-98.

Про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також учасників бойових дій та інвалідів війни: Указ Президента України від 12.03.2015 № 140/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/140/2015/.

Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15.

Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.2009 № 196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0761-09.

Саранча І. Г. Роль центрів соціальної реабілітації у процесі соціалізації осіб з вадами опорно-рухового апарату / І. Г. Саранча // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. - 2011. - Вип. 3. - С. 167-172.

Тимошко Г. М. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб : навч. посіб. / Г. М. Тимошко. - Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2011. - 247 c.

Downloads


Переглядів анотації: 3097

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
O. V. Bismak, «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ», OD, вип. 4(12), с. 1–12, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ