ФАХОВІ КОЛЕДЖІ ЯК ОСВІТНІЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

  • Марія Братко Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, проспект Ю. Гагаріна, 16, 02094, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7162-2841

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.42

Ключові слова:

заклад фахової передвищої освіти, освітнє середовище, освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти, проєктування, ресурсний центр, середовищний підхід, фахова передвища освіта, фаховий коледж

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку вітчизняних коледжів у новому статусі – закладів фахової передвищої освіти(ЗФПО), обґрунтуванні їх місця у системі освіти України в контексті формування людського капіталу країни. Акцентовано увагу на сутнісному змісті поняття «людський капітал», ролі соціального інституту освіти у формуванні потенціалу людського капіталу. Освітню місію фахових коледжів розглянуто через призму цивілізаційної та  соціокультурної ролі освіти. На основі ретроспективного аналізу історії становлення та розвитку коледжів упродовж періоду відновлення незалежності України (1991-2021 рр.) як складника системи неперервної професійної підготовки, нормативно-правової основи їхнього функціонування, актуального Закону України «Про фахову передвищу освіту» (2019), статистичних даних та результатів авторських емпіричних досліджень зроблено висновок про самодостатність і необхідність цього складника сучасної системи освіти України. Визначено, що фахова передвища освіта є своєрідною з’єднувальною ланкою між загальною середньою та вищою освітою, а її зміст – це доцільне поєднання прагматично-практичної та академічно-теоретичної складових. Актуалізовано середовищний підхід у фаховій передвищій освіті та аргументовано необхідність перетворення фахових коледжів у ресурсні центри через проєктування і реалізацію відповідного освітнього середовища закладу освіти. Запропоновано поетапний алгоритм такої проєктної діяльності. Наведено приклади труднощів та недоліків, з якими можна зіткнутися, проєктуючи інноваційне освітнє середовище фахового коледжу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко В. Системна діагностика освіти. Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. 2021. № 1. С. 5-12. https://doi.org/10.31392/npu-vou.2021.1(80).01

Братко М. Громадські (комм’юніті) коледжі як складова системи вищої освіти США. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2018. № 30. С. 53-60. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2018.30.5360

Братко М. Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 - теорія і методика управління освітою. Київський університет імені Бориса Грінченка, Держ. вищ. навч. заклад «Університет менеджменту освіти». Київ, 2018. 600 с.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про народну освіту» №2778-VIII від 28.06.1974 (Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 15 травня 1980 року № 243-X). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року No 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 27.07.2021)

Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06 червня 2019 № 2745-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2019 року № 2145-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про освіту» від 1991 року (втратив чинність) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text

Закон України «Про вищу освіту» від 2002 року (втратив чинність) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#Text

Мосьпан Н. Вища освіта та ринок праці в Україні: десятиліття взаємодії. Освітологічний дискурс. №32(1). С.20–38. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.2

Огнев’юк В. О. Освітологія: витоки наукового напряму: монографія. К.: ВП «Едельвейс», 2012. 336 с.

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Центр Разумкова. Київ : Заповіт, 2018. 368 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf

Україна у цифрах. 2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_20u.pdf).

Шульц Т. Ценность детей. THESIS. 1994. No 6. С. 37-49. https://ecsocman.hse.ru/data/725/892/1216/6_1_2schu.pdf (дата звернення 12.07.2021 р.).

Офіційний сайт ЄДЕБО, 2021, https://registry.edbo.gov.ua

Офіційний сайт Уряду України (Урядовий портал): https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi

Andrushchenko V. (2021). Systemna diahnostyka osvity [System diagnostics of education]. Vyshcha osvita Ukrainy : Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys. 1. 5-12. https://doi.org/10.31392/npu-vou.2021.1(80).01 (inUkrainian).

Bratko M. (2018). Hromadski (kommiuniti) koledzhi yak skladova systemy vyshchoi osvity SShA [Public (community) colleges as a component of higher education systems in the USA]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika, 30. 53-60. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2018.30.5360 (inUkrainian).

Bratko M. Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia profesiinoiu pidhotovkoiu fakhivtsiv v osvitnomu seredovyshchi universytetskoho koledzhu [The theoretical and methodical foundations of management of professional specialists training in the educational environment of the university college]: dys. na zdob. nauk. stup. d-ra ped. nauk : 13.00.04 - teoriia i metodyka profesiinoi osvity, 13.00.06 - teoriia i metodyka upravlinnia osvitoiu. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, Derzh. vyshch. navch. zaklad «Universytet menedzhmentu osvity». Kyiv, 2018. 600 s. (inUkrainian).

Zakon Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky «Pro narodnu osvitu» №2778-VIII vid 28.06.1974 (Iz zminamy i dopovnenniamy, vnesenymy Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR vid 15 travnia 1980 roku № 243-X). [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html. (inUkrainian).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 1 lypnia 2014 roku No 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (inUkrainian)

Zakon Ukrainy «Pro fakhovu peredvyshchu osvitu» vid 06 chervnia 2019 № 2745-VIII [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (inUkrainian)

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 05 veresnia 2019 roku № 2145-VIII [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (inUkrainian)

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 1991 roku (vtratyv chynnist) [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text (inUkrainian)

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 2002 roku (vtratyv chynnist) [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#Text (inUkrainian)

Mospan N. (2021). Vyshcha osvita ta rynok pratsi v Ukraini: desiatylittia vzaiemodii [Higher education and labour market in ukraine:a decade of interaction]. Osvitolohichnyi dyskurs, 32(1). 20–38. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.2 (inUkrainian)

Ohneviuk V. O. (2012). Osvitolohiia: vytoky naukovoho napriamu: monohrafiia. K.: VP «Edelveis», 336 s. (inUkrainian)

Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform. Tsentr Razumkova. (2018). Kyiv : Zapovit, 368 s. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf (inUkrainian).

Ukraina u tsyfrakh. 2020. (2020)/ [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_20u.pdf) (inUkrainian).

Shults T. (1994). Tsennost detei. THESIS, 6. 37-49. https://ecsocman.hse.ru/data/725/892/1216/6_1_2schu.pdf (data zvernennia 12.07.2021 r.) (in Russian).

Downloads


Переглядів анотації: 203

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
М. Братко, «ФАХОВІ КОЛЕДЖІ ЯК ОСВІТНІЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 15–36, Лис 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою