ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Автор(и)

  • Tatiana Biriukova Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"
  • Tatiana Sukach Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля кафедра програмування та математики

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.115127

Ключові слова:

мотивація, вища математика, задачі професійної спрямованості, компетентність

Анотація

В статті розглянуто питання щодо підвищення рівня мотивації вивчення вищої математики шляхом розв’язання задач професійної спрямованості. Наведено приклади розв’язання задач для студентів економічного профілю навчання. Прикладний характер розглянутих задач має за мету поєднати вивчення вищої математики із спеціальною підготовкою майбутніх бакалаврів та надати їм можливості набути досвіду розв’язання виробничих задач, підвищити свою професійну компетентність, що дуже важливо в час жорсткої конкуренції на ринку праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana Biriukova, Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

кафедра біолоігчної фізики та медичної інформатики, асистент

Посилання

Барковський В. В., Барковська Н. В. Вища математика для економістів. Київ: ЦУЛ, 2002. 400 с.

Бугір М. К. Математика для економістів: посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2003. 520 с.

Бубняк Т. І. Вища математика: навчальний посібник. Львів: «Новий світ-2000», 2004. 434 с.

Павленко Т. В., Сукач Т. М. Вивчення інтегрального числення в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Алчевськ: ДонДТУ, 2005 166 с.

Ляшенко И. Н., Ляшенко Е. И. Математика для экономистов: учебное пособие для подготовки бакалавров экономического профиля. Донецк, 1998. 228 с.

Михайленко В. М., Федоренко Н. Д. Математичний аналіз для економістів: навч. посібник. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 298 с.

Горобець С. М. Компетентнісна парадигма в освіті: світовий досвід, здобутки українських і польських науковців. Українська полоністика. 2014. Вип. 11. С. 226–233.

Лісова С. В. Компетентнісний підхід у вищій освіті: зарубіжний досвід // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 34–53.

Вища освіта України – Додаток 2 до № 3, том ІІ (27). 2011. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 562 с.

Касярум С. О. Компетентнісний підхід до процесу підготовки фахівця: формування природничо-наукової компетенції у майбутнього інженера. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. 100 с.

References

Barkovsjkyj, V. V., Barkovsjka, N. V. (2002). Vyshha matematyka dlja ekonomistiv [Higher mathematics for economists]. Kyiv, Ukraine: CUL (ukr).

Bughir, M. K. (2003). Matematyka dlja ekonomistiv [Mathematics for economists]: posibnyk. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyj centr «Akademija» (ukr).

Bubnjak, T. I. (2004). Vyshha matematyka [Higher mathematics]. Lviv, Ukraine: «Novyj svit-2000» (ukr).

Pavlenko, T. V., Sukach, T. M. (2005). Vyvchennja integhraljnogho chyslennja v umovakh moduljno-rejtynghovoji systemy navchannja [Study of integral calculus in conditions of modular rating system of training]. Alchevsjk, Ukraine: DonDTU (ukr).

Ljashenko, Y. N., Ljashenko, E. Y. (1998). Matematyka dlja эkonomystov [Mathematics for economists]: uchebnoe posobye dlja podghotovky bakalavrov эkonomycheskogho profylja. Donetsk, Ukraine (rus).

Mykhajlenko, V. M., Fedorenko, N. D. (2002). Matematychnyj analiz dlja ekonomistiv [Mathematical analysis for economists]: navch. posibnyk. Kyiv Ukraine: Vyd-vo Jevrop. un-tu (ukr).

Horobets, S. M. (2014). Kompetentnisna paradyhma v osviti: svitovyi dosvid, zdobutky ukrainskykh i polskykh naukovtsiv [Competency paradigm in education: world experience, achievements of Ukrainian and Polish scholars]. Ukrainska polonistyka, 11, 226–233 (ukr).

Lisova, S. V. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid u vyshchii osviti: zarubizhnyi dosvid // Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid:[Competency approach in higher education: foreign experience]: monohrafiia. Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 34–53 (ukr).

Vyshcha osvita Ukrainy – Dodatok 2 do № 3, tom II (27). (2011). Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru» [Thematic issue «Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European Educational Space»] (ukr).

Kasiarum, S. O. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid do protsesu pidhotovky fakhivtsia: formuvannia pryrodnycho-naukovoi kompetentsii u maibutnoho inzhenera [Competent approach to the process of training a specialist: the formation of natural sciences competence in the future engineer]. Cherkasy, Ukraine: Vyd. vid ChNU im. B. Khmelnytskoho (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 372

Опубліковано

2019-03-21

Як цитувати

[1]
T. Biriukova і T. Sukach, «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ», OD, вип. 1-2, с. 115–127, Бер 2019.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти