ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1864-1914 РР.)

Автор(и)

  • Vitalii A. Verbytskyi "Чорноморський державний університет імені Петра Могили", м. Миколаїв

Анотація

Статтю присвячено вивченню шкільних програм із фізичного виховання в середніх навчальних закладах Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На прикладі гімназій Херсонської губернії проаналізовано програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання. Зроблено висновок, що в дореволюційний період не існувало єдиної навчальної програми з фізичного виховання. Основними документами, якими користувалися під час проведення занять, були авторські програми, укладені вчителями гімнастики на основі різних гімнастичних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vitalii A. Verbytskyi, "Чорноморський державний університет імені Петра Могили", м. Миколаїв

Кандидат історичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та здоровя людини

Посилання

Физическая культура студента: [Учебник] / [Под ред. В. И. Ильинича]. – М. : Гардарики, 1999. – 448 с.

Вербицький В. А. Кадрове забезпечення середніх навчальних закладів Півдня України вчителями фізичної культури (1864-1914 рр.) / Віталій Анатолійович Вербицький // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 23. – С. 50-58; Вербицький В. А. Матеріально-технічне забезпечення процесу фізичного виховання середніх шкіл південного регіону України у дореволюційний період / Віталій Анатолійович Вербицький // Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 24. – С. 35-42; Вербицький В. А. Особливості фізичного виховання у навчальних закладах Півдня України в роки Першої світової війни / Віталій Анатолійович Вербицький // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 94. Вип. 81. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 159–162.

Вацеба О. М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Оксана Михайлівна Вацеба. – К., 1992. – 23 с.

Винничук О. Т. Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899 – 1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Олег Теофілович Винничук. – Івано-Франківськ, 1997. – 21 с.

Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Богдан Євстахійович Трофим’як. – Л., 2003. – 40 с.

Боднар Я.Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (до 1939 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фізич. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ярослав Богданович Боднар. – Львів, 2002. – 18 с.

Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869–1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Наталія Олександрівна Гнесь. – Івано-Франківськ, 2007. – 25 с.

Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Олександра Олександрівна Цибанюк. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

Бондар А. С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихов. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Анастасія Сергіївна Бондар. – Львів, 2006. – 20 с.

Дорошенко Е. Ю. Теорія і практика фізичного виховання молоді у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Едуард Юрійович Дорошенко. – Луганськ, 2001. – 17 с.

Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фізич. вихов. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Андрій Михайлович Окопний. – Львів, 2001. – 19 с.

Бакіко І. Історичний розвиток шкільних програм із фізичної культури в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Ігор Бакіко, Віталій Дмитрук, Володимир Ковальчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 3–6.

Мор Я. О современной постановке школьной гимнастики и некоторых других физических упражнений / Я. Мор // Журнал Министерства народного просвещения. – 1903 (март). – С. 42.

Инструкция для преподавания гимнастики в мужских учебных заведениях Ведомства Министерства народного просвещения. – Одесса: Типография Штаба войск Одесского военного Округа, 1889. – С. 4–5.

Там само. – С. 18.

Там само. – С. 20.

Там само. – С. 4.

Зеликсон Е. Ю. Очерки по истории физической культуры в СССР: От отмены крепостного права и развития промышленного капитализма в России до Великой Октябрьской социалистической революции (1861–1917 гг.) / Елизавета Юрьевна Зеликсон. – М. ; Л.: «Физкультура и спорт», 1940. – С. 22–23.

Геворкян Р. А. Физическое воспитание в средней школе России в период развития капитализма (с 80-х годов ХІХ ст. до 1917 г.) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Рафаэль Акопович Геворкян. – Л., 1975. – С. 10–11.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года). Издание Управления Одесского учебного округа. – Одесса : Тип. О-ва «Русская Речь», 1916. – С. 36.

Підраховано автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 38–39, 62–64.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 36–37, 63.

Підраховано автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 414–433.

Складена автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 32–35, 61–62

Складена автором за: О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 32–35, 414–433.

Физическое воспитание и школьная гигиена по данным Всероссийской Гигиенической Выставки 1913 года. Отчет о командированном на Выставку Директора Кишиневской Императора Александра 1-го Благословенного гимназии И. А. Клосовского // Циркуляр по Одесскому Учебному Округу. – 1913. – № 11 (ноябрь). – Одесса : Тип. Общества «Русской Речи», 1913. – С. 18. – (Приложение); Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже ХІХ–ХХ веков / Александр Борисович Суник. – [Изд. 2-е, исправл. и дополн]. – М. : Советский спорт, 2004. – С. 253.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 42–43, 65–67, 83.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 42, 65–66, 83.

О постановке физического воспитания учащихся в средних и низших учебных заведениях Одесского учебного Округа (по данным, доставленным начальствующими лицами к 15 февраля 1914 года)… – С. 45, 67, 83.

Downloads


Переглядів анотації: 510

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
V. A. Verbytskyi, «ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1864-1914 РР.)», OD, вип. 2(10), с. 23–38, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ