АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Hanna Ivaniuk Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.0867

Ключові слова:

аксіологічний концепт, заклад вищої освіти, освітньо-професійна програма, зміст освіти, нова освітня стратегія, освітній процес, підготовка педагогів, професійна діяльність

Анотація

У статті актуалізовано аксіологічні ідеї нової освітньої стратегії підготовки педагогів в освітньому просторі України. Подано ретроспективний огляд аксіологічних ідей українських і зарубіжних філософів, педагогів, психологів щодо освіти людини. Розкрито психологічні, дидактичні, естетичні, етичні детермінанти багатовимірної педагогічної діяльності. Висвітлено результати емпіричного пошуку, що засвідчують нагальну потребу в обґрунтуванні засадничих аксіологічних ідей і упровадженні їх у практику підготовки педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Hanna Ivaniuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

Завідувач кафедри педагогіки і психології

Посилання

Андрущенко В.П. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. К.:К.І.С., 2003. 296 с.

Ващенко Г. Виховання волі і характеру: у 2 ч. Боффало: Мюнхен: Накл. Осередку СУМу ім. Лесі Українки, 1957. Ч.2: Педагогічна. 271 с.

Зазюн І.А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу. Рідна школа. 2000. №8. С. 8–13.

Іванюк Г. Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. №4. С.21-26.

Кремень В.Г. Освіта і наука України – шлях модернізації. К.: Грамота, 2002. 213.

Крылова Н. Культурология образования. М.: Нар.образование, 2000. 272.

Культура и культурология : Словарь / сост. А.И. Кравченко. М.: Академ. Проект : Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 928.

Лутай В.С. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. К.: Центр «Магстр-S» Творчої спілки вчителів України, 1996. 256.

Огнев’юк В. Освіта та конкурентоспроможність суспільства. Освітологія. 2016. №5. С. 37–44. doi: 10.28925/2226-3012.2016.5.3744

Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. Минск : «Современное слово», 2006. 928.

Русова С. Вибрані педагогічні твори: у 2 кн. Кн 1. К.:Либідь, 1997. 272.

Рыбалка В.В. Психология чести и достоинства личности: культурологические и аксиологические аспекты : научно-метод. пособие. Одесса : «ІНТЕРПРІНТ», 2010. 414.

Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. К.: Пед.думка, 1985. 234.

Ціннісний дискурс освіти : монографія / А. О. Ярошенко. К.: 2004. 156.

Чепіга Я. Народний учитель і національне питання. Світло. 1912. №1. 15–24.

References

Andrushhenko, V.P. (2003) Strategy of reform in Ukraine: recommendations for the implementation of. K.:K.I.S. (ukr)

Vashhenko, Gh. (1957) Education of the will and character: u 2 ch. Boffalo: Mjunkhen: Nakl. Oseredku SUMu im. Lesi Ukrajinky, 1957. Ch.2: Pedaghoghichna (ukr)

Zazjun, I.A. (2000) Humanistic strategy of the theory and practice of the educational process. Ridna shkola, 8, 8–13 (ukr)

Ivanjuk, Gh. (2017) A New Strategy for Professional Education: A European Dimension. Pedaghoghichnyj proces: teorija i praktyka, 4, 21-26 (ukr)

Kremenj, V.GH. (2002) Education and science of Ukraine are the way of modernization. K.: Ghramota, 213 13 (ukr)

Krylova, N. (2000) Culturology of Education. M.: Nar.obrazovanie (rus)

Culture and Culturology: Vocabulary (2003) / sost. A.I. Kravchenko. M.: Akadem. Proekt : Ekaterinburg: Delovaja kniga (rus)

Lutaj, V.S. (1996) The philosophy of modern education: navch. posib. K.: Centr «Maghstr-S» Tvorchoji spilky vchyteliv Ukrajiny (ukr)

Oghnev'juk, V. (2016) Education and competitiveness of society. Osvitologhija, 5, 37–44. doi: 10.28925/2226-3012.2016.5.3744 (ukr)

Psychological-pedagogical dictionary (2006) / Sost. Rapacevich E.S. Minsk : «Sovremennoe slovo» (rus)

Rusova, S. (1997) Selected pedagogical works: u 2 kn. Kn 1. K.:Lybidj (ukr)

Ryibalka, V.V. (2010) Psychology of honor and dignity of personality: cultural and axiological aspects: scientific method. allowance. Odessa : «ІNTERPRІNT» (rus)

Steljmakhovych, M. Gh. (1985) Folk pedagogy. K.: Ped.dumka (ukr)

Valuable discourse of education : monoghrafija. (2004). A. O. Jaroshenko. K. (ukr)

Chepigha, Ja. (1912) People's teacher and national question. Svitlo, 1, 15–24 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
H. Ivaniuk, «АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ», OD, с. 68–82, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти