ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Natalia Hrytsak Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.198

Ключові слова:

інноваційне навчання, інноваційні технології, лекція-конференція, лекція-прес-конференція, мультимедіа

Анотація

У статті теоретично обґрунтуванні поняття «інноваційне навчання» та «інноваційні технології». Автор доводить, що актуальними питаннями у системі вищої освіти в умовах кредитно-модульного навчання є впровадження інноваційних технологій. Розглянуто поняття «інновація» у трьох аспектах. Проаналізовано основні складові інноваційного навчання. Розкрита роль і значення інформаційних технологій, а також аргументована доцільність впровадження новітніх технологій в навчально-освітній процес вищих навчальних закладів. Автором частково запропоновано найбільш ефективні методи і форми навчальної роботи студентів-словесників на заняттях із зарубіжної літератури вищих навчальних закладів. Доведено, що застосування інноваційних технологій концентрує увагу студентської аудиторії, стимулює запам’ятовування навчального матеріалу, формує інформаційну культуру студентів-філологів, посилює творчу складову традиційної форми навчання. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia Hrytsak, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат філологічних наук, доцент, докторант

Посилання

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. Москва: Просвещение, 1990. 157 с.

Жалдак М.І., Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посіб. для вчителів. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. 182 с.

Ісаєва О.О. Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2009. № 5. С. 2–5.

Козак Л.В. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі Освітологічний дискурс. № 1(5). 2014. С. 95– 107. URL: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_1_11.

Кокарєва А.М. Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 Київ, 2006. 265 с.

Мачинська Н., Комарова Ю. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. № 1 (14). 2015. С. 240–246

Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. № 3 (27). С. 236–240.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – Москва: Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с.

Яшанов С.М. Система інформативної підготовки майбутніх учителів трудового навчання: монографія / За наук. ред. акад. М.І. Жалдака. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 486 с.

REFERENCES

Anhelovsky K. (1990) Uchytelya y ynnovatsyy [Teachers and innovations]: Kn. dlya uchytelya: Per. s maked. – M: Prosveshchenye, pp. 49–51(rus) .

Zhaldak M.I., Lapins'kyy V.V., Shut M.I. (2004) Komp"yuterno-oriyentovani zasoby navchannya matematyky, fizyky, informatyky [Computer-oriented means of teaching mathematics, physics, computer science]: posib. dlya vchyteliv. – Kyyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 182 p (ukr).

Isayeva O.O. (2009) Komp"yuter na urotsi literatury yak metodychna problema [Computer in the classroom as a methodological problem]. Vsesvitnya literatura v serednikh navchal'nykh zakladakh Ukrayiny, Vol. 5, pp. 2–5 (ukr).

Kozak L.V. (2014) Doslidzhennya innovatsiynykh modeley navchannya u vyshchiy shkoli [Research of innovative models of education in high school]. Osvitolohichnyy dyskurs, Vol 1(5), pp. 95– 107 (ukr).

Kokaryeva A.M. (2006) Zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy u vyvchenni pryrodnychykh dystsyplin na pidhotovchykh viddilennyakh tekhnichnykh universytetiv [Application of information technologies in the study of natural sciences at the preparatory departments of technical universities]: dys. ... kandydata ped. nauk : 13.00.04 – K., – 265 p. (ukr)

Machyns'ka N., Komarova Yu. (2015) Uprovadzhennya innovatsiynykh tekhnolohiy navchannya u vyshchiy shkoli [Implementation of innovative teaching technologies in higher education]. Naukovyy visnyk Melitopol's'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika. Vol. 1 (14), pp. 240–246 (ukr)

Tverezovs'ka N.T. (2009) Interaktyvni innovatsiyni tekhnolohiyi u systemi vyshchoyi osvity [Interactive innovative technologies in the system of higher education]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika: zb. nauk. prats'. – K.: IVTs «Politekhnika», Vol. 3 (27), pp. 236–240 (ukr)

Shumpeter Y.A. (2008) Teoryya эkonomycheskoho razvytyya [The theory of economic development]. – M.: Dyrektmedya Pablyshynh. – 401 p. (rus)

Yashanov S.M. (2010) Systema informatyvnoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv trudovoho navchannya [The system of informative training of future teachers of labor education]: monohrafiya / Za nauk. red. akad. M.I. Zhaldaka. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. – 486 p. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 449

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
N. Hrytsak, «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», OD, с. 188–199, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти