ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ

Автор(и)

  • Олеся Власій Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7310-9611
  • Ольга Дудка Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1529-8204
  • Надія Іваночко Пнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надвірнянського району Івано-Франківської області, вул. Українських Січових Стрільців, 90, 78431, с. Пнів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.13

Ключові слова:

професійна компетентність, соціальний педагог, тренінговий курс, цифрові інструменти, цифрова компетентність, цифровізація освіти

Анотація

У статті проаналізовано вплив цифровізації освіти на трансформацію професійної компетентності соціального педагога; проаналізовано стан використання освітніх інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних педагогів; обґрунтовано потребу у підвищенні рівня цифрової компетентності як складової професійної компетентності соціальних педагогів; запропоновано використання цифрових інструментів в якості практичного інструментарію соціальних педагогів; наведено короткий огляд цифрових інструментів, які будуть корисними в роботі соціального педагога; презентовано структуру тренінгового курсу “Використання інтернет-ресурсів у роботі соціального педагога”, який має практичну спрямованість; для реалізації розробленого курсу рекомендовано використання платформи Google Classroom, що дає можливість поєднувати традиційні та інноваційні форми і методи навчання, що особливо важливо в умовах запровадження дистанційної та змішаної форм навчання; наведено результати апробації розробленого курсу, які дають підстави стверджувати доцільність використання курсу з метою професійного зростання соціальних педагогів, зокрема для формування готовності соціального педагога до ширшого впровадження цифрових інструментів у професійній діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олеся Власій, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання

Ольга Дудка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання

Надія Іваночко, Пнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надвірнянського району Івано-Франківської області, вул. Українських Січових Стрільців, 90, 78431, с. Пнів, Україна

соціальний педагог

Посилання

Абрамович Т. Базові компоненти професійної компетентності соціального педагога. Нова педагогічна думка. 2016. №1, C. 35-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_11

Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансофрмації освіти. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». (1), 2020. C. 7-36. https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36

Власій О. О., Дудка О. М. Шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. C. 375-382. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s35

Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. Вип. 6. C. 8-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_6_4

Гуревич Р. С., Шахіна І. Ю., Подзигун О. А. Google Classroom як ефективний засіб SMART-навчання та моніторингу знань учнів у закладах професійно-технічної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. 79(5). C. 59-72. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651

Дудка О. М., Іваночко Н. В. Цифрові технології в роботі соціального педагога. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро. 2020. C.371-374. Доступно: https://bit.ly/3nSNPou

Іванюк Г. І., Куземко Л. В., Новик І. М. Тренінг «Проєктування мультимедійного середовища закладів загальної середньої та дошкільної освіти» як засіб формування цифрових навичок майбутніх педагогів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. 79(5). C. 73-89. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3901

Карташова Л. А., Бахма Н. В., Пліш І. В. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 68(6), C. 193-205, 2018. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2543

Каща М. М. Інформаційно-цифрова компетентність педагога. 2020. [Електронний ресурс] URL: https://bit.ly/3sj60q8

Лелюк С. П., Боженова В. Ю. Використання можливостей хмарних сервісів у професійній діяльності соціального педагога. Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: Тези доп. науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2020. C. 96 URL: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2781

Морзе Н. В., Базелюк О. В., Воротнікова І. П., Дементієвська Н. П., Захар О. Г., Нанаєва Т. В., Пасічник О. В., Чернікова Л. А. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. C. 1-53. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s39

Нова українська школа: порадник для вчителя (Під заг. ред. Н. М. Бібік Н. М.) К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.

Острянко Т.С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі: теоретико-методологічний аспект. Освітологічний дискурс. 2015. №1(9). С. 167-178. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/189

Сучасні технології освіти дорослих: посіб. . авт. кол.: Л. Б. Лук’янова, О. В. Аніщенко, Л. Є. Сігаєва, С. В. Зінченко, О. В. Баніт, Н. І. Дорошенко. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. [Електронний ресурс]. URL: https://bit.ly/3i4iY6a

Товщик С. А. Теоретичний аналіз категорії «професійна компетентність соціального педагога. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. 2013. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, C.94-101. URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/10430

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. (Text with EEA relevance). (2018/C 189/01). URL: http://bit.ly/2Yu3Bey

Ferrari A. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe”; European Commission: Sevilla, Spain, 2013. URL: http://bit.ly/2M74yH7

Redecker C., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. European Union: Luxembourg. 2017. URL: https://op.europa.eu/s/oCgx

Abramovych, T. (2016) Bazovi komponenty profesijnoji kompetentnosti socialjnogho pedaghogha. [Basic components of professional competence of a social pedagogue]. New pedagogical thought, 1. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_11 (ukr)

Bykov, V., Spirin, O., & Pinchuk, O. (2020) Suchasni zavdannja cyfrovoji transofrmaciji osvity. [Modern tasks of digital transformation of education]. UNESCO Chair Journal Lifelong Professional Education in the XXI Century. DOI: https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36 (ukr)

Vlasii, O. O., & Dudka, O. M. (2019) Shljakhy formuvannja informacijno-cyfrovoji kompetentnosti uchasnykiv osvitnjogho procesu. [Ways of forming information and digital competence of education process participants]. Open educational e-environment of modern University. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s35 (ukr)

Ghenseruk, Gh. R. (2019) Cyfrova kompetentnistj jak odna iz profesijno znachushhykh kompetentnostej majbutnikh uchyteliv. [Digital competence as one of the professionality important competencies of future teachers]. Open educational e-environment of modern University, Vol. 6 Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_6_4 (ukr)

Ghurevych, R. S., Shakhina, I. Ju., & Podzyghun, O. A. (2020) Google Classroom jak efektyvnyj zasib SMART-navchannja ta monitorynghu znanj uchniv u zakladakh profesijno-tekhnichnoji osvity. [Google Classroom as an effective tool of SMART learning and monitoring of students’ knowledge in vocational schools]. Information Technologies and Learning Tools. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651(ukr)

Dudka, O. M., & Ivanochko, N. V. (2020) Cyfrovi tekhnologhiji v roboti socialjnogho pedaghogha [Digital technologies in the work of a social educator]. Ways of development of science in modern crisis conditions: I Intern. Scientific and Practical Internet Conf. Available: https://bit.ly/3nSNPou (ukr)

Ivanjuk, Gh. I., Kuzemko, L. V., & Novyk, I. M. (2020) Treningh «Projektuvannja muljtymedijnogho seredovyshha zakladiv zaghaljnoji serednjoji ta doshkiljnoji osvity» jak zasib formuvannja cyfrovykh navychok majbutnikh pedaghoghiv. [Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation]. Information Technologies and Learning Tools. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3901(ukr)

Kartashova, L. A., Bakhma, N. V., & Plish, I. V. (2018) Rozvytok cyfrovoji kompetentnosti pedaghogha v informacijno-osvitnjomu seredovyshhi zakladu zaghaljnoji serednjoji osvity [Development of digital competence of a teacher in the information and educational environment of a general secondary education institution]. Information technologies and learning tools. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2543 (ukr)

Leljuk, S. P., & Bozhenova V. Ju. (2020) Vykorystannja mozhlyvostej khmarnykh servisiv u profesijnij dijaljnosti socialjnogho pedaghogha. [Using the capabilities of cloud services in the professional activities of a social educator]. Multimedia technologies in education and other fields of activity: scientific-practical conf. Available: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2781 (ukr)

Morze, N. V., Bazeljuk, O. V., Vorotnikova, I. P., Dementijevsjka, N. P., Zakhar, O. Gh., Nanajeva, T. V., Pasichnyk, O. V., & Chernikova, L. A. (2019) Opys cyfrovoji kompetentnosti pedaghoghichnogho pracivnyka [Description of digital competence of the pedagogical worker]. Open educational e-environment of modern University. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s3 9 (ukr)

Bibik, N. M. (Ed.) (2017) Nova ukrajinsjka shkola: poradnyk dlja vchytelja [New Ukrainian School: teacher's guide] K.: TOV «Vydavnychyj dim «Plejady». (ukr)

Ostrjanko, T. S. (2015) Orghanizacijno-pedaghoghichna dijaljnistj socialjnogho pedaghogha u zaghaljnoosvitnjomu navchaljnomu zakladi: teoretyko-metodologhichnyj aspekt [Organizational and Educational activity social teachers in secondary schools: theoretical aspects]. Educological Discourse, №1(9). Available: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/189

Luk'janova, L. B., Anishhenko, O. V., Sighajeva, L. Je., Zinchenko, S. V., Banit, O. V., & Doroshenko N. I. (2013) Suchasni tekhnologhiji osvity doroslykh [Modern technologies of adult education] Kirovoghrad: Imeks-LTD. Available: https://bit.ly/3i4iY6a (ukr)

Tovshhyk, S. A. (2013) Teoretychnyj analiz kateghoriji «profesijna kompetentnistj socialjnogho pedaghogha [Theoretical analysis of the category "professional competence of a social pedagogue]. Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov, Vol. 11. Social work. Social pedagogy. Available: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/10430 (ukr)

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. (2018) (Text with EEA relevance). (2018/C 189/01). URL: http://bit.ly/2Yu3Bey (eng)

Ferrari, A. (2013) DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe”; European Commission: Sevilla, Spain. Available: http://bit.ly/2M74yH7 (eng)

Iina Ryhtä, Imane Elonen, Terhi Saaranen, Marjorita Sormunen, Kristina Mikkonen, Maria Kääriäinen, Camilla Koskinen, Monika Koskinen, Meeri Koivula, Minna Koskimäki, Marja-Leena Lähteenmäki, Outi Wallin, Tuulikki Sjögren, & Leena Salminen (2020) Social and health care educators' perceptions of competence in digital pedagogy: A qualitative descriptive study. Nurse Education Today, 2020, V92, 104521, DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104521

Redecker, C., & Punie Y. (2017) European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. European Union: Luxembourg. 2017. Available: https://op.europa.eu/s/oCgx (eng)

Yao-Ting Sung, Kuo-En Chang, T& zu-Chien Liu (2016) The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 2016, V 94, PP. 252-275. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008

Downloads


Переглядів анотації: 173

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
О. Власій, О. Дудка, і Н. Іваночко, «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 185–204, Чер 2021.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти