ДО ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСВІТОЛОГІЇ

Valerii O. Riabenko

Анотація


Статтю присвячено аналізові глибинних, гранично загальних (категоріальних) чинників, які зумовили появу та особливості нового наукового напряму дослідження системи освіти – освітології. Висвітлено особливості сучасної епохи, які  зумовлюють перехід до нової пізнавальної парадигми, в якій домінує антропологічна, антропокреативна методологія, що знімає (синтезує) в собі матеріальнотехнологічний, інформаційний і соціокомунікативний підходи. Автор висуває гіпотезу, що в основі формування, системного та міждисциплінарного характеру та подальшої еволюції освітології лежить онтологічний і гносеологічний розвиток категоріального ряду способу суспільного виробництва, вищою та найбільш універсальною формою якого є виробництво людини та найважливіша його складова – система освіти.

Ключові слова


освітологія; освіта; система освіти; категоріальний ряд способу виробництва; матеріальне виробництво; духовне виробництво; виробництво форми спілкування; виробництво людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. – 330 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. – 782 с.

Огнев’юк В. О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта / Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ.конф., 13 груд. 2012 р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка; [редкол. : В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько, Н. М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012 – 448 с. – С. 7 – 15.

Пруель Н.А. Производительное потребление образования в гражданском обществе // Инновации и образование. Сборник материалов конференции. Серия «Symposium», выпуск 29. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 174 – 178.

Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія / С. О. Сисоєва. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – 324 с. – С.7 – 16.

Сисоєва С. О. Освіта як об’єкт дослідження / С. О. Сисоєва // Шлях освіти: науково-методичний журнал. – К.: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – 2011. – № 2 – 48 с. – С. 5 – 11.

Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основания и смысл / В.И. Слободчиков // Исследовательская работа школьников : науч.-метод. журн. - М., 2004. – № 3. – С. 5-12.

Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО "Фирма "Издатетьство ACT", 1999. – 776 с.

Drucker P.F. Post-Capitalist Society. — Oxford Butterworth: Heinemann, 1993. – 468 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.