ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Наталія Дика Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, м. Київ, 02152, Україна https://orcid.org/0000-0003-1385-5027
  • Олександра Глазова Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, м. Київ, 02152, Україна https://orcid.org/0000-0002-0554-9858

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.14

Ключові слова:

загальна середня освіта, методика навчання української мови, дистанційне навчання, синхронне навчання, асинхронне навчання, компетентнісний підхід

Анотація

У статті висвітлено проблему дистанційного навчання української мови в закладах загальної середньої освіти. Акцентовано увагу на його особливостях та перевагах, описано перспективи. Зазначено, що дистанцiйне навчання – це форма навчання, що базується на використанні широкого спектра традиційних і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, якi на рiзних етапах освітнього процесу забезпечують iнтерактивну взаємодію вчителя й учнів, учнів між собою та самостiйну роботу кожного з матерiалами iнформацiйної мережi. Наголошено, що обов’язковою частиною освітнього процесу в умовах навчання з використанням дистанційних технологій є комунікація педагога з кожним учнем. Уточнено, що з учнями, які з певної причини не можуть виходити на зв’язок синхронно, учитель має домовитися про інший формат комунікації. Підкреслено, що крім забезпечення комунікації, використання дистанційних технологій розв’язує проблему індивідуального підходу до учнів, а також допомагає уникнути інформаційного перевантаження. Подано систему різнорівневих вправ і завдань, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу в умовах дистанційного навчання. Зауважено, що актуальним напрямом подальших досліджень є аналіз стану дистанційної освіти в Україні, теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних принципів розробки та використання елементів дистанційних технологій, зокрема у вивченні української мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Дика, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, м. Київ, 02152, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти

Олександра Глазова, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. П. Тичини, 22-А, м. Київ, 02152, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти

Посилання

Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf (дата звернення: 26.04.2021).

Гаврілова Л., Катасонова Ю. Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні. Освітологічний дискурс. 2017, № 1-2 (16-17). С. 168-182. DOI: 10.28925/2312-5829.2017.1-2.1682

Державний стандарт повної загальної середньої освіти: Документ № 898-2020-п, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 26.04.2021).

Дика Н.М., Глазова О.П. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). Випуск № 3-4 (56-57), 2018. С. 14-20. DOI: 10.28925/1609-8595.2018(3-4)1420.

Заболоцький. А.Ю. Проблема якості дистанційного навчання. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 221-224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_37 (дата звернення: 26.04.2021).

Ковальчук В.І., Воротникова І.П. Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 60, № 4. С. 58-74. DOI: 10.33407/itlt.v60i4.1763 URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1763/1225 (дата звернення: 26.04.2021).

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 26.04.2021).

Лапін Є. Чи потрібно у школі заучувати дати, назви, імена, орфографічні та інші правила? Думки 5 експертів. Українська правда. Життя. URL: https://life.pravda.com.ua/projects/majbutnje-shkoly/2021/03/31/244384/ (дата звернення: 26.04.2021).

Морзе Н. В., Глазунова О. Г. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. № 2 (6). DOI: 10.33407/itlt.v6i2.138

Пилаєва Т.В. Історія розвитку дистанційної освіти в світі. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. 2016. Вип. 147. С. 114-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_30 (дата звернення: 26.04.2021).

Пономарьова К. Компетентнісно орієнтовані завдання з української мови: особливості конструювання та застосування. URL: https://lib.iitta.gov.ua/714221/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D0%86.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80.pdf (дата звернення: 26.04.2021).

Про освіту: Закон України № 2145-VIII. Дата оновлення: 18.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 26.04.2021).

Штихно Л. В. Дистанцiйне навчання як перспективний напрям розвитку сучасної освіти. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 489-493. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_123. (дата звернення: 26.04.2021).

Nurbekova Z., Grinshkun V., Aimicheva G., Nurbekov B., Tuenbaeva K. Project-based learning approach for teaching mobile application development using visualization technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2020. № 15 (8). P. 130–143. DOI: 10.3991/ijet.v15i08.12335

Osinska V., Osinski G., Kwiatkowska A. B. Visualization in Learning: Perception, Aesthetics, and Pragmatism. A. Ursyn (Ed.). Handbook of Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge Visualization. Hershey: IGI Global, 2015. P. 381–414. DOI: 10.4018/978-1-4666-8142-2.ch013

Vyshnivsjkyj. V.V., Ghnidenko, M.P., Ghajdur, Gh.I., Iljjin, O.O. (2014). Orghanizacija dystancijnogho navchannja. Stvorennja elektronnykh navchaljnykh kursiv ta elektronnykh testiv [Organization of distance learning. Creation of electronic training courses and electronic tests]. Navchaljnyj posibnyk. Kyjiv: DUT, 140. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf

Ghavrilova, L., Katasonova, Ju. (2017). Teoretychni aspekty vprovadzhennja dystancijnogho navchannja v Ukrajini [Theoretical aspects of the introduction of distance learning in Ukraine]. Osvitologhichnyj dyskurs, 1-2 (16-17), 168-182. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.1682

Derzhavnyj standart povnoji zaghaljnoji serednjoji osvity [State standard of complete general secondary education]: Dokument 898-2020-p, zatverdzhenyj postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 30 veresnja 2020 r., 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text

Dyka, N.M. i Ghlazova, O.P. (2018). Nova paradyghma pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity: realizacija kompetentnisnogho pidkhodu [A new paradigm of postgraduate pedagogical education: realization of the competent approach]. Neperervna profesijna osvita: teorija i praktyka (Serija: Pedaghoghichni nauky), Vypusk 3-4 (56-57), 14-20. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(3-4)1420

Zabolocjkyj,. A.Ju. (2016). Problema jakosti dystancijnogho navchannja [The problem of quality of distance learning]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu imeni Aljfreda Nobelja. Serija: Pedaghoghika i psykhologhija, 1, 221-224. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_37

Kovaljchuk, V.I., Vorotnykova, I.P. (2017). Modeli vykorystannja elementiv dystancijnogho navchannja v shkoli [Models of using elements of distance learning in school]. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, Tom 60, 4, 58- 74. https://doi.org/10.33407/itlt.v60i4.1763

Koncepcija Novoji ukrajinsjkoji shkoly [The concept of the New Ukrainian School]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Lapin, Je. (2021, April, 26). Chy potribno u shkoli zauchuvaty daty, nazvy, imena, orfoghrafichni ta inshi pravyla? Dumky 5 ekspertiv [Do I need to memorize dates, names, spelling and other rules at school? Opinions of 5 experts]. Ukrajinsjka pravda. Zhyttja. https://life.pravda.com.ua/projects/majbutnje-shkoly/2021/03/31/244384/

Morze, N. V., Ghlazunova, O. Gh. (2008). Modeli efektyvnogho vykorystannja informacijno-komunikacijnykh ta dystancijnykh tekhnologhij navchannja u vyshhomu navchaljnomu zakladi [Models of effective use of information and communication and distance learning technologies in higher education]. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja. 2 (6). https://doi.org/10.33407/itlt.v6i2.138

Pylajeva, T.V. (2016). Istorija rozvytku dystancijnoji osvity v sviti [History of distance education in the world]. Naukovi zapysky Kirovoghradsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Pedaghoghichni nauky, 147, 114-118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_30

Ponomarjova K. Kompetentnisno orijentovani zavdannja z ukrajinsjkoji movy: osoblyvosti konstrujuvannja ta zastosuvannja [Competence-oriented tasks in the Ukrainian language: features of design and application]. https://lib.iitta.gov.ua/714221/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D0%86.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80.pdf

Pro osvitu: Zakon Ukrajiny [On education: Law of Ukraine], 2145-VIII. Data onovlennja: 18.04.2021. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Shtykhno, L. V. (2016). Dystancijne navchannja jak perspektyvnyj naprjam rozvytku suchasnoji osvity [Distance learning as a promising area of modern education]. Molodyj vchenyj, 6, 489-493. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_123. (data zvernennja: 26.04.2021).

Nurbekova, Z., Grinshkun, V., Aimicheva, G., Nurbekov, B., Tuenbaeva, K. (2020). Project-based learning approach for teaching mobile application development using visualization technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15 (8), 130–143. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i08.12335

Osinska, V., Osinski, G., Kwiatkowska, A. B. (2015). Visualization in Learning: Perception, Aesthetics, and Pragmatism. In A. Ursyn (Ed.), Handbook of Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge Visualization (pp. 381–414). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8142-2.ch013

Downloads


Переглядів анотації: 609

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
Н. Дика і О. Глазова, «ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 205–220, Чер 2021.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти