РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Ірина Ломачинська Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, 04212, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2537-6322
  • Богдан Ломачинський Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Голосіївський проспект, 3, 03039, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2601-6217

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.1

Ключові слова:

інформаційна культура, управління знаннями, університет, інформація, знання, інформаційні потреби, база знань

Анотація

Стаття присвячена ролі інформаційної культури в забезпеченні ефективності управління знаннями в університеті. Спираючись на ідеї П. Друкера та І. Нонака про необхідність безперервної самоосвіти особистості з використанням професійного колективного досвіду в процесі практичного навчання, розглядаються засоби підвищення ефективності управління знаннями, зокрема, впровадження інноваційних моделей лідерства, розширення науково-дослідницької діяльності, створення умов задля вдосконалення системи підвищення кваліфікації, формування електронної бази знань як відображення колективного інтелектуального потенціалу і аналітика ринку праці з подальшим залученням передових ідей для вдосконалення професійних компетенцій випускників. Інформаційна культура в управлінні знаннями університету виконує ряд важливих функцій - освітню, світоглядну, комунікативну, технологічну, функцію збереження соціальної пам'яті. Запропоновані підходи до аналізу інформаційної культури - інформаційний (як сукупність знань, умінь і навичок, для ефективного задоволення інформаційних потреб), комунікаційний (володіння необхідним рівнем комунікаційної компетентності), культурологічний (забезпечення цілісного бачення світу, заснованого на ціннісних засадах його духовного освоєння), технологічний (вміння і навички роботи в галузі ІТ), методологічний (методика оперування інформаційними масивами), управлінський (ефективне управління інформаційними ресурсами). У висновках підкреслюється, що інформаційна культура в університеті формується когнітивними та епістемічними очікуваннями, закладеними у виконання завдань та прийняття рішень. Інформаційна культура університету основана на організаційних цінностях, лідерстві, нормах і поведінці щодо обміну та використанню інформації, а можливість цифрового переосмислення управління знаннями в значній мірі визначається чіткою організаційною стратегією, спрямованою на інновації. Заходи, спрямовані на підвищення рівня інформаційної культури студентів, мобілізують аналітичні підходи в оцінці інформації, сприяють поліпшенню якості роботи з інформаційними ресурсами і мережевими системами, сприяють генерації знань і їх практичного використання в майбутньому професійному досвіді.
Ключові слова: інформаційна культура; управління знаннями; університет; інформація; знання; інформаційні потреби; база знань.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Ломачинська, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, 04212, м. Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Богдан Ломачинський, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Голосіївський проспект, 3, 03039, м. Київ, Україна

аспірант

Посилання

• Бєляков К. І, Онопрієнко С. Г., Шопіна І. М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір. Монограф. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.
• Друкер П. Эра социальной трансформации. http://www.milner-bz.com/engine/documents/document271.pdf
• Інформація та документація. Словник термінів. ДСТУ ISO 5127:2007. Київ: Держспоживстандарт України, 2010. 237 с.
• Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : Монограф.
Київ: Педагогічна думка, 2012
• Кузьменко О.М. Місія та завдання дослідницьких університетів та університетів світового класу. Освітологічний дискурс. 2014.4(8). 179 - 190
• Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Інформаційна культура педагога в системі релігієзнавчої освіти. Освітологічний дискурс. 2020. 4. 1-14 https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.4.1
• Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Роль інформаційної культури у регулюванні соціальних інформаційних систем. Вісник Львівського університету. Сер. Філос.-політолог. студії. 2020. 29. 90–97 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.12
• Ломачинська І.М., Ломачинський Б.Г. Функціональна спрямованість інформаційної культури. Вісник Львівського університету. Сер. Філос.-політолог. студії. 2020. Вип.30. С. 77–93 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.30.10
• Нонака И, Такеучи H. Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. 384 с.
• Choo C.W., Bergeron P., Detlor B., Heaton L. Information Culture and Information Use: An Exploratory Study of Three Organizations. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2008. 59 (5). DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20797
• Choo C.W. Information culture and organizational effectiveness. International Journal of Information Management. 2013. 33. 775 –779
• Curry, A., Moore, C. Assessing information culture – an exploratory model.International Journal of Information Management. 2003. 23 (2). 91–110. DOI: https://doi.org/10.1016/S0268-4012(02)00102-0
• Davenport, T. Saving IT’s soul: Human-centered information management. Harvard Business Review. 1994. 72(2). 119–131.
• Ergün Е. The Mediating Role of Empowerment on the Relationship Between Organizational Culture and Innovation Performance. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 2018. 7. 53-74
• Fugazza, G. Q., & Saldanha, G. S. Privacidade, ética e informação: uma reflexão filosófica sobre os dilemas no contexto das redes sociais. Encontros Bibli-Revista Eletronica De Biblioteconomia E Ciencia Da Informacao. 2017. 22 (50). 91–101. DOI: https://doi.org/10.5007/1518-2924.2017v22n50p91
• Kafashpoor А., Shakoori N. , Sadeghian S. Linking organizational culture, structure, Leadership Style, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Advanced Research in Economic and Management Sciences. 2013. 10. 158–172
• Kisilowska, M. Information culture as a new perspective for information science. 2015. https://www.researchgate.net/publication/280878545 DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1269.2322
• Lauri, L., Heidmets, M. & Virkus, S. The information culture of higher education institutions: the Estonian case. Information Research. 2016. 21 (3). р. 722.
• Nonaka I., Toyama R. Strategic management as distributed practical wisdom (phronesis). Industrial and Corporate Change. 2007. 16 (3), 371–394. https://doi.org/10.1093/icc/dtm014
• Oliver G. Information culture: exploration of differing values and attitudes to information in organizations. Journal of Documentation. 2008. 64 (3). 363–385.
• Schwertner K. Digital transformation of business. Trakia Journal of Sciences. 2017. 15(1). 388-393 DOI: https://doi.org/10.15547/tjs.2017.s.01.065
References
• Bieliakov, K. I Onopriienko, S. H. Shopina, I. M. (2018) Informatsiina rultura v Ukraini pravovyi vymir [Information culture in Ukraine: legal dimension]. KVIT, s. 169 (ukr).
• Druker, P. Era sotsyalnoi transformatsyy [The era of social transformation]. URL: http://www.milner-bz.com/engine/documents/document271.pdf (rus).
• Informaciya ta dokumentaciya. Slovny`k terminiv (2010) [Information and documentation. Glossary of terms]. Ky`yiv: Derzhspozhy`vstandart Ukrayiny` (ukr).
• Kalinina, L. M. (2012) Teorety`ko-pry`kladni aspekty` formuvannya informacijnoyi kul`tury` kerivny`ka zagal`noosvitn`ogo navchal`nogo zakladu [Theoretical and applied aspects of the formation of information culture of the head of a secondary chool]. Pedagogichna dumka (ukr).
• Kuz`menko, O. M. (2014) Misiya ta zavdannya doslidny`cz`ky`x universy`tetiv ta universy`tetiv svitovogo klasu [Mission and objectives of research universities and world-class universities]. Educational discourse. 4 (8). 179–190 (ukr).
• Lomachіnska, I. M., Lomachynskyi, B. H. (2020) Informacijna kul`tura pedagoga v sy`stemi religiyeznavchoyi osvity` [Information culture of a teacher in the system of religious education]. Educational discourse. 4. 1–14 DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.4.1 (ukr).
• Lomachіnska, I. M., Lomachynskyi, B. H. (2020) Rol informatsiinoi kultury u rehuliuvanni sotsialnykh informatsiinykh system [The role of information culture in the regulation of social information systems]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Filos.-politoloh. Studii. 29. 90–97 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.12 (ukr).
• Lomachіnska, I. M., Lomachynskyi, B. H. (2020) Funktsionalna spriamovanist informatsiinoi kultury [Functional orientation of information culture] Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Filos.-politoloh. Studii. 30. 77–93 DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.30.10 (ukr).
• Nonaka, I, Takeuchi, H.(2011) Kompaniya - sozdatel znaniya. Zarozhdenie i razvitie innovatsiy v yaponskih firmah [The company is the creator of knowledge. Origin and development of innovations in Japanese companies] Moskva: ZAO «Olimp-Biznes», р. 384 (rus).
• Choo, C. W., Bergeron, P., Detlor, B., Heaton, L. (2008) Information Culture and Information Use: An Exploratory Study of Three Organizations. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 59 (5). DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20797 (eng).
• Choo, C. W. (2013) Information culture and organizational effectiveness. International Journal of Information Management. 33. р. 775–779 (eng).
• Curry, A., Moore, C. (2003) Assessing information culture – an exploratory model. International Journal of Information Management. 23 (2). 91-110. DOI: https://doi.org/10.1016/S0268-4012(02)00102-0 (eng).
• Davenport, T. (1994). Saving IT’s soul: Human-centered information management. Harvard Business Review. 72(2). р. 119 – 131 (eng).
• Ergün, Е. (2018) The Mediating Role of Empowerment on the Relationship Between Organizational Culture and Innovation Performance. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 7. р. 53–74 (eng).
• Fugazza, G. Q., & Saldanha, G. S. (2017) Privacidade, ética e informação: uma reflexão filosófica sobre os dilemas no contexto das redes sociais. Encontros Bibli-Revista Eletronica De Biblioteconomia E Ciencia Da Informacao. 22 (50). 91–101. DOI: https://doi.org/10.5007/1518-2924.2017v22n50p91 (isp.)
• Kafashpoor, А., Shakoori, N. , Sadeghian, S. (2013) Linking organizational culture, structure, Leadership Style, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Advanced Research in Economic and Management Sciences. 10. 158–172 (eng).
• Kisilowska, M. (2015). Information culture as a new perspective for information science. https://www.researchgate.net/publication/280878545 DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1269.2322 (eng).
• Lauri, L., Heidmets, M. & Virkus, S. (2016). The information culture of higher education institutions: the Estonian case. Information Research. 21 (3), р. 722.
• Nonaka, I., Toyama R. (2007) Strategic management as distributed practical wisdom (phronesis). Industrial and Corporate Change 16 (3), 371–394. https://doi.org/10.1093/icc/dtm014 (eng).
• Oliver, G. (2008) Information culture: exploration of differing values and attitudes to information in organizations. Journal of Documentation. 64 (3). 363–385 (eng).
• Schwertner, K. (2017) Digital transformation of business. Trakia Journal of Sciences. 15 (1). 388–393 DOI: https://doi.org/10.15547/tjs.2017.s.01.065 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 197

Опубліковано

2021-02-26 — Оновлено 2021-03-03

Версії

Як цитувати

[1]
І. Ломачинська і Б. Ломачинський, «РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 1–19, Бер 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають