ВИЩА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН

Автор(и)

  • Тамерлан Сафранов Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016, м. Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-0928-5121

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.3

Ключові слова:

вища екологічна освіта, концепція екологічної освіти, стандарти вищої освіти

Анотація

Екологічний складник освіти визначає соціально-економічні підвалини суспільства і є базовим складником державної екологічної політики. Від характеру взаємодії з навколишнім природним середовищем на рівні індивіда та соціуму можлива реалізація концепції сталого розвитку, а тому оцінка сучасного стану вищої екологічної освіти в Україні є вкрай актуальною проблемою. Метою статті є аналіз становлення і сучасного стану та перспектив вищої екологічної освіти в Україні, яка є центральною ланкою її безперервної системи. Важливим кроком у розвитку системи безперервної екологічної освіти, зокрема вищої екологічної освіти, була розробка у 2001 році Концепції екологічної освіти України, принципи якої, на жаль, не були реалізовані належним  чином. Зміст  вищої екологічної освіти віддзеркалювався у чотирьох поколіннях стандартів  вищої екологічної освіти України, які ураховували зміни  відповідних нормативно-законодавчих документів та вимоги до змісту і  результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти в межах окремих напрямів підготовки і спеціальностей. У статті охарактеризовані їх структура і зміст. Незважаючи на те, що екологічний складник на сьогодні превалює в тій формі освіти, який більшість вважає освітою для  сталого розвитку, все ж поки – це лише початок формування нової системно-цілісної моделі освіти для сталого розвитку. Важливість екологізації й ідей сталого розвитку знайшло відображення в діючих стандартах вищої освіти України для здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» усіх спеціальностей.  Але екологічний складник   поки що відсутній в освітніх програмах і навчальних планах багатьох спеціальностей «неекологічних» закладів вищої освіти, тобто не приділяється належної уваги екологізації вищої освіти в Україні. Окремі положення є Концепції екологічної освіти України, вже неактуальні, що обумовлює розроблення  сучасної Концепції, а, мабуть, і окремої Концепції вищої екологічної освіти України. В останні роки спостерігається зниження інтересу держави до підготовки фахівців-екологів,  тому доцільно розробити заходи щодо удосконалення системи підготовки здобувачів вищої екологічної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тамерлан Сафранов, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016, м. Одеса, Україна

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля

Посилання

• Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

• Про концепцію екологічної освіти в Україні № 13/6-19 від 20.12.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text

• Василенко А. О., Туркот Т. І. Вища екологічна освіта в Україні та Центрально-Азіатському регіоні. Таврійський вісник освіти. 2013. № 2 (42). С. 5–9.

• Бондар О. І., Барановська В. Є., Єресько О. В. та ін. Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях: науково-методичний посібник для вчителів. Херсон : Грінь Д. С., 2015. 228 с.

• Постанова КМУ від 07.08.1998 р. № 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1247-98-%D0%BF#Text

• Постанова КМУ від 13.12.2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF#Text

• Постанова КМУ від 24.05.2010 р. № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівням. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF#Text

• Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text

• Сафранов Т.А., Владимирова О.Г., Чугай А.В. Особливості стандартів вищої екологічної освіти України. Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України: мат. Всеукр. науково-методич. конф. (м. Одеса, ОДЕКУ, 28-29 березня 2017 р.). Одеса: ТЕС, 2017. С. 148–152.

• Сафранов Т. А., Лукашев Д. В., Шелест та ін. Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2017. Вип. 16. С. 141–149.

• Сафранов Т. А., Лукашов Д. В., Хрутьба В. О., Шелест З. М. Реалізація сучасної парадигми підготовки екологів: стандарти вищої освіти України спеціальності 101-Екологія. Професійний успіх в контексті стратегії сталого розвитку освіти: освіта, економіка, екологія: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А. 2018. 410 с.

• Національна рамка кваліфікацій: Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

• Степаненко С. М., Сафранов Т. А., Лукашев Д. В. Проблема підготовки докторів філософії в галузі природничих наук (екологія). Управління якістю підготовки фахівців: мат. Всеукр. науково-методич. конф. (м. Одеса, ОДЕКУ, 26-27 березня 2019 р.). Одеса: ТЕС, 2019. С. 165–169.

• Сафранов Т. А. Стандарти вищої екологічної освіти України: історія становлення, сучасний стан та проблеми впровадження. Здоров’язбережувальний контент життєдіяльного середовища особистості: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А. 2020. 294 с.

• Білявський Г. О., Ракша Л. В., Нагорнюк О. М., Боголюбов В. М. Нові тенденції вдосконалення екологічної освіти як важливого фактора гармонійного розвитку. Екологія і ресурси. 2003. № 8. С. 80-91.

• Білявський Г. О., Саєнко Т. В., Пащенко О. В. Екологізація освіти – важливий напрям екологізації економіки. URL: http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/07/Bilyavskiy.doc

• Саєнко Т. В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства: проблеми і перспективи: монографія. К.: Освіта України. 2008. 233 с.

• Образование в интересах устойчивого развития в международных документах и соглашениях. М.: «ЭКО – Согласие», 2005. 142 с.

• Боголюбов В.М. Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2013. 322 с.

• Коренева І. М. Освіта для сталого розвитку: реалії України. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імен Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2018. №. 1. С. 17–25.

• Pro Osnovni zasady (strateghiju) derzhavnoji ekologhichnoji polityky Ukrajiny na period do 2030 roku (2019). [About the Basic principles (strategy) of the state ecological policy of Ukraine for the period till 2030]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

• Pro koncepciyu ekologichnoyi osvity` v Ukrayini № 13/6-19 від 20.12.2001 р. (2001). [On the Concept Of Environmental Education in Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text

• Vasylenko A. O., Turkot T. I. (2013). Vyshha ekologhichna osvita v Ukrajini ta Centraljno-Aziatsjkomu reghioni. [Higher environmental education in Ukraine and the Central Asian region]. Tavrijsjkyj visnyk osvity. (42), 5–9.

• Bondar, O. I., Baranovs`ka, V. Ye., Yeres`ko, O.V. et al (2015). Ekologhichna osvita dlja stalogho rozvytku u zapytannjakh ta vidpovidjakh: naukovo-metodychnyj posibnyk dlja vchyteliv. [Еnvironmental education for sustainable development in questions and answers: a scientific and methodical manual for teachers]. Kherson: Green D.S., 228 p.].

• Postanova KМU vid 07.08.1998 r. № 1247 «Pro rozroblennja derzhavnykh standartiv vyshhoji osvity» [Resolution of the CMU of 07.08.1998 № 1247 "On the development of state standards of higher education"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1247-98-%D0%BF#Text

• Postanova KMU vid 13.12.2006 r. № 1719 «Pro perelik naprjamiv, za jakymy zdijsnjujetjsja pidghotovka fakhivciv u vyshhykh navchaljnykh zakladakh za vidpovidnymy osvitnjo-kvalifikacijnymy rivnjamy». [Resolution of the CMU of December 13, 2006 № 1719 “On the list of areas in which specialists are trained in higher educational institutions at the relevant educational and qualification levels”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF#Text

• Postanova KMU vid 24.05.2010 r. № 507 «Pro perelik naprjamiv ta specialjnostej, za jakymy zdijsnjujetjsja pidghotovka fakhivciv u vyshhykh navchaljnykh zakladakh za vidpovidnymy osvitnjo-kvalifikacijnymy rivnjam [Resolution of the CMU of 24.05.2010 № 507 “On the list of areas and specialties in which specialists are trained in higher educational institutions at the relevant educational and qualification levels]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF#Text

• Postanova KMU vid 29.04.2015 r. № 266 «Pro zatverdzhennja pereliku ghaluzej znanj i specialjnostej, za jakymy zdijsnjujetjsja pidghotovka zdobuvachiv vyshhoji osvity». [Resolution of the CMU of April 29, 2015 № 266 "On approval of the list of branches of knowledge and specialties for which higher education students are trained"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text

• Safranov, T. A., Vladymyrova, O. Gh., Chughaj, A. V. (2017). Osoblyvosti standartiv vyshhoji ekologhichnoji osvity Ukrajiny. [Features of standards of higher environmental education of Ukraine]. Suchasnyj stan ta problemy vyshhoji ekologhichnoji osvity Ukrajiny: mat. Vseukr. naukovo-metodych. konf. (m. Odesa, ODEKU, 28-29 bereznja 2017 r.). Odesa: TES, 148–152.

• Safranov, T. A., Lukashev, D. V., Shelest Z. M. et al. (2017). Standarty vyshhoji ekologhichnoji osvity Ukrajiny: suchasnyj stan ta problemy realizaciji. [The standards of highest environmental education in Ukraine: modern state and implementation]. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Serija «Еnvironmentalogy», 16, 141–149.

• Safranov, T. A., Lukashov, D. V., Khrutba V. O. & Shelest, Z. M. et al. (2018). Realizacija suchasnoji paradyghmy pidghotovky ekologhiv: standarty vyshhoji osvity Ukrajiny specialjnosti 101-Ekologhija. Profesijnyj uspikh v konteksti strateghiji stalogho rozvytku osvity: osvita, ekonomika, ekologhija: monoghrafija. [Implementation of the modern paradigm of training ecologists: standards of higher education in Ukraine, specialty 101- Еnvironmentalogy]. Cherkasy: Vydavnecj Chabanenko Ju.A. 410 p.

• Nacionaljna ramka kvalifikacij: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 23 lystopada 2011 r. № 1341. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

• Stepanenko, S. M., Safranov, Т. А., Lukashov, D. V. (2019). Problema pidghotovky doktoriv filosofiji v ghaluzi pryrodnychykh nauk (ekologhija). Upravlinnja jakistju pidgho- tovky fakhivciv: materialy Vseukrajinsjkoji naukovo-metodychnoji konferencij. Odesa: TES,165–69.

• Safranov, T. A. (2020). Standarty vyshhoji ekologhichnoji osvity Ukrajiny: istorija stanovlennja, suchasnyj stan ta problemy vprovadzhennja. [Standards of higher ecological education of Ukraine: history of formation, current state and problems of implementation]. Zdorov'jazberezhuvaljnyj kontent zhyttjedijaljnogho seredovyshha osobystosti: monoghrafija. Cherkasy: Vydavnets Chabanenko Yu.A. 294 p.

• Biljavsjkyj, Gh. O., Raksha L. V., Naghornjuk O. M., Bogholjubov V. M. (2003). Novi tendenciji vdoskonalennja ekologhichnoji osvity jak vazhlyvogho faktora gharmonijnogho rozvytku. [New trends in improving environmental education as an important factor in harmonious development]. Ekologhija i resursy, 8. PP. 80–91.

• Biljavsjkyj, Gh. O., Sajenko, T. V., Pashhenko, O. V. (2008). Ekologhizacija osvity – vazhlyvyj naprjam ekologhizaciji ekonomiky.[ Greening of education is an important direction of greening of the economy.]. http://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/07/Bilyavskiy.doc

• Sajenko, T. V. (2008). Osvita ekobezpechnogho informacijnogho suspiljstva: problemy i perspektyvy: monoghrafija. Osvita Ukrajiny [Education of ecologically safe information society: problems and prospects: monograph]. Osvita Ukrainy. 233 p.

• Obrazovanye v ynteresakh ustojchyvogho razvytyja v mezhdunarodnыkh dokumentakh y soghlashenyjakh (2005). [Education for Sustainable Development in International Instruments and Agreements]. «ЕKO – Soghlasye», 2005. 142 p.

• Bogholjubov, V. M. (2013). Stalyj rozvytok suspiljstva: socialjno-ekologhichni aspekty formuvannja profesijnoji kompetentnosti maghistriv-ekologhiv: monoghrafija. [Sustainable development of society: socio-ecological aspects of the formation of professional competence of masters-ecologists: monograph]. Ghrinj D.S., 322 p.

• Korеneva, I. M. (2018). Osvita dlja stalogho rozvytku: realiji Ukrajiny [Education for sustainable development: the realities of Ukraine]. Visnyk Ghlukhivsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imen Oleksandra Dovzhenka. Pedaghoghichni nauky, 1, 17–25.

Downloads


Переглядів анотації: 116

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
Т. Сафранов, «ВИЩА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН », OD, вип. 32, вип. 1, с. 39–51, Лют 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою