ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ ХІМІЇ)

Автор(и)

  • Andrii K. Grabovyy Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

ІКТ, ВНЗ, Microsoft IT Academy, ITA, компетентність, КУБГ

Анотація

У дослідженні розглядаються теоретико-методичні засади формування та розвитку технічної творчості з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Методика формування технічної творчості учнів з хімії базується на принципі єдності урочної та позаурочної технічної діяльності учнів. Виокремлено етапи формування технічної творчості: первинне формування технічних умінь і навичок, вдосконалення та їх застосування. Дидактичними умовами ефективного формування технічної творчості є: створення високого рівня мотивації та рефлексії учнів; домінування продуктивних методів навчання хімії; організація активної співпраці вчителя та учнів на уроках та позаурочних заняттях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Andrii K. Grabovyy, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Навчально-наукового інституту природничих наук

Посилання

Вивюрский В. Я. О дифференцированном подходе к формированию экспериментальных умений / В. Я. Вивюрский // Химия в шк. – 1984. – №2. – С. 52-54.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко; гол. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Жук Ю. Забезпеченість кабінетів біології та хімії засобами навчання / Юрій Жук // Біологія і хімія в шк. – 2004. – №3. – С.48-51.

Зайцев О. С. Пути формирования творческого химического мышления / О. С. Зайцев // Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева. – 1983. – №5. – С.35-40.

Зламанюк Л. Мотивація до навчання як умова розвитку творчого мислення учнів / Людмила Зламанюк // Біологія і хімія в сучас. шк. – 2013. – №2. – С.10-13.

Лашевська Г. Саморобні засоби проведення хімічного експерименту ужиткового характеру / Галина Лашевська // Біологія і хімія в шк. – 2006. – №2. – С.42-44.

Максимов О. С. Формування технічного мислення у процесі навчання природничих предметів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / О. С. Максимов. – К., 1996. – 49 с.

Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / В. А. Моляко. – К. : Рад. шк., 1083. – 94 с.

Начкина Л. В. Организация деятельности учащихся при изготовлении самодельных приборов / Л. В. Начкина, Г. В. Винокурова, О. С. Зайцев // Химия в шк. – 1991. – №6. – С.65-67.

Полосин В. С. О некоторых методических подходах к организации химического эксперимента / В. С. Полосин // Химия в шк. – 1988. – №5. – С.62-63.

Різванов А. К. Хімічний експеримент у школі: методичний посібник / А. К. Різванов. – Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2002. – 128 с.

Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 147 с.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд во МГУ, 1984. – 245 с.

Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения / А. В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2004. – 267 с.

Downloads


Переглядів анотації: 435

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
A. K. Grabovyy, «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ ХІМІЇ)», OD, вип. 4 (8), с. 100–111, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ