НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ПТНЗ

Автор(и)

  • Tetyana Zhuravel Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
  • Yuliya Rogozna Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, магістр кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.45172

Ключові слова:

неформальна освіта, професійно-технічний навчальний заклад, формальна освіта

Анотація

У статті представлені результати теоретичного дослідження трактування неформальної освіти вітчизняними та зарубіжними науковцями; розкрито сутність поняття «неформальна освіта», «формальна освіта» та «інформальна освіта»; визначено елементи та принципи функціонування неформальної освіти; проаналізовано досвід упровадження програм неформальної освіти для підлітків та молоді, на основі якого визначено особливості неформальної освіти як інструменту підвищення лідерського потенціалу учнів професійно-технічних навчальних закладів; визначено подальші перспективи наукових пошуків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Волківська Д. А. Лідерство як предмет сучасного наукового пізнання / А. Волківська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 40 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – С. 360-365.

Іващенко А. Активізація лідерського потенціалу студентів вищих навчальних закладів у процесі позанавчальної діяльності на засадах компетентнісного підходу / А. Іващенко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди» Педагогіка. Психологія. Філософія. – .2013. – Вип. 28(2). – С. 117 – 123.

Ідеї. Натхнення. Рішення: посібник для тренерів неформальної освіти / Н. Трамбовецька [та ін.]; упоряд. Н. Трамбовецька. – Київ : Інша освіта, 2015. – 70 с.

«КОМПАС»: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді – Рада Європи [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2016/09/compass_UA.pdf.

Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Ю. Ю. Приймак, Д. М. Павлова, О. В. Василенко, О. Т. Сакович, С. З. Сальніков, С. В. Сидяк, Ю. Б. Юдін, Н. С. Нахабич. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2015. – 200 с.

Леонтьев Д.А. Личностное в личности. Личностный потенциал как основа самодетерминации – Режим доступа к статье.: http://www.psychology-online.net

Меморандум непрерывного образования Европейского Союза [Електронний ресурс]. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://adukatar.net/wp-content/uploads/2009/12/Adu_8_Pages_24-27.pdf.

Перспективи впровадження інноваційних форм освіти в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/2665.

Руководство для работающих с группами молодежи опыт неформального обучения в Литве [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://mitteformaalne.archimedes.ee/wp-content/uploads/2015/02/handbook-for-people-working-with-youth-groups-ru-final.pdf

Рекомендації Асамблеї Ради Європи 1437 Про неформальну освіту [Електронний ресурс]. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http/coe.kiev.ua/ bul/ bul9/text30htm.

Formal, non-formal and informal learning. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning (eng ).

Glossary. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/glossary (eng).

NFE BOOK The impact of Non Formal Education on young people and society (2014). Retrieved from https://www.aegee.org/wp-content/uploads/publications/NFE_book.pdf (eng)

Youth in Action Programme Guide (2013). Retrieved from http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/tools/documents/programme-guide-2008_en.pdf (eng).

References

Trambovetsʹka N. (2015). Ideyi. Natkhnennya. Rishennya: posib. Dlya treneriv neform. osvity.[Ideas Inspiration. Solution: Tutorial for non-formal education coaches] Kyiv, Ukraine: Insha osvita (ukr).

Ivashchenko A.( 2013). Aktyvizatsiya lidersʹkoho potentsialu studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv u protsesi pozanavchalʹnoyi diyalʹnosti na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu Kyiv, Ukraine (ukr).

KOMPAS: Posibnyk z osvity v haluzi prav lyudyny za uchasti molodi – Rada Yevropy (2012) [COMPASS: Youth Human Rights Education Manual − Council of Europe] Retrieved from: http://nycukraine.org/wp-content/uploads/2016/09/compass_UA.pdf (ukr).

BalakiryevaO. M., Bondar T. V., PryymakY. Y., Pavlova D. M., Vasylenko O. V., Sakovych O. T. (2015). Kurinnya, vzhyvannya alkoholyu ta narkotychnykh rechovyn sered pidlitkiv, yaki navchayut'sya: poshyrennya y tendentsiyi v Ukrayini: Za rezul'tatamy doslidzhennya 2015 roku v ramkakh mizhnarodnoho proektu «Yevropeys'ke opytuvannya uchniv shchodo vzhyvannya alkoholyu ta inshykh narkotychnykh rechovyn – ESPAD» Kyiv, Ukraine (ukr).

Volkivsʹka D. A. (2013). Liderstvo yak predmet suchasnoho naukovoho piznannya [Naukovi zapysky Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho]. Vinnytsya, , Ukraine: TOV «Nilan LTD» (ukr).

Leontev D.A. (2011). Lichnostnoe v lichnosti. Lichnostnyiy potentsial kak osnova samodeterminatsii. Retrieved from: http://www.psychology-online.net (rus).

Memorandum nepreryvnogo obrazovanija Evropejskogo Sojuza (2000). Retrieved from: http://adukatar.net/wp-content/uploads/2009/12/Adu_8_Pages_24-27.pdf (rus).

Perspektyvy vprovadzhennya innovatsiynykh form osvity v Ukrayini. Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen'. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/2665 (ukr).

Rukovodstvo dlja rabotajushhih s gruppami molodezhi opyt neformal'nogo obuchenija v Litve. (2013). Retrieved from: http://mitteformaalne.archimedes.ee/wp-content/uploads/2015/02/handbook-for-people-working-with-youth-groups-ru-final.pdf (rus).

Rekomendatsiyi Asambleyi Rady Yevropy 1437 Pro neformal'nu osvitu. (2000). Retrieved from: http/coe.kiev.ua/ bul/ bul9/text30htm (eng).

Formal, non-formal and informal learning. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning (eng ).

Glossary. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/glossary (eng).

NFE BOOK The impact of Non Formal Education on young people and society (2014). Retrieved from https://www.aegee.org/wp-content/uploads/publications/NFE_book.pdf (eng).

Youth in Action Programme Guide (2013). Retrieved from http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/tools/documents/programme-guide-2008_en.pdf (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 546

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
T. Zhuravel і Y. Rogozna, «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ПТНЗ», OD, с. 171–187, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають