ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Tatyana Biryukova Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"
  • Larisa Shinkura

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.1159

Ключові слова:

концепція, майбутній фахівець з туризмознавства, методологія, принципи навчання, професійна підготовка

Анотація

У статті розглядаються особливості використання інтерактивних технологій навчання для збільшення мотивації студентів до вивчення природничих дисциплін. Зроблений за допомогою програми табличного процесора графічний порівняльний аналіз зміни відповідей студентів на запитання авторської анкети до використання інтерактивних технологій та після та наголошено на зміну мотивації до навчання у відповідях другої анкети. Очевидним стає факт необхідності додаткової просвітницької роботи зі студентами на теми з історії медицини для допомоги у формування їх кінцевих цілей навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatyana Biryukova, Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

кафедра біолоігчної фізики та медичної інформатики, асистент

Посилання

Література

Гилюн О.В. Освітні мотивації студентської молоді Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпро: Дніпропетровський національний ун-т ім.О.Гончара, Центр соц.-політ.дослідж, 2012. № 1(81). С.102-104.

Киселева Н.С. Формирование учебно-профессиональной мотивации студентов младших курсов педагогических специальностей ВУЗа средствами психологического тренинга: дис. кандидата псих.наук: 19.00.07: Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-uchebno-professionalnoi-motivatsii-studentov-mladshikh-kursov-pedagogicheskikh-#ixzz5EPshf8p4 (дата звернення: 10.05.2018).

Ягупов В.В. Педагогіка URL: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=209 (дата звернення: 25.04.2018).

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід. Київ: А.П.Н., 2002. 136 с.

Шевчук П., Фенрих П. Інтерактивні методи навчання: Щецін: вид-во WSAP, 2005. 170 с.

Hyliun O.V. (2012). Osvitni motyvatsii studentskoi molodi [Educational motivation of student youth]. Grani: scientific-theoretical and socio-political almanac. D. 1(81), 102-104 (ukr).

Kyseleva N.S. (2007). Formyrovanye uchebno-professyonalnoi motyvatsyy studentov mladshykh kursov pedahohycheskykh spetsyalnostei VUZa sredstvamy psykholohycheskoho trenynha [Formation of educational and professional motivation of students of junior courses of pedagogical specialties of the University with means of psychological training]: Candidate’s thesis: 19.00.07. Retrieved from http://www.dissercat.com/content/formirovanie-uchebno-professionalnoi-motivatsii-studentov-mladshikh-kursov-pedagogicheskikh-#ixzz5EPshf8 p 4. (ukr)

Yahupov V.V. (2002). Pedahohika [Pedagogy] Retrieved from : http://eduknigi.com/ped_view.php?id 209 (ukr)

Pometun O. I. (2002). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya: Teoriya, dosvid [Interactive Learning Technologies: Theory, Experience]. 136 p. (ukr)

Amosov N.N. (1965). Mysli i serdce [Thoughts and the heart]. 224 p. (rus)

Shevchuk P. (2005) Interaktyvni metody navchannya [Interactive teaching methods].170 p. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 332

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
T. Biryukova і L. Shinkura, «ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ», OD, с. 107–117, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти