ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ АЛЕНА, М. МОНТЕССОРІ ТА С. ФРЕНЕ

Автор(и)

  • Mariia Martianova Запорізький державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.1065

Ключові слова:

зацікавленість, комфортне середовище, педагогічна концепція, працездатність, принцип свободи, самодисципліна

Анотація

Анотація. У статті досліджується основні педагогічні концепції вчених ХХ століття М. Монтессорі, С. Френе та Алена (Еміля-Огюста Шартьє), які шукали нові педагогічні шляхи до вдосконалення освіти та вихованню нового покоління, здатного відповідати новим життєвим вимогам. Виявлені головні компоненти вчителя за М. Монтессорі, а саме: створення комфортного, творчого середовища; вміння зацікавлювати учнів та вміння спостерігати за роботою учнів. Проаналізовано основні елементи педагогічної моделі Френе, які стимулюють цікавість учнів до навчання. Розглянуто ідею двоякої функції виховання Алена, що полягає у підготовці до теперішніх та майбутніх труднощів. Шляхом порівняння педагогічних концепцій вчених виділено основні принципи навчання, такі як принципі свободи і дисципліни, принцип наставництва, принцип сприятливого середовища та принцип працездатності, які активно використовуються і сьогодні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mariia Martianova, Запорізький державний медичний університет

Кафедра іноземних мов, викладач

Посилання

Барило О. А. Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ - першої третини ХХ століття: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004 – 257 с.

Бим-Бад Б.М.Педагогические течения в начале двадцатого века: лекции по пе6дагогической антропологии и философии образования/ Б.М. Бим_бад; Университет Российской академии образования. Психолого-педагогический факультет. – 2. изд. – М.: Издательство УРАО, 1998. – 114 с.

Заболотна О. Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між традицією й інноваційністю / О. Заболотна // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 1. - С. 49-55.

Монтессори М. Мой метод: начальное обучение / М.Монтессори – Електронний ресурс – Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/15.pdf,

Монтессори М. Подготовка учителя: Пер. с англ. И.Дичковской // Альманах «МАМА»: Научно-методическое издание Межрегиональной альтернативной Монтессори-ассоциации. – Вып. 1. – М., 1994. – С.354.

Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ. статья М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов. –М.:Издат. дом «Карапуз», 2000. – 272 с.

Суржикова І.А. Педагогіка Селестена Френе з погляду сучасності // Педагогіка і психологія. – 2005. – №1. – С.121-129.

Френе С. Избранные педагогические сочинения: Пер.с франц./Сост., общ. ред. и вступ. ст. Б.Л. Вульфсона. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.

Alain Propos sur l’éducation / Alain [Electronic resource] – Mode of access : http://classiques.uqac.ca/classiques/Alain/propos_sur_education/propos_sur_education.pdf.

Foray P. Alain / P. Foray // Prospects: the quarterly review of comparative education, vol. XXIII, № ½ –Paris, UNESCO: International Bureau of Education, 1993– P. 21-37.

Barilo О. А. Іdei vilnogo vihovannia v reformadskiy pedagogitsi kintsia ХІХ - pershoi tretini ХХ stilittia[Ideas of free education in reformative pedagogics of end ХІХ - first third of ХХ age]: dis... kand. ped. nauk: 13.00.01 / Natsionalnii pedagogichniy un-t іm. М.P.Dragomanova. - К., 2004 – 257 p. (ukr.)

Bim-Bad B. М. Pedagogicheskie techenia v nachale dvadtsatogo veka: lektsii po pedagogicheskoy antropologii i filosofii obrazovania [Pedagogical flows at the beginning of the twentieth age: lectures on pedagogical anthropology and philosophy of education]/ B.М. Bim-Bad; Univrrsitet Rosiyskoy akademii obrazovania. Psychologo-pedagogicheskiy fakultet. – 2. izd. – М.: Izdatelstvo URАО, 1998. – 114 p. (rus.)

Zabolotna О. Alternativna pedagogika Selestena Frene: mish traditsieiu y innovatsiynistiu [Alternative pedagogics of Selestena Frene: between tradition and innovaciynistyu]/ О. Zabolotna // Porivnialno-pedagogichni studii. – 2013. – № 1. – С. 49-55. (ukr.)

Montessori М. Moi metod: nachalnoe obuchenie [My method: elementary training]/ М. Montessori – Elektronniy resurs – Reshim dostupa: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/15.pdf. (rus.)

Montessori М. Podgotovka uchitelia[Preparation of teacher]: Per. s angl. I. Dichkivskoi // Almanah «Mama»: Nauchno-metodicheskoe izdanie Mezhregiolalnoi alternativnoy Montessori-assotsiatsii. – Vip. 1. – М., 1994. – 354 p. (rus.)

Montessori М. Pomogi mne sdelat eto samomu [Help me to do it] / Sost., vstup. statia М.V. Boguslavskiy, G.B. Kornetov. –М.:Izd. dom «Karapuz», 2000. – 272 p. (rus.)

Surzhikova І.А. Pedagogika Selestena Frene z pogliadu sychasnosti [Pedagogics of Selestena Frene is from point of contemporaneity] // Pedagogika і psyhologia. – 2005. – №1. – P. 121-129. (ukr.)

Frene S. Izbrannie pedagogicheskie sochinenia[Select pedagogical making]: Per.s frants./Sost., obsh. red. i vstup. st. B.L. Vylfsona. – М.: Progress, 1990. – 304 p. (rus.)

Alain Propos sur l’éducation / Alain [Electronic resource] – Mode of access : http://classiques.uqac.ca/classiques/Alain/propos_sur_education/propos_sur_education.pdf (eng)

Foray P. Alain / P. Foray // Prospects: the quarterly review of comparative education, vol. XXIII, № ½ –Paris, UNESCO: International Bureau of Education, 1993– P. 21-37. (eng)

Downloads


Переглядів анотації: 445

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
M. Martianova, «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ АЛЕНА, М. МОНТЕССОРІ ТА С. ФРЕНЕ», OD, с. 16–26, Вер 2018.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти