СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВОЗНАВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Olga Chizhikova Kryvyi Rih Institute of Economics

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.161175

Ключові слова:

креативізація, майбутній юрист, модернізація вищої юридичної освіти, підхід до навчання, розвиток творчих здібностей правознавця

Анотація

Стаття розкриває сутність сучасних підходів до навчання майбутніх правознавців в процесі фахової підготовки в умовах університетської освіти, зокрема  при вивченні гуманітарних дисциплін. Окреслені проблеми сучасної вищої юридичної освіти, висвітлені напрями її модернізації; проаналізовані компетентності, структурні компоненти професійної діяльності юриста і процесуальні аспекти підготовки майбутнього правника в рамках зазначених підходів. Визначено необхідність розвитку творчих здібностей студентів-правознавців як показника ефективної 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борейчук А. В. Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Рівне: НУВГП, 2018. 21 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9630/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2.%20%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85.zah.pdf

Гусарєв С.Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч.посібник. К.: Знання, 2005. 655 с.

Задояний М. Оксьом І.Сучасні підходи щодо модернізації юридичної освіти в Україні. Публічне право. 2012. № 4. С. 276-284.

Іванова С. Iнновації в освіті та проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України. Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-Освіта-Наука». Вінниця: ВНТУ, 11-14 жовтня, 2016. С. 200-202.

Кузьменко Н. Особистісно орієнтований підхід в сучасному навчально-виховному процесі ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2016. Вип. 4. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_11.

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Слово, 2015. 632 c.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. C. Ю. Ніколаєвої. К: Ленвіт, 1999. 320 с.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.

Одинцова Г.Ю. Роль установки у формуванні креативного мислення юриста: дис. ... канд. пед. наук: 19.00.01. Київ, 2016. 252 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/166280/1

Підвінська І. Юридична діяльність: поняття, структура, цінність. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції, (19 квітня 2018 р.). URL: http://www.legalactivity.com.ua

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої

освіти, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf

Рижиков В. С. Зміст та складові професійної підготовки майбутніх юристів відповідно професіограми. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_10

Стаценко Е.Р. Развитие творческой активности студентов вуза как педагогическая проблема. Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16). С. 194-198.

Федорчук О. С. Фахово-інформатична компетентність майбутніх правознавців як складова їхньої функціональної готовності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_5_16

Юридическая деонтология: Учебник / О. Ф. Скакун, Н. И. Овчаренко. Х.: Основа, 1998. 270 с.

Якиманская И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения. Вопросы психологии. 1995. № 2. С. 3-19.

Harris A. (2016). Creativity and Education. UK: Palgrave Macmillan. DOI

1057/978-1-137-57224-0

Sadykova A., Shelestova O. (2016). Creativity Development: The Role of Foreign Language Learning. International journal of environmental & science education. vol. 11. no. 15. p. 8163-8181. – Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1118314.pdf

References

Borejchuk A. V. (2018). Formuvannya osvitnih kompetentnostej majbutnih yurystiv u procesi profesijnoyi pidhotovky [Formation of educational competences of future lawyers in the process of professional training]: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Rivne: NUVHP. 21 p. Retrieved from: http://ep3.nuwm.edu.ua/9630/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2.%20%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85.zah.pdf

Husaryev S.D., Tyhomyrov O. D. (2005). Yurydychna deontolohiya (Osnovy yurydychnoyi diyal"nosti) [Legal Deontology (Fundamentals of Legal Activity). Tutorial] K.: Znannya. 655 p.

Zadoyanyj M., Oksom I. (2012). Suchasni pidhody shhodo modernizaciyi yurydychnoyi osvity v Ukrayini [Modern approaches to modernizing of legal education in Ukraine. Public Law]. № 4. P. 276-284. (ukr).

Ivanova S. (2016). Innovaciyi v osviti ta problemy reformuvannya systemy vyshhoyi osvity v aspekti yevrointehraciyi Ukrayiny [Innovations in education and problems of reforming the system of higher education in the aspect of European integration of Ukraine]. Proceedings of the tenth International Conference «Internet-Education-Science», Vinnycya: VNTU. P.200-202.

Kuzmenko N. (2016). Osobystisno oriyentovanyj pidhid v suchasnomu navchalno-vyhovnomu procesi VNZ [Personally oriented approach in the modern educational process of higher educational institutions]. Visnyk Nacional"noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. №. 4. Retrieved from: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_11.

Malafiyik I. V. (2015). Dydaktyka novitnoyi shkoly: navch. posib. dlya stud. vyshh. navch. zakl. [Didactics of the newest school] / I. V.Malafiyik. K.: Slovo. 632 p.

Nikolayeva C. Yu. (1999). Metodyka navchannya inozemnyh mov u serednix navchalnyx zakladah [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. K: Lenvit. 320 p.

Azymov E., Shhukyn A. (2009). Novyj slovar metodycheskyh termynov y ponyatyj (teoryya i praktyka obuchenyya yazykam) [New dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages)]. M.: Izdatel"stvo YKAR. 448 p.

Odyncova H.Yu. (2016). Rol ustanovky u formuvanni kreatyvnoho myslennya yurysta [The role of the installation in formation of the creative thinking of a lawyer]: Candidate’s thesis: 19.00.01. Kyyiv. 252 p. - Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/166280/1

Pidvins"ka I. (2018). Yurydychna diyalnist: ponyattya, struktura, cinnist" [Legal activity: concept, structure, value] Tendenciyi i perspektyvy rozvytku instytutiv prava ta derzhavy [Trends and prospects for the development of law and state institutions]: Materialy nauk.-prakt. Internet-konferenciyi [Proceedings of the Internet Conference], (19 April 2018) – Retrieved from: http://www.legalactivity.com.ua

Standart vy`shhoyi osvity Ukrayiny: pershyj (bakalavrskyj) riven vy`shhoyi osvity, galuz znan 08 «Pravo», specialnnist 081 «Pravo» (2018). Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf

Ryzhykov V. S. (2011). Zmist ta skladovi profesijnoyi pidhotovky majbutnih yurystiv vidpovidno profesiohramy [The content and components of future lawyers professional training according to the professiogram]. Visnyk Nacional"noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. №. 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_10

Stacenko E.R. (2016). Razvytye tvorcheskoj aktyvnosty studentov vuza kak pedahohycheskaya problema [The development of the creative activity of university students as a pedagogical problem]. Samarskyj nauchnyj vestnyk. № 3 (16). P. 194-198.

Fedorchuk O. S. (2010). Fahovo-informatychna kompetentnist majbutnih pravoznavciv yak skladova yihnoyi funkcionalnoyi hotovnosti [Professional and informative competence of future lawyers as a component of their functional readiness] . Visnyk Nacionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Vyp. 5. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_5_16

Skakun O. F., Ovcharenko N. Y. (1998). Yurydychna deontolohiya [Legal deontology: Textbook]. X.: Osnova. 270 s.

Yakymanskaya Y. S. (1995). Razrabotka tehnolohyy lychnostno-oryentyrovannoho obuchenyya [Development of student-centered technology learning] Psychology issues. - № 2. S. 3-19.

Harris A. (2016). Creativity and Education. UK: Palgrave Macmillan. DOI

1057/978-1-137-57224-0

Sadykova A. O. Shelestova. (2016). Creativity Development: The Role of Foreign Language Learning. International journal of environmental & science education. vol. 11, no. 15. p. 8163-8181. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1118314.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 628

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
O. Chizhikova, «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВОЗНАВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 1-2, с. 161–175, Бер 2019.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти