ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК МОТИВАТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Алла Січкар Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0727-5448
  • Валентина Дем’яненко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3974-9663

Ключові слова:

мотивація, мотиви, педагогічна практика, навчальна (психолого-педагогічна) практика, професійне самовдосконалення

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування мотивації до професійного самовдосконалення студентів спеціальності «Дошкільна освіта» в ході педагогічної практики. За результатами дослідження охарактеризовано різні підходи до проблеми розвитку процесів самовдосконалення, саморозвитку, саморефлексії у наукових працях сучасних українських та зарубіжних вчених. З’ясовано, що професійне самовдосконалення як внутрішній процес якісних самозмін, можливий, насамперед, за умови усвідомлення педагогом потреби у самовдосконаленні, формування внутрішньої мотивації у саморозвитку та цілеспрямованої й організованої діяльності, направленої на пошук можливостей максимальної професійної самореалізації. Розкрито сутність й види мотивів (педагогічні, особистісні, соціальні), що спонукають студентів до професійного самовдосконалення; аргументовано необхідність формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти внутрішньої мотивації до професійного зростання. Обґрунтовано вплив педагогічної практики (обов’язкової складової освітнього процесу закладу вищої освіти) на формування професійного самовдосконалення; висвітлено завдання, зміст навчальної (психолого-педагогічної) практики студентів першого курсу спеціальності «Дошкільна освіта», як першооснови професійного самовизначення, особливості підготовки студентів до неї (майстер-класи, самодіагностика, індивідуальні консультації з вирішення різних завдань практики) на базі Центру самопізнання та саморозвитку, який функціонує в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка. Здійснено аналіз результатів емпіричного дослідження щодо актуальності потреби студентів у професійному самовдосконаленні, визначено мотиви професійного самовдосконалення та проаналізовано динаміку змін мотивів, що спонукають студентів першого, другого та третього курсів до професійного зростання. Окреслено умови, що сприяють формуванню внутрішньої мотивації до професійного самовдосконалення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти впродовж різних видів педагогічної практики; акцентовано увагу на включення до змісту практик завдань із формування рефлексії та впровадження ІКТ (електронне портфоліо «Особистісно професійне зростання студента»).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Алла Січкар, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Валентина Дем’яненко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна

викладач кафедри педагогіки та психології

Посилання

Література

• Городиська О. М. Формування в студентів потреби у професійному самовдосконаленні. Вісник Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Серія : Філологія. Педагогіка. 2016. Вип. 8. С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2016_8_15. (дата звернення: 21.02.2020).

• Концепція розвитку педагогічної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 № 776. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/5b7bb2dcc424a809787929.pdf (дата звернення: 20.03.2020).

• Психологічні особливості студентського віку. На допомогу кураторам. Вип. 3 / [укладачі: Л. М. Яворовська, Р. Ф. Камишнікова, О. Є. Поліванова, С. Г. Яновська, С. М. Куделко]. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 88 с. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9397/2/Psyhologichniosobyvosti_20133.pdf (дата звернення 27.03.2020).

• Ляшенко І. В. Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування. Освітологічний дискурс, 2011, № 1 (3). С. 59–67. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.

• Сугатська Н. С. Професійне самовдосконалення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як наукова проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 48. С. 223–229.

• Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2009. 20 с.

• Цвєткова Г. Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін вищої школи : монографія. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. 478 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12372/3/monografia.pdf (дата звернення 22.03.2020).

• Abdullaeva, B. Boboyorov, S. Improving teachers' self-development competencies in professional development. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems Volume 12, Issue 6, 2020, Pages 1150-1153. DOI: http://dx.doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201149.

• Belyakova, E. G., Zakharova, I. G. Professional self-determination and professional identity of students-teachers in the conditions of individualisation of education. Obrazovanie i Nauka.Volume 22, Issue 1, 2020, Pages 84–112 DOI: http://dx.doi.org/10.17853/1994-5639-2020-1-84-112.

• Burkhanova, I. Y., Drandrov, G. L., Ivanova, S. S., Stafeeva, A. V., Vorobyov, N. B., Balchugov, V. A., Ignatyeva, E. V. Technological Support of Professional Self-Development of Teachers in the System of Lifelong Learning. International journal of applied exercise physiology. T. 9 V. 4, 2019. Pages 117–124.

• Dolgova, V. I., Kutepova, N. G., Kryzhanovskaya, N. V., Bolshakova, Z. M., Tulkibaeva, N. N. Relationship between teachers' readiness for innovative activities and their creative potential and professional characteristics. Espacios. Volume 39, Issue 5, 2018, Article no. 31.

• Doghonadze, N. The state of school and university teacher self-development in Georgia. International Journal of Research in Education and Science. Volume 2, Issue 1, 2016, Pages 104–113. DOI: http://dx.doi.org/10.21890/ijres.30667.

• Dixit, S. Generating self-reflection: Findings from self-development workshops in teacher training curriculum. Education and Self Development. Volume 14, Issue 1, March 2019, Pages 20-30. DOI: http://dx.doi.org/10.26907/esd14.1.04.

• Ospanova, B. A., Redlikh, S. M., Sagdullaev, I. I., Tashbulatova, A. E., Abdulhakov, A. B., Dadashov, D. T. Asian Social Science.Volume 11, Issue 13, 2015, Pages 310–315. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n13p310.

• Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., & Annenkova, N. (2020). Professional SelfIdentification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 72–89. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576.

• Mirzagitova, A. L., Akhmetov, L. G. Self-development of pedagogical competence of future teacher. International Education Studies. Volume 8, Issue 3, 2015, Pages 114-121. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n3p114.

• Zhilgildinova, M., Abibulayeva, A. Factors of professional and personal self - development of future teachers. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 11, Issue 5, 2019, Pages 409–418.

• Zakharova, M. A., Karpacheva, I. A., Mezinov, V. N. The professional and personal development of teachers in the context of continuing education. AMAZONIA INVESTIGA. Т: 8 V: 23, 2019. p. 538–546.

• Carmen Olmos-Gómez, M., Estrada-Vidal, L. I., Ruiz-Garzón, F., López-Cordero, R., Mohamed-Mohand, L. Making future teachers more aware of issues related to sustainability: An assessment of best practices. Sustainability (Switzerland). Volume 11, Issue 24, 1 December 2019, Article No 7222. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su11247222.

References

• Horodyska O. M. (2016). Formuvannia v studentiv potreby u profesiinomu samovdoskonalenni [Formation of students' need for professional self-improvement]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Seriia: Filolohiia. Pedahohika, 8, 65–69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2016_8_15. (accessed: 21.02.2020) (ukr).

• Kontseptsiia rozvytku pedahohichnoi osvity [The concept of development of pedagogical education] (2018). Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16 lypnia 2018 № 776. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Rabochyi%20stol/5b7bb2dcc424a809787929.pdf (accessed: 20.03.2020) (ukr).

• Psykholohichni osoblyvosti studentskoho viku. Na dopomohu kuratoram [Psychological features of student age. To help curators] (2013). Yavorovska L. M., Kamyshnikova R. F., Polivanova O. Ye., Yanovska S. H., Kudelko S. M. (Eds.). Kharkiv : KhNU imeni V. N. Karazina, no. 3, 88. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9397/2/Psyhologichniosobyvosti_20133.pdf (accessed: 27.03.2020) (ukr).

• Liashenko I. V. (2011). Formuvannia profesiinoho zrostannia maibutnikh fakhivtsiv u sferi prava cherez mizhnarodni stazhuvannia [Formation of professional growth of future specialists in the field of law through international internships]. Osvitolohichnyi dyskurs, no. 1 (3), 59–67. DOI: http://dx.doi.org/ 10.28925/2312-5829 (ukr).

• Suhatska N. S. (2016). Profesiine samovdoskonalennia maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv yak naukova problema [Professional self-improvement of future educators of preschool educational institutions as a scientific problem]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, no. 48, 223–229 (ukr).

• Sushchenko L. O. (2009). Stymuliuvannia profesiinoho samovdoskonalennia vchyteliv pochatkovykh klasiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Stimulation of professional self-improvement of primary school teachers in the system of postgraduate education]: avtoref. candidate’s thesis: 13.00.04. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity. Kyiv, 20. (ukr).

• Tsvietkova H. H. (2014). Profesiine samovdoskonalennia vykladachiv humanitarnykh dystsyplin vyshchoi shkoly : monohrafiia [Professional self-improvement of teachers of humanities of higher school: monograph]. Sloviansk : Vyd-vo B. I. Matorina, 478. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12372/3/monografia.pdf (accessed: 22.03.2020) (ukr).

• Abdullaeva, B. Boboyorov, S.Improving teachers' self-development competencies in professional development. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems Volume 12, Issue 6, 2020, Pages 1150–1153. DOI: http://dx.doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201149.

• Belyakova, E. G., Zakharova, I. G. Professional self-determination and professional identity of students-teachers in the conditions of individualisation of education. Obrazovanie i Nauka.Volume 22, Issue 1, 2020, Pages 84–112 DOI: http://dx.doi.org/10.17853/1994-5639-2020-1-84-112.

• Burkhanova, I. Y., Drandrov, G. L., Ivanova, S. S., Stafeeva, A.V., Vorobyov, N. B., Balchugov, V. A., Ignatyeva, E. V. Technological Support of Professional Self-Development of Teachers in the System of Lifelong Learning. International journal of applied exercise physiology. T. 9 V. 4, 2019. Pages 117–124.

• Dolgova, V. I., Kutepova, N. G., Kryzhanovskaya, N. V., Bolshakova, Z. M., Tulkibaeva, N. N. Relationship between teachers' readiness for innovative activities and their creative potential and professional characteristics. Espacios. Volume 39, Issue 5, 2018, Article no.31.

• Doghonadze, N. The state of school and university teacher self-development in Georgia. International Journal of Research in Education and Science. Volume 2, Issue 1, 2016, Pages 104–113. DOI: http://dx.doi.org/10.21890/ijres.30667.

• Dixit, S. Generating self-reflection: Findings from self-development workshops in teacher training curriculum. Education and Self Development. Volume 14, Issue 1, March 2019, Pages 20-30. DOI: http://dx.doi.org/10.26907/esd14.1.04.

• Ospanova, B. A., Redlikh, S. M., Sagdullaev, I. I., Tashbulatova, A. E., Abdulhakov, A. B., Dadashov, D. T. Asian Social Science.Volume 11, Issue 13, 2015, Pages 310-315. DOI: 10.5539/ass.v11n13p310.

• Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., & Annenkova, N. (2020). Professional SelfIdentification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 72–89. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576.

• Mirzagitova, A. L., Akhmetov, L. G. Self-development of pedagogical competence of future teacher. International Education Studies. Volume 8, Issue 3, 2015, Pages 114-121. DOI: http://dx.doi.org/ 10.5539/ies.v8n3p114.

• Zhilgildinova, M., Abibulayeva, A. Factors of professional and personal self - development of future teachers. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 11, Issue 5, 2019, Pages 409–418.

• Zakharova, M. A., Karpacheva, I. A., Mezinov, V. N.The professional and personal development of teachers in the context of continuing education. AMAZONIA INVESTIGA. Т: 8 V: 23, 2019. p. 538–546.

• Carmen Olmos-Gómez, M., Estrada-Vidal, L. I., Ruiz-Garzón, F., López-Cordero, R., Mohamed-Mohand, L. Making future teachers more aware of issues related to sustainability: An assessment of best practices. Sustainability (Switzerland). Volume 11, Issue 24, 1 December 2019, Article No 7222. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su11247222.

Downloads


Переглядів анотації: 2131

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
А. Січкар і В. Дем’яненко, «ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК МОТИВАТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ», OD, вип. 31, вип. 4, с. 214–230, Лис 2020.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії