ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СФЕРИ КООПЕРАЦІЇ: МОДЕЛЬ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ

Автор(и)

  • Svitlana V. Stebljuk Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

Ключові слова:

професійна підготовка, готовність, професійна готовність, компоненти готовності, рівні готовності, когнітивний компонент, експериментальне дослідження

Анотація

У статті розглядається поняття «економічна підготовка» та формулюється трактування «економічна підготовка майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації». Визначено складові такої підготовки: економічна освіта і економічне виховання. Аналізується модель економічної підготовки фахівців, компоненти, показники та вказуються рівні. Метою моделі є забезпечення реалізації педагогічних умов економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації. Виокремлено методологічні підходи: системний, синергетичний, особистісно орієнтований, діяльнісний.Подано результати педагогічного експерименту щодо ефективності запропонованої моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Svitlana V. Stebljuk, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

викладач Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу

Посилання

Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: Навч. посібник / О. В. Аксьонова.‒ К.: КНЕУ, 1998. – 280 с.

Булавенко С. Д. Формування економічної культури учнів основної та старшої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / С. Д. Булавенко.‒ Київ, 2011.‒ 23 с.

Любченко О. В. Формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій: дис. на здобуття наук. ступеняканд. пед. наук : спец.13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»/ О. В. Любченко.‒ Дніпропетровськ – 2013.‒ 268 с.

Майструк І. М. Економічна освіта і виховання як чинники формування економічної культури молоді / І. М. Майструк // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 64. – К.: Академічний центр «Аналітика», 2007. – С.102-107

Новиков А. Д. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи)/ А. Д. Новиков. – М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

Носач І. В. Формування професійних умінь і навичок майбутніх економістів у процесі вивчення інтегративних фахових дисциплін : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / І. В. Носач. – К., 2008. – 278 с.

Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах: автореф. дис . на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук / О.С. Падалка. – К., 2009. – 45 с.

Панасюк Н. Л. Узагальнення ролі дидактичних умов економічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у процесі засвоєння професійних знань / Н.Л.Панасюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти Кримського державного гуманітарного університету: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВНЗ КДГУ, 2010.– С.21-27

Савенко О. О. Економічна підготовка учнів у позашкільних навчальних закладах: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: спец.13.00.02 «Теорія та методика трудовогонавчання»/ О.О. Савенко. ‒ Київ, 2011.‒ 20 с.

Шпак О. Т. Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. Т. Шпак. ‒ К., 2001. ‒ 27 с.

Downloads


Переглядів анотації: 311

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
S. V. Stebljuk, «ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СФЕРИ КООПЕРАЦІЇ: МОДЕЛЬ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ», OD, вип. 3 (7), с. 211–219, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ