НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.679

Ключові слова:

бар’єри спілкування, комунікативна компетентність, педагогічне спілкування, професійна діяльність, спілкування, стилі спілкування, фахівець фізичної культури і спорту, «Я-повідомлення»

Анотація

У статті обґрунтовано значення комунікативної компетентності в структурі професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Доведено, що в процесі фахової підготовки особливого значення набуває розвиток у студентів здатності до ефективної комунікації. Розглядається сутність педагогічного спілкування, його функції та стилі. Охарактеризовано вплив комунікативної компетентності на формування професійної майстерності фахівця. Визначено й описано бар’єри спілкування та підходи до їх усунення. Запропоновано вправи для розвитку навичок конструктивного спілкування в студентів на основі моделювання майбутньої професійної діяльності.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nataliia Beseda, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Oleksiy Vorobjov, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Посилання

Беседа Н. А. Розвиток навичок конструктивного спілкування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (тренінг для студентів). Імідж сучасного педагога. 2015. № 2. С. 66 – 68.

Беседа Н. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітній школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 36. наук. пр. Вип. 41. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». 2015. С. 14 – 18.

Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід до формування здоров’я студентської молоді в Україні. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2017. № 11. С. 15 – 19.

Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури. Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». 2012. № 3 (додаток 1). Т. 2І. С. 46 – 54.

Добротвор О. В. Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. №03. С. 56 – 62.

Марчук Л. М. Формування асертивної поведінки як професійно важливої якості особистості студентів вищої школи. Педагогічні інновації у фаховій освіті : зб. наук. пр. Ужгород : ЗакДУ. 2011. Вип. 2. С. 117 – 123.

Равчина Т. Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 24–32.

Сидоренко Е. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. Санкт-Петербург : Речь. 2004. 206 с.

Слободяник Н. В. Спілкування як основа психолого-педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Psychological journal. 2018. № 4 (14). С. 206 – 216. doi: 10.31108/2018vol14iss4.

Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2014. Вип. 1. Т. 1. С. 103 – 107.

Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2007. Т. 71. С. 5 – 6.

References

Beseda N. A. Rozvytok navychok konstruktyvnoho spilkuvannya v maybutnikh fakhivtsiv z fizychnoyi reabilitatsiyi (treninh dlya studentiv) [Development constructive communication skills for future specialists in physical rehabilitation]. Imidzh suchasnoho pedahoha. 2015. № 2. S. 66 – 68 (ukr)

Beseda N. A. Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul'tury do fizkul'turno-ozdorovchoyi diyal'nosti v zahal'noosvitniy shkoli [Formation future teachers of physical culture readiness for physical culture and recreation activity in general education school]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy. Zb. nauk. pr. Vyp. 41. Kyyiv-Vinnytsya: TOV firma «Planer». 2015. S. 14 – 18 (ukr)

Bobrytska V. I. Kompetentnisnyy pidkhid do formuvannya zdorovya studentskoyi molodi v Ukrayiny [Competency approach to the formation of student youth health in Ukrayiny]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Pedahohika, Psykholohiya. 2017. № 11. S. 15 – 19 (ukr)

Bobrytska V. I. Kompetentnisnyy pidkhid u proektuvanni naukovo-doslidnytskoyi roboty studentiv mahistratury [Competency approach in students designing research work of the magistracy]. Vyshcha osvita Ukrayiny. Tematychnyy vypusk «Pedahohika vyshchoyi shkoly: metodolohiya, teoriya, tekhnolohiyi». 2012. № 3 (dodatok 1). T. 2I. S. 46 – 54 (ukr)

Dobrotvor O. V. Komunikatyvna kompetentnist yak predmet naukovoho doslidzhennya [Communicative competence as a subject of scientific research]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka. 2013. № 03. S. 56 – 62 (ukr)

Marchuk L. M. Formuvannya asertyvnoyi povedinky yak profesiyno vazhlyvoyi yakosti osobystosti studentiv vyshchoyi shkoly [Formation of assertive behavior as a professionally important quality students personality of higher education]. Pedahohichni innovatsiyi u fakhoviy osviti : zb. nauk. pr. Uzhhorod : ZakDU. 2011. Vyp. 2. S. 117–123 (ukr)

Ravchyna T. Orhanizatsiya navchal'noho protsesu u vyshchiy shkoli yak dialohu vykladacha i studentiv. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya pedahohichna. 2016. Vyp. 30. S. 24–32 (ukr)

Sydorenko E. Trenynh kommunykatyvnoy kompetentnosty v delovom vzaymodeystvyy [Training of communicative competence in business interaction]. Sankt-Peterburh : Rech. 2004. 206 s. (rus)

Slobodyanyk N. V. Spilkuvannya yak osnova psykholoho-pedahohichnoyi vzayemodiyi subyektiv osvitnyoho protsesu [Communication as the basis of psychological and pedagogical interaction of subjects of educational process]. Psychologitsal journal. 2018. № 4 (14). S. 206 – 216. doi: 10.31108/2018vol14iss4 (ukr)

Cherezova I. O. Komunikatyvna kompetentnist yak integralna yakist osobystosti [Communicative competence as an integral quality of personality]. Naukoviy visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Serija: Psyhologichni nauky. 2014. Vyp. 1. T. 1. S. 103 – 107 (ukr)

Yahupov V. V., Svystun V. I. Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial'na robota. 2007. T. 71. S. 5–6 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 604

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
N. Beseda і O. Vorobjov, «НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ», OD, с. 161–172, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти