ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Костянтин Линьов Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3162-3900
  • Діана Сабол Київський університет імені Бориса Грінченка,  вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1491-0403
  • Анна Коцюба Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8450-1392
  • Олена Мерзлякова Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.12

Ключові слова:

керівник закладу загальної середньої освіти, особистісна готовність до змін, толерантність до невизначеності, інноваційна діяльність

Анотація

У статті представлено результати аналітичного дослідження особистісної готовності до змін у керівників закладів загальної середньої освіти, проведеного кафедрою освітнього лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка у жовтні-листопаді 2021 року. При організації дослідження нами була використана методика «Особистісна готовність до змін» (PCRS: Personal Change Readiness Survey), створена А. Ролнік, С. Хезер, М. Голд, К. Хал в адаптації Н. Бажанової, Г. Бардієр. Феномен психологічної готовності розглядається крізь визначення особистісних характеристик керівника школи та виявлення домінуючих психологічних чинників, які впливають на процес адаптації до змін. Респонденти продемонстрували перевагу середнього рівня за такими показниками, як «пристрасність», «винахідливість», «впевненість». Такий показник як «оптимізм» визначається як низький для потреб запровадження змін у закладах освіти. Складність у проведенні реформи освіти може бути поясненою низьким рівнем за показниками «сміливість», «адаптивність», «толерантність до невизначеності». Результати дослідження також виявили протиріччя між високою самооцінкою респондентів щодо свого ставлення до змін, запровадження інновацій у закладах загальної середньої освіти та низькими рівнями таких складових особистісної готовності керівників шкіл до змін, як «сміливість», «адаптивність», «толерантність до невизначеності», необхідними для ефективної трансформації шкіл та реалізації реформ в Україні. Низькі показники можуть свідчити про викривлену та неконструктивну систему мотивації в роботі керівника ЗЗСО, а отже бути стримуючим чинником у прийнятті змін та реалізації нового.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бажанова Н. А. Личностная готовность к переменам в контексте исследования феномена «ожидания». Перевод и апробация опросника «Personal change-readiness survey». Acta eruditorum: научные доклады и сообщения (Приложение к журналу «Вестник РХГА», Т. 2). 2005. С. 169–178.

Бондарчук О. І. Модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2015. № 1. С. 33–42.

Бринза І. В., Будіянський М. Ф. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи. Наука і освіта. 2016. № 11. С. 43–48. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-11-9

Волинчук О. А. Формування психологічної готовності до управлінської діяльності під час навчання у ВНЗ. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2009. № 6 (8). С. 269–277.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности: монографія. Минск: Издательство Белорусского университета, 1976. 176 с.

Занюк С. Психологія мотивації. Київ: Либідь, 2002. 304 с.

Карамушка Л. М. Психологія управління. Київ: Міленіум, 2003. 344 с.

Климчук В. Тренинг внутренней мотивации: монография. Санкт-Петербург: Речь, 2005. 76 c.

Колесніченко О. С. Сучасний стан розроблення проблеми психологічної готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації: монографія. Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2016. С. 8–21.

Королюк С. В., Гавриш Р. Л., Водолазська Т. В.. Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін. Постметодика. 2012. № 5. С. 42–51.

Кремень В. Інноваційна людина: Україна на шляху європейської інтеграції. Київ: Агора, 2007. С. 5–9.

Максименко С. Д. Фахівця потрібно моделювати: наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності. Рідна школа. 1994. № 3–4. С. 68–72.

Міляєва В. Р., Бреус Ю. В. Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2016. № 3.

Моначин І. Л., Попик Т. В. Сутність поняття психологічної готовності до діяльності. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», м. Тернопіль, 17–18 листопада 2016 p. С. 51–52.

Петрунько O. В., Рафіков О. Р. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІ: Психологія обдарованості. 2016. Випуск 12. С. 169–178.

Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни. Москва: София, 2006. 368 с.

Сміла Н. В. Особливості психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка, 2018. 238 с.

Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія / за ред. В. Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2008. 472 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Санкт-Петербург: Смысл, 2003. 864 c.

Чудакова В. П. Управлінська компетентність керівників з формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи. Управління школою. 2012. № 19–21. С. 10–20.

Maddi S. R., Khoshaba D. M. Hardiness and Mental Health. Journal of Personality Assessment. 1994. № 63 (2). P 265–274. DOI: http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa6302_6

Semenets-Orlova I., Klochko A., Nestulya S., Mykhailych O., Omelyanenko V. Readiness of the education manager to provide the organizational development of institutions (based on the sociological research). Problems and Perspectives in Management. 2019. № 17 (3). DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.11

Soler-Dominguez A., Ramos-Mezquita J., Chova L. G., Martinez A. L.,Torres I. C. Connecting academia with business management: insights from the entrepreneurship competence-based approach. Inted2017: 11th International Technology, Education And Development Conference. 2017. P. 2729–2732. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000413668602111 (дата звернення 25.01.2022).

Bazhanova, N. A. (2005). Lichnostnaya gotovnost k peremenam v kontekste issledovaniya fenomena «ozhidaniya». Perevod i aprobaciya oprosnika «Personal change-readiness survey» [Lichnostnaya gotovnost k peremenam v kontekste issledovaniya fenomena «ozhidaniya». Perevod i aprobaciya oprosnika «Personal change-readiness survey»]. Acta eruditorum: nauchnye doklady i soobsheniya (Prilozhenie k zhurnalu «Vestnik RHGA», Vol. 2), 169–178.

Bondarchuk, O. I. (2015). Model psihologichnoyi pidgotovki kerivnikiv osvitnih organizacij do diyalnosti v umovah zmin [The model of psychological training of heads of educational organizations to work in the terms of change]. Organizational psychology. Economic psychology, 1, 33–42.

Brynza, I., Budiianskyi, M. (2016). Gotovnist do zmin yak resurs podolannya psihologichnoyï krizi [Readiness for changes as resource for overcoming psychological crisis]. Science and Education, 11, 43–48. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-11-9

Volinchuk, O. A. (2009). Formuvannya psihologichnoyi gotovnosti do upravlinskoyi diyalnosti pid chas navchannya u VNZ [Formation of psychological readiness for managerial activity while studying at university]. Aktualni problemi navchannya ta vihovannya lyudej z osoblivimi potrebami, 6 (8), 269–277.

Dyachenko, M. I., Kandybovich, L. A. (1976). Psihologicheskie problemy gotovnosti k deyatelnosti: monografiya [Psychological problems of readiness for activity: monograph]. Izdatelstvo Belorusskogo universiteta.

Zanyuk, S. (2002). Psihologiya motivatsii [Psychology of motivation]. Libid.

Karamushka, L. M. (2003). Psihologiya upravlinnya [Psychology of management]. Milenium.

Klimchuk, V. (2005). Trening vnutrenneii motivacii: monografiya [Internal motivation training: monograph]. Rech.

Kolesnichenko, O. S. (2016). Suchasniĭ stan rozroblennya problemi psihologichnoï gotovnosti do profesiĭnoï diyalnosti [The current state of development of the problem of psychological readiness for professional activity]. In Psihologichna gotovnist viĭskovosluzhbovciv Nacionalnoi gvardiii Ukraini do sluzhbovo-boĭovoï diyalnosti poza mezhami punktu postiĭnoï dislokaciï: monografiya (pp. 8–21). Nacionalna akademiya Nacionalnoyi gvardii Ukraini.

Korolyuk, S. V., Gavrish, R. L., Vodolazska, T. V. (2012). Osvitnij menedzhment: rozvitok kompetentnosti kerivnika shkoli v umovah zmin [Education management: development of school leader competence under conditions of changes]. Postmetodika, 5, 42–51.

Kremen, V. (2007). Innovaciyna lyudina: Ukraiina na shlyahu yevropeiiskoii integratsiii [Innovative human: Ukraine on the path of European integration] (pp. 5–9). Agora.

Maksimenko, S. D. (1994). Fahivcya potribno modelyuvati: naukovi osnovi gotovnosti vipusknika pedvuzu do pedagogichnoï diyalnosti [The specialist needs to be modeled: scientific bases of readiness of the graduate of pedagogical high school for pedagogical activity]. Ridna shkola, 3–4, 68–72.

Miliaieva, V., Breus, Y. (2016). Personal readiness of the head of a secondary education institution to work in the conditions of educational transformations in Ukraine [Manager of secondary education institutions’ personal readiness for activities in conditions of educational transformations in Ukraine]. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 3.

Monachyn, I. L., Popyk, T. V. Sutnist ponyattya psihologichnoï gotovnosti do diyalnosti [Psychological willingness to the activity]. Materiali V Mizhnarodnoï naukovo-tehnichnoii konferenciii molodih uchenih ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnih tehnologiĭ», m. Ternopil, 17–18 listopada 2016 p., 51–52.

Petrunko, O. V., Rafikov, A. R. (2016). Socialniĭ optimizm yak psihologichniĭ mehanizm cinnisnoï vzayemodiï z referentnim otochennyam [Social optimism as a psychological mechanism of value’s communication with the referent social setting]. Actual Problems of Psychology, 6 (12), 169–178.

Seligman, M. (2006). Novaya pozitivnaya psihologiya: Nauchnyĭ vzglyad na schaste i smysl zhizni [New positive psychology: A scientific view of happiness and the meaning of life]. Sofiia.

Smila, N. V. (2018). Osoblivosti psihologichnoyi gotovnosti majbutnogo likarya do profesijnoyi diyalnosti [Specific traits of psychological readiness of future doctor for professional activities]: Candidate’s thesis: 19.00.07. G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine.

Kremen, V. G. (Ed.) (2008). Fenomen innovacij: osvita, suspilstvo, kultura: monografiya [The phenomenon of innovation: education, society, culture]. Pedagogichna dumka.

Heckhausen, H. (2003). Motivaciya i deyatelnost [Motivation and activity]. Smysl.

Chudakova, V. P. (2012). Upravlinska kompetentnist kerivnikiv z formuvannya gotovnosti pedagogiv do innovaciiinoii diyalnosti v umovah osvitnogo seredovisha profilnoï shkoli. Upravlinnya shkoloyu. № 19–21. С. 10–20.

Maddi, S. R., Khoshaba, D. M. (1994). Hardiness and Mental Health. Journal of Personality Assessment, 63 (2), 265–274. http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa6302_6

Semenets-Orlova, I., Klochko, A., Nestulya, S., Mykhailych, O., Omelyanenko, V. (2019). Readiness of the education manager to provide the organizational development of institutions (based on the sociological research). Problems and Perspectives in Management, 17 (3). http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.11

Soler-Dominguez, A., Ramos-Mezquita, J., Chova, L. G., Martinez, A. L.,Torres, I. C. (2017). Connecting academia with business management: insights from the entrepreneurship competence-based approach. Inted2017: 11th International Technology, Education And Development Conference, 2729–2732. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000413668602111

Downloads


Переглядів анотації: 414

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
К. Линьов, Д. Сабол, А. Коцюба, і О. Мерзлякова, «ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ», OD, вип. 36, вип. 1, с. 19–38, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають