МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА

Автор(и)

  • Костянтин Линьов Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3162-3900
  • Олена Мерзлякова Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4035-9144
  • Діана Сабол Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1491-0403
  • Анна Коцюба Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8450-1392

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.24

Ключові слова:

внутрішня мотивація, зовнішня позитивна мотивація, зовнішня негативна мотивація, керівник закладу загальної середньої освіти, мотивація професійної діяльності, управлінська діяльність

Анотація

У статті представлено результати дослідження особливостей мотиваційної сфери в професійній діяльності керівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), проведеного кафедрою освітнього лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка у жовтні–листопаді 2021 р. Різні групи мотивів мають певне значення для керівників. Психологи визначають мотивацію як внутрішній процес, що відбувається в самій людині, спрямовує її поведінку в конкретне русло і спонукає поводитися певним чином у конкретній ситуації. Для визначення чинників, які певним чином впливають на рівень мотивації керівників ЗЗСО в професійній діяльності, була обрана методика «Мотивація професійної діяльності» авторства К. Замфір у модифікації А. Реана. Дане дослідження показало, що найбільш важливими серед мотивів професійної діяльності для керівників ЗЗСО є чинники: задоволення від процесу та результатів своєї роботи; можливості самореалізації в управлінській діяльності; отримання адекватної грошової винагороди за свою роботу. Ключовою та визначальною для респондентів залишається внутрішня мотивація до управлінської діяльності. Подальшою перспективою дослідження може бути створення відповідної психокорекційної програми, спрямованої на підвищення внутрішньої мотивації та подальше удосконалення реформаційних кроків у сфері освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ващенко Н. В. Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 2. С. 153–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2015_2_20 (дата звернення: 20.03.2022).

Волинчук О. А. Формування психологічної готовності до управлінської діяльності під час навчання у ВНЗ. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2009. № 6 (8). С. 269–277. URL: http://ap.uu.edu.ua/upload/publicationpdf/29a98014276e1d05eb2246d7b6eb8748.pdf (дата звернення: 25.03.2022).

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 512 с.

Карамушка Л. М. Психологія управління. Київ: Міленіум, 2003. 344 с.

Макклелланд Д. Мотивация человека. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 672 с.

Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці: навчальний посібник. Київ: Слово. 2003. 264 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти» від 19 лютого 2021 р. № 235. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text (дата звернення: 24.03.2022).

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» від 23 грудня 2020 р. № 2736-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення: 24.03.2022).

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» від 17 вересня 2021 р. № 568-21. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti (дата звернення: 25.03.2022).

Новак В. О., Мостенська Т. Л., Ільєнко О. В. Організаційна поведінка. Підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2013. 498 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.03.2022).

Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 416 с.

Стучинська Н. В., Новікова І. М. Імплементація досягнень сучасної фізики у навчальний процес через професійно орієнтовані задачі. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2019. Випуск 2 (115). C. 48–55. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.2.48-55

Novikova I. M. Experimental test of efficiency of technology of training and problem solving in medical and biological physics. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021. № 2 (30). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062021/7599

Vashchenko, N. V. (2015). Metodi motivaciyi personalu do innovacijnogo rozvitku pidpriyemstva [Methods of personnel motivation for the innovative development of the enterprise]. Economic Bulletin of Dnipro University of Technology, 2, 153–160. http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2015_2_20

Volinchuk, O. A. (2009). Formuvannya psihologichnoyi gotovnosti do upravlinskoyi diyalnosti pid chas navchannya u VNZ [Formation of psychological readiness for managerial activity while studying at university]. Aktualni problemi navchannya ta vihovannya lyudej z osoblivimi potrebami, 6 (8), 269–277. http://ap.uu.edu.ua/upload/publicationpdf/29a98014276e1d05eb2246d7b6eb8748.pdf

Ilin, E. P. (2000). Motivatsiya i motivy [Motivation and motives]. Piter.

Karamushka, L. M. (2003). Psihologiya upravlinnya [Psychology of management]. Milenium.

McClelland, D. (2007). Motivaciya cheloveka [Human motivation]. Piter.

Maslov, V. P. (2003). Informacijni sistemi i tehnologiyi v ekonomici: navchalnij posibnik [Information systems and technologies in economics: a textbook]. Slovo.

Nakaz Ministerstva osviti i nauki Ukrayini «Pro zatverdzhennya tipovoyi osvitnoyi programi dlya 5–9 klasiv zakladiv zagalnoyi serednoyi osviti» vid 19 lyutogo 2021 r. № 235 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On approval of a standard educational program for grades 5–9 of general secondary education» of February 19, 2021 № 235] (2021). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text

Nakaz Ministerstva rozvitku ekonomiki, torgivli ta silskogo gospodarstva Ukrayini «Pro zatverdzhennya profesijnogo standartu za profesiyami «Vchitel pochatkovih klasiv zakladu zagalnoyi serednoyi osviti», «Vchitel zakladu zagalnoyi serednoyi osviti», «Vchitel z pochatkovoyi osviti (z diplomom molodshogo specialista)» vid 23 grudnya 2020 r. № 2736-20 [Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine «On approval of the professional standard for the professions» Primary school teacher of general secondary education», «Teacher of general secondary education», «Primary school teacher (with a diploma of junior specialist)», 23 December 2020 № 2736-20] (2020). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

Nakaz Ministerstva rozvitku ekonomiki, torgivli ta silskogo gospodarstva Ukrayini «Pro zatverdzhennya profesijnogo standartu «Kerivnik (direktor) zakladu zagalnoyi serednoyi osviti» vid 17 veresnya 2021 r. № 568-21 [Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine «On approval of the professional standard «Head (director) of general secondary education», September 17, 2021 № 568-21] (2021). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Novak, V. O., Mostenska, T. L., Ilyenko, O. V. (2013). Organizacijna povedinka. Pidruchnik [Organizational behavior. Textbook]. Kondor.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini «Pro deyaki pitannya derzhavnih standartiv povnoyi zagalnoyi serednoyi osviti» vid 30 veresnya 2020 r. № 898 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Some Issues of State Standards of Complete General Secondary Education», September 30, 2020 № 898] (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Rean, A. A., Kolominskij, Ya. L. (2000). Socialnaya pedagogicheskaya psihologiya [Social educational psychology]. Piter.

Stuchynska, N., Novikova, I. (2019). Implementaciya dosyagnen suchasnoyi fiziki u navchalnij proces cherez profesijno oriyentovani zadachi [Implementation of achievements of modern physics in the educational process through professionally oriented tasks]. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2 (115), 48–55. 10.30929/1995-0519.2019.2.48-55

Novikova, I. M. (2021). Experimental test of efficiency of technology of training and problem solving in medical and biological physics. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 2 (30). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062021/7599

Downloads


Переглядів анотації: 46

Опубліковано

2022-07-04

Як цитувати

[1]
К. Линьов, О. Мерзлякова, Д. Сабол, і А. Коцюба, «МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА», OD, вип. 37, вип. 2, с. 55–74, Лип 2022.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою