ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Наталія Грицак Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.46

Ключові слова:

заклад вищої освіти, імідж, майбутній учитель зарубіжної літератури, професійний імідж учителя, професійні орієнтири, структура професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури, педагогічна майстерність

Анотація

Стаття присвячена питанню формування професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури. Проаналізовано й доповнено змістове наповнення поняття професійний імідж педагога. Виокремлено та охарактеризовано структурні компоненти, що впливають на ефективне формування професійного іміджу майбутнього вчителя. Доведено, що важливими складниками у структурі професійного іміджу майбутнього вчителя є педагогічна майстерність, візуальний образ, внутрішній образ. З урахуванням особливостей шкільного навчального предмету «Зарубіжна література» обґрунтовано специфіку формування професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури. Розкрито сутність поняття професійний імідж майбутнього вчителя зарубіжної літератури. Розроблено структуру професійного іміджу майбутніх учителів зарубіжної літератури, що складається з особистісного, професійного, соціокультурного, комунікативного, мотиваційно-цільового, результативно-аналітичного компонентів. Розглянуто базові та специфічні здібності, що сприяють продуктивному формуванню професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури. Проведено анкетування студентів четвертого курсу факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Метою анкетування було з’ясування ставлення студентів до майбутньої педагогічної діяльності, виявлення їхнього бачення понять «професійний імідж учителя», «професійний імідж вчителя зарубіжної літератури». Результати показали, що переважна більшість студентів поняття професійний імідж учителя зарубіжної літератури розглядають як сукупність зовнішніх, особистісних і професійних якостей, що дають змогу максимально ефективно реалізовувати навчальний процес. Отримані результати підтвердили, що продуктивне формування професійного іміджу майбутнього вчителя зарубіжної літератури ґрунтується на взаємопов’язаних здібностях, зокрема базових, лінгвістичних, специфічних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Апостол О.В. Професійний імідж викладачів закладів вищої освіти як проблема педагогічної теорії та практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 72 (Т. 1). С. 27–31. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.72-1.06

Ашиток Н. Формування професійного іміджу майбутнього педагога в культурологічному аспекті. Молодь і ринок. 2018. № 1. С. 21–25. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.126380

Дудчак Г. Формування педагогічного іміджу в майбутніх учителів НУШ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. Вип. 2 (22). С. 56–63. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219400

Ісаєва О.О. Про основні парадигми шкільної літературної освіти. Науково-педагогічна діяльність Є.П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога. Херсон: РІПО, 2010. С. 85–90.

Козлова О., Гребеник, Т. Волосюк Т. Структура професійного іміджу майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. 2019. № 10 (94). С. 62–74. DOI: 10.24139/2312-5993/2019.10/062-074.

Козлова О.Г. Відображення особистісно-професійного іміджу вчителя у феномені педагогічної майстерності. Постметодика. 2012. № 6. С. 40–44.

Куземко Л.В. Формування іміджу педагога як складник його особистісно-професійного розвитку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 71, Т. 2. С. 127–131. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.24

Навроцька М.М. Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Тернопіль, 2019. 252 с.

Романюк Н.Й. Загальнолюдські і національні духовні цінності – серцевина освіти і виховання. Вісник ДААУ. 2001. № 1. С. 343–348.

Савченко Н. Професійний імідж викладача як складова його педагогічної майстерності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2018. № 17. С. 91–96. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.17.2018.162500

Тимошенко В.В. Педагогічний імідж викладача ВНЗ як частина професійної компетенції. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 2. С. 196–200.

Трач О.Р. Формування іміджу викладача в соціальних середовищах Інтернету. Імідж сучасного педагога. 2021. № 1 (196). С. 22–25. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-22-25

Arnon S., Reichel N. Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers and Teaching. 2007. № 13:5. P. 441–464. DOI: 10.1080/13540600701561653

Budnyk O., Vasianovych Hr., Mikulets L., Avkhutska S., Sinitsyna A., Turkov V., Nikolaesku I. Improving a pedagogical image of an educational institution: a case study. Revista Inclusiones. 2021. Vol: 8 num Especial. P. 332–343.

Chang-Kredl S., Colannino D. Constructing the image of the teacher on Reddit: Best and worst teachers. Teaching and Teacher Education. 2017. Vol. 64. P. 43–51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.01.019

Fung L., Lina P.Y. Chow Congruence of student teachers' pedagogical images and actual classroom practices. Educational Research. 2002. № 44:3. P. 313–321. DOI: 10.1080/0013188022000031605

Holloway J., Brass J. Making accountable teachers: The terrors and pleasures of performativity. Journal of Education Policy. 2018. № 33 (3). P. 361–382.

Lewis S., Holloway J. Datafying the teaching ‘profession’: remaking the professional teacher in the image of data. Cambridge Journal of Education. 2019. № 49:1. P. 35–51. DOI: 10.1080/0305764X.2018.1441373

O’Brien S. Re-representing Education’s Image and Status: In the ‘Interest’ of Pedagogical Innovation. In: Zarifis G., Gravani M. (eds) Challenging the 'European Area of Lifelong Learning'. Lifelong Learning Book Series. 2014. Vol. 19. Springer, Dordrecht. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7299-1_11

Palmér H. Professional primary school teacher identity development: a pursuit in line with an unexpressed image. Teacher Development. 2016. № 20:5. P. 682–700. DOI: 10.1080/13664530.2016.1202311

Downloads


Переглядів анотації: 113

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
Н. Грицак, «ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРАКТИКИ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 84–102, Лис 2021.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти