ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ГЕОМЕТРІЇ

Автор(и)

  • Vladimir Proshkin Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Maria Astafieva Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Svetlana Radchenko

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1416

Ключові слова:

конструктивна, та проективна геометрія, критичне мислення, майбутній учитель, геометрія, засоби, математика, формування

Анотація

У статті розкрито сутність поняття критичного мислення як сучасного педагогічного феномену. З’ясовано,  що серед найважливіших компетентностей, актуальних у роботі сучасного вчителя, педагоги найчастіше називають критичне мислення.  Виділено теоретичні засади процесу формування критичного мислення майбутніх учителів у процесі професійної підготовки на рівні принципів, властивостей, прийомів, етапів. Здійснено аналіз проекту «Стандарту вищої освіти України» в галузі знань 01 «Освіта» для спеціальності 014 «Середня освіта», предметної спеціалізації 014.04 «Середня освіта (Математика)», який передбачає формування у студентів низки компетентностей, установлено, що основою перелічених компетентностей і результатів навчання є критичне мислення. Доведено, що геометрія (зокрема, конструктивна й проективна), її методи й задачі мають невичерпні можливості і засоби, які можна використовувати в якості ефективного інструментарію для формування критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики.

Ключові слова: засоби; геометрія; конструктивна та проективна геометрія; критичне мислення; майбутній учитель; математика; формування. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про освіту» : затверджено ВРУ від 05.09.2017 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення : 26.01.2018).

Paul Richard W. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State Univ, 1990. Р. 575.

Lipman M. Critical thinking: What can it be? Institute of Critical Thinking. Resource Publication. 1988. Series 1. № 1. Р.12.

Чуба О. Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 3. С. 202–208.

Терно С. О. Світ критичного мислення: образ та мімікрія. Історія в сучасній школі. 2012. № 7–8. С. 27–39.

Проекти стандартів вищої освіти. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti (дата звернення : 26.01.2018).

Александров А. Д. Основания геометрии. М. : Наука, 1987. 288 с.

References

Law of Ukraine on Higher Education. (2017). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (ukr)

Paul Richard W. (1990). Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University (p. 575). (eng).

Lipman M. (1988). Critical thinking: What can it be? Institute of Critical Thinking. Resource Publication. Series 1. № 1. (p.12). (eng).

Chuba O. (2013). Formuvannya krytychnoho myslennya yak psykholoho-pedahohichna problema suchasnosti. Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity. [Formation of critical thinking as a psychological and pedagogical problem of the modernity. Pedagogy and psychology of professional education]. (pp. 202 – 208). (ukr).

Terno S.O. (2012). Svit krytychnoho myslennya: obraz ta mimikriya. Istoriya v suchasniy shkoli [The World of Critical Thinking: Image and Mimicry. History in modern school]. (pp. 27 – 39). (ukr).

Projects of higher education standards. (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti

Aleksandrov A. D. (1987). Osnovaniya geometrii. [Foundations of geometry]. (p. 288). (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 454

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
V. Proshkin, M. Astafieva, і S. Radchenko, «ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ГЕОМЕТРІЇ», OD, с. 100–115, Бер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти