ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАВДАНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Уруський Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0001-9937-1810
  • Галина Гаврищак Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль https://orcid.org/0000-0003-0480-5239

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.18

Ключові слова:

графічна компетентність, графічні редактори, диференційовані завдання, індивідуальне навчально-дослідне завдання, індивідуальний підхід, кресленики, підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій, підставка під телефон, комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання

Анотація

Запропоновано застосування диференційованих завдань при виконанні креслеників деталей (виробів) комп’ютерно-орієнтованими засобами для індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ). Пропонується виконання конструкторської документації на деталі (вироби) у програмі КОМПАС-3D (CorelDraw). Описано проведення пошукового дослідження для виявлення труднощів та подальшої зацікавленості студентів 1-го та 2-го курсів при виконанні ІНДЗ. Встановлено, що студенти не лише зацікавленні у виконанні завдань такого типу, але й прагнуть вносити зміни (корективи) у кресленики за власним бажанням. Зазначено, що застосування диференційованих завдань при виконанні креслеників деталей (виробів) комп’ютерно-орієнтованими засобами сприяє врахуванню індивідуальних особливостей студентів та реалізації індивідуального підходу до них. Обґрунтовано, що диференційовані завдання повинні враховувати особливості комп’ютерно-орієнтованого засобу навчання, з яким працюють студенти, а також рівень їх володіння даною програмою. Запропоновано виконати поділ ІНДЗ на два блоки: основний – виконання побудови кресленика за інструкцією; додатковий – виконання додаткових 2-х завдань. Запропоновано завдання додаткового блоку – «Внести зміни у конструкцію підставки» і «Виконати узор, емблему або логотип на деталі (деталях) виробу». Описано сутність додаткових завдань. Зазначено специфіку виконання кожного із додаткових завдань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бойчук В. М. Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій: автореф. дис. … доктора педагогічних наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2017. 48 с.

Ботвинников А. Д., Ломов Б. Ф. Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников. Москва:Педагогика,1979. 256 с.

Гаврищак Г., Уруський А. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль, 2021. № 1. С. 6–13. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.1

Гаврищак Г. Р. Дидактичні умови реалізації індивідуального підходу до учнів у процесі вивчення креслення в загальноосвітній школі: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2004. 20 с.

Гуревич Р. С., Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. Графічна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення в умовах інформатизації освітнього процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2016. Вип. 54. С. 50–56.

Курач М. С., Нищак І. Д. Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами комп’ютерної графіки. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 8. С. 33–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2017_8_6. (дата звернення: 10.01.2022).

Обух О. С. Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів 5–6 класів у процесі проектування та виготовлення виробів із текстильних матеріалів засобами інформаційних технологій: автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 20 с.

Сидоренко В. К., Щетина Н. П. Інтеграційний підхід до графічної підготовки вчителя трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2001. № 4. С. 36–39

Терещук Г. В. Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект / под ред. В. А. Полякова. Ин-т ПСМ РАО. Москва: 1993. 200 с.

Улич А. І. Структура та зміст графічної компетентності вчителя трудового навчання. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. 2021. Вип. 198. С. 223–226. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1059/988 (дата звернення: 15.12.2021).

Уруський А. В. Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 20 с.

Цідило І. М. Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8–9 класів засобами інформаційних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2006. 20 с.

Черемісіна Т. О. Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Укр. інж.–пед. акад. Харків, 2013. 20 с.

Юсупова М. Ф. Застосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2002.

Boichuk V. M. (2017) Teoretychni i metodychni osnovy xudozhno-grafichnoyi pidgotovky majbutnogo vchytelya texnologij [Theoretical and Methodological Foundations of Art andGraphic Training of Future Teachers of Technology]: avtoref. dys… doktora pedagogichny`x nauk: 13.00.04 / Instytut pedagogichnoyi osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrayiny. Kyiv, 2017. (ukr)

Botvinnikov A. D., Lomov B. F. Nauchnye osnovy formirovanija graficheskih znanij, umenij i navykov shkolnikov [Scientific bases of formation of graphic knowledge, abilities and skills of pupils]. Moskva: Pedagogika,1979. 256 p. (rus)

Havryshhak H., Uruskyi А. (2021) Formuvannya grafichnoyi kompetentnosti zdobuvachiv vyshhoyi osvity zasobamy komp'yuterno-oriyentovanyx технологій [Formation of graphic competence of the higher education seekers by means of computer-oriented technologies]. Naukovi zapysky Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatyuka. Ser. Pedagogika. Ternopil, № 1. С. 6–13. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.1 (ukr)

Havryshhak H. R. (2004) Dydaktychni umovy realizaciyi indyvidualnogo pidxodu do uchniv u procesi vyvchennya kreslennya v zagalnoosvitnij shkoli [Didactical conditions of individual approach’s realization to pupils during studying of technical drawing in the school]: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk: 13.00.02 / Nats. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. Kyiv. (ukr)

Hurevych R. S., Harkushevskyi V. S., Tsvilyk S. D. (2016) Hrafichna pidgotovka maibutnikh uchyteliv texnologii i kreslenia v umovakh informatyzatsii osvitnoho protsesu [Graphic training of future teachers of technology and drawings due to the informatization of the educational process]. Chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriia 5: Pedagogichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv. Vyp. 54. P. 50–56. (ukr)

Kurach M. S. Nyshch I. D. (2017) Osoblyvosti navchannya majbutnix uchyteliv texnologij xudozhnomu proektuvannyu zasobamy kompyuternoyi grafiky [Features of the artistic design education of future teachers of technologies by computer graphics]. Naukovyj visnyk Kremeneczkoyi oblasnoyi gumanitarno-pedagogichnoyi akademiyi im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Pedagogika. Vyp. 8. P. 33–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2017_8_6. (data zvernennya: 10.01.2022)

Obukh O. S. (2007). Pedaghoghichni umovy realizaciji indyvidualjnogho pidkhodu do uchniv 5-6 klasiv u procesi proektuvannja ta vyghotovlennja vyrobiv z tekstyljnykh materialiv [Pedagogical conditions of realization of an individual approach to pupils of 5-6 classes in the process of designing and manufacturing of products from textile materials]: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk: 13.00.02 / Nats. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. Kyiv. (ukr)

Sydorenko V. K., Shchetyna N. P. Integraciinyi pidxid do hrafichnoi pidgotovky vchytelia trudovoho navchania [Integration approach to graphic training of a teacher of labor education]. Trudova pidgotovka v zakladakh osvity. 2001. № 4. P. 36–39. (ukr)

Tereshchuk G. V. Individualizacija trudovogo obuchenija: didakticheskij aspekt [Individualization of labor training: didactic aspect] / pod. red. V. A. Poljakova. In-t PSM RAO. Moskva: 1993. 200 p. (rus)

Ulych A. I. (2021) Struktura ta zmist grafichnoyi kompetentnosti vchytelya trudovogo navchannya [Structure and content of graphic competence of a teacher of labor training]. Naukovi zapy`sky Centralnoukrayinskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriya: Pedagogichni nauky. Vyp. 198. P. 223–226. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1059/988 (data zvernennya: 15.12.2021). (ukr)

Uruskyi А. V. (2016) Metodyka realizaciyi indyvidualnogo pidxodu do navchannya starshoklasnykiv za texnologichnym profilem [Methodology of individual approach implementation to teaching senior pupils of technological specialty]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Nacz. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. Kyiv. 20 p. (ukr)

Tsidylo I. M. (2006) Dydaktychni umovy indyvidualizaciyi trudovogo navchannya uchniv 8–9 klasiv zasobamy informacijnyx texnologij [Didactic conditions of individualization of working education of the pupils of the 8th–9th forms by means of information technologies]: avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Nacz. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. Kyiv. 20 p. (ukr)

Cheremisina T. O. (2013). Metodyka indyvidualizovanoho navchannya maybutnikh vchyteliv tekhnolohiy konstruyuvannyu shveynykh vyrobiv [Method of individualized training of future teachers of technology for designing sewing products: author's summary of thesis]: Extended abstract of candidate’s: 13.00.02 «Teoriya ta metodyka navchannya tekhnolohiy». Kharkiv (ukr)

Yusupova M. F. (2002) Zastosuvania novykh informaciinykh texnologii v hrafichnii pidgotovtsi studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. [Application of new information technologies in the graphic training of students of higher educational institutions: author's ref. dis. ... cand. ped. science: 13.00.02]. Kyiv. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 124

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
А. Уруський і Г. Гаврищак, «ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАВДАНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ», OD, вип. 36, вип. 1, с. 141–160, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Інновації в освіті