ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.3.7

Ключові слова:

діти дошкільного віку, ігрова діяльність, класифікація ігрової діяльності, психотехнічні вправи, психологічні ігри

Анотація

У статті розглянуто теоретичні підходи до використання ігор психологічного спрямування у закладах дошкільної освіти. З’ясовано необхідність врахування класифікації ігор в процесі організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку з виокремленням групи ігор психологічного спрямування. Доведено, що усвідомлення та визначення спільних суттєвих ознак ігор педагогічного та психологічного спрямування є основою класифікації та забезпечує якість освітнього впливу на дітей. Уточнено поняття «психологічні ігри», що беруть початок від психотехнічних вправ, і які широко використовують під час проведення психологічних тренінгів і спрямовані на розвиток  психічних процесів та властивостей особистості. Виокремлено складники психотехнічних вправ, що є елементами психологічних ігор. Обґрунтовано взаємозв’язок дидактичних ігор та ігор психологічного спрямування. Розроблено комплексну модель ігор психологічного спрямування, що враховує різні сфери психічного розвитку особистості дитини дошкільного віку: когнітивну, соціальну, емоційну, вольову та є складником дидактичних ігор. Одним із видів таких ігор є кінозологічні вправи, що забезпечують баланс емоційного та фізичного складника. Структуровано способи впливу психологічних ігор на розвиток таких психічних процесів особистості дошкільника, як: відчуття, сприйняття, мислення, свідомість, мова, пам’ять, уява; розвиток вольових якостей, проактивності, самоповаги, розвиток навичок спілкування, розвиток міжпівкульної спеціалізації, розвиток почуття доброзичливості; зняття напруженості, невротичних станів, страхів.

Ефективність впровадження в освітній процес різноманітних ігор психологічного спрямування залежить від професіоналізму педагогів та забезпечить розв’язання конкретних завдань практичного характеру, що дозволить поліпшити освітній процес та комунікацію всіх його учасників.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ілона Кушнір , Київський університет імені Бориса Грінченка, бульвар І. Шамо, буд.18/2, 02154, м. Київ, Україна

магістрант Педагогічного інституту,

Світлана Кондратюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту

Посилання

• Балахтар В. В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція : навч.-метод. посібник. Вижниця: Черемош, 2015. 432 с.

• Большой психологический словарь : под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. Изд. 4-е, расш. Москва : АСТ МОСКВА; Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2009. 811 с.

• Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Ось-89, 2007. 256 с.

• Грос К. Душевная жизнь ребенка. Киев: Издание Киевского Фребелевского общества, 1916. 242 с.

• Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук, кер. проекту В. О. Огнев’юк; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін. Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

• Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : Навч. Посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 424 с.

• Ігрова діяльність дошкільника : молодший дошкільний вік : посібник / Т.О. Піроженко та ін. Київ : Генеза, 2016. 88 с.

• Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина») : навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька та ін. Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 220 с.

• Мороз Л. Психотехнічна вправа як одиниця аналізу тренінгового процесу URL: http://www.pravnuk.info/2013-12-27-15-13-14/348 (дата звернення: 13.08.2020).

• Новоселова С.Л. Новая классификация детских игр / Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте : Материалы международной научно-практической конференции. Ч. I. Москва : 1995. с.12-13

• Половіна О. А., Ліпчевська І.Л. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти. Молодий вчений 2018. № 8.1. С. 89-93.

• Руденко Ю. Використання ігрових технологій у фаховій лінгводидактичній освіті майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти // ISSN Online: 2312-5829 Освітологічний дискурс, 2019, № 3-4 (26-27), С. 130-142, DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.130142.

• Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 2. Москва : Генезис, 1998. 160 с.

• Філоненко М. М. Психологія спілкування : Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 с.

• Штерн Вильям. Умственная одаренность: психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста : пер. с нем. А. П. Болтунов. СПб. : Союз, 1997. 128 с.

• Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : Навч. посібник Київ : Вища школа, 2004. 207 с.

• Coleman, J. S. Introduction: In Defense of Games. American Behavioral Scientist, 1966 № 10(2), Р. 3–4.

• Elkonin D.B. The psychology of play Journal of Russian and East European Psychology, vol. 43, no. 1, January-February 2005, pp. 11-21.

• Garvey Catherine Play. 2nd ed. London : Fontana, 1991. Р. 135-137.

• Kondratiuk, S. G. Psychodidactic determinans of the development of children of preschool age. Wiadomości lekarskie, 2018, no. 71(6), 1207-1214, PMID: 30267501.

References

• Balakhtar, V. V., (2015). Socialjno-psykhologhichnyj treningh i manipuljacija [Socio-psychological training and manipulation. Educology]. Vyzhnycja: «Cheremosh», 432 (ukr).

• Bjeljenjka, Gh. V. (Eds.). (2013). Ighrova dijaljnistj u doshkiljnij osviti p’jatyrichnykh ditej (pedaghoghichnyj suprovid do proghramy «Dytyna») [Play activities in preschool education for five-year-olds]. Kyiv : un-t im. B. Ghrinchenka, 220 (ukr).

• Coleman, J. S., (1966) Introduction: In Defense of Games. American Behavioral Scientist, no 10(2), 3-4, https://doi.org/10.1177/000276426601000201 (eng).

• Dutkevych, T. V., (2012) Dytjacha psykhologhija [Child psychology. Educology]. Kyiv: «Centr uchbovoji literatury», 424 (ukr).

• Elkonin, D. B. (2005) The psychology of play Journal of Russian and East European Psychology, vol. 43, no. 1, 11-21. https://doi.org/10.1080/10610405.2005.11059245 (eng).

• Filonenko, M. M., (2008). Psykhologhija spilkuvannja [Psychology of communication. Educology]. Kyiv: «Centr uchbovoji literatury», 224 (ukr).

• Fopel, K., (1998). Kak nauchit’ detej sotrudnichat’? Psihologicheskie igry i uprazhnenija: Prakticheskoe posobie [How to teach children to cooperate? Psychological Games and Exercises: A Practical Guide] p.2, Moscow: «Genezis», 160 (rus).

• Garvey, Catherine, (1991), Play. 2nd ed. London : Fontana, Р. 135-137, ISBN 10: 0674673654 / ISBN 13: 9780674673656, (eng).

• Gross, K. (1916) Dushevnaja zhizn’ rebenka [Spiritual life of the child]. Kiev: «Publishing house of Kiev Frebel Publication Society», 242 (rus).

• Kondratiuk, S. G., (2018). Psychodidactic determinans of the development of children of preschool age. Wiadomości lekarskie, 71(6), 1207-1214, PMID: 30267501. (eng).

• Meshherjakova, B. G., Zinchenko, V. P., (2009). Bol’shoj psihologicheskij slovar [Great psychological dictionary]. (4th ed.) Moscow: AST: AST MOSCOW; Sankt-Peterburg: «Prajm-Evroznak», 811 (rus).

• Moroz, L., (2013) Psykhotekhnichna vprava jak odynycja analizu treninghovogho procesu [Psychotechnical exercise as a unit of analysis of the training process] Retrieved from http://www.pravnuk.info/2013-12-27-15-13-14/348 (ukr).

• Novoselova, S. L. (1995) Novaja klassifikacija detskih igr / Igra i razvitie rebenka v doshkol’nom vozraste [New classification of children’s games / Play and child development in preschool age]. Materials of an international scientific and practical conference. Part I. Moscow.12-13 (rus).

• Ohneviuk, V. O., Bielenka, H. V., Bohinich, O. L. & Mashovets, M. A. (2016). Dytyna: Osvitnja proghrama dlja ditej vid dvokh do semy rokiv [Child: Educational program for children from two to seven years]. Borys Grinchenko Kyiv University, 304 (ukr).

• Pirozhenko, T. O. (2016). Ihrova diialnist doshkilnyka: molodshyi doshkilnyi vik [Playing activity of a preschooler: junior preschool age]. Kyiv : Heneza, 88 (ukr).

• Polovina E. A., Lipchevskaya I. L. (2018) Aktualjni problemy perspektyvnosti zmistu suchasnoji doshkiljnoji osvity [Actual problems of perspectiveness of content of modern preschool education]. Young Scientist no 8.1 89-93, (ukr).

• Rudenko, Ju., (2019). Vykorystannja ighrovykh tekhnologhij u fakhovij linghvodydaktychnij osviti majbutnikh vykhovateliv zakladiv doshkiljnoji osvity [The use of game technologies in professional language didactic education of future educators of preschool education] Osvitologhichnyj dyskurs. Borys Grinchenko Kyiv University, no. 3-4 (26-27), 130-142, DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.130142 (ukr).

• Shherbanj, P. M., (2004). Navchaljno-pedaghoghichni ighry u vyshhykh navchaljnykh zakladakh [Educational and pedagogical games in higher educational institutions. Educolog]. Kyiv: «Vyshha shkola», 207 (ukr).

• Stern, V. (1997). Umstvennaya odarennost [Mental aptitude]. Sankt-Peterburg : «Soyuz», 128 (rus).

• Vachkov, I. V., (2007). Osnovy tehnologii gruppovogo treninga. Psihotehniki. [Basics of group training technology. Psychotechnics. Educology]. (3rd ed.) Moscow: «Os`», 256 (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 1894

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

[1]
І. Кушнір і С. Кондратюк, «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ», OD, вип. 3, с. 110–124, Вер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті