РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Yuliya V. Hryshchuk

Анотація


У статті розглянуто генезис розвитку педагогічної освіти в Польщі; проаналізовано вплив суспільно-політичних і соціально-економічних факторів на формування і розвиток системи педагогічної освіти в незалежній Польщі; виявлено провідні тенденції та особливості розвитку педагогічної освіти в Польщі на різних етапах історичного розвитку країни.

Ключові слова


педагогічна наука; педагогічна освіта; підготовка вчителів; шкільництво

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бінницька К. Соціально-економічні трансформації в Республіці Польща у ХХ столітті – чинник розвитку системи вищої педагогічної освіти в країні / К. Бінницька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – Вип. 42. – С. 176-185.

Громов Є. В. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Є. В. Громов. – Вінниця, 2010. – 22 с.

Пасічник В. Р. Система підготовки вчителя історії у Польщі (80-90-ті роки XX століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. Р. Пасічник. – К., 2001. – 16 с.

Про Болонський процес і вищу освіту в Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/875.html

Савина А. К. Национальные традиции и исторические особенности развития образования в Польше (XI – начало ХХ вв.) / А. К. Савина // Историко-педагогический журнал. – 2012. – № 2. – С. 119-140.

Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918-1999 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Іоланта Шемпрух. – К., 2001. – 44 с.

Bеdnarski S. Upadеk i odrodzеniе szkol jеzuiеkiеh w Polsсе. Studium z dziеjow kultury i szkolniсtwa polskiеgo / S. Bеdnarski. – Krakow: Wroсław, 1933. – 227 s.

Piramowicz G. Powinnosci nauczyciela oraz wybor mow i listow / G. Piramowicz. – Wroclaw; Krakow: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1958. – 198 s.

Szybiak L. Szkolniсtwo Komisji Edukaсji Narodowеj w Wiеlkim Ksiеstwiе Litеwskim / L. Szybiak. – Wroсlaw: Polska Akadеmia Nauk, Praсownia Dziеjow Oswiaty, 1973. – 599 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.