ХУДОЖНІЙ СМАК ЯК НАУКОВА ДЕФІНІЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.2653

Ключові слова:

музичне мистецтво, особистість, філософсько-історичний аналіз, художній смак

Анотація

У статті розглядається поняття «художній смак» та інші його різновиди. Автор проводить аналіз виникнення та становлення дефініції «смак» в історії філософії. В  науковій праці узагальнюється теоретична інформація щодо визначення сутності художнього смаку та його змістового наповнення. Висвітлюється безпосередній зв'язок художнього смаку з художньою потребою, естетичним ідеалом та художньо-естетичними судженнями, які впливають на формування естетичної свідомості особистості. У статті обґрунтовується значущість формування художнього смаку у підростаючого покоління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Винкельман И. И. Избранные произведения и письма / Винкельман Иоганн Иоахим. – М. – Л. : Изд.-во Academia, 1935. – С. 218.

Волонина О. В. Музичне мистецтво 6 клас : підручник [для загальних навчальних закладів] / О. В. Волонина – К. : Ірпінь, 2006. – 192 с.

Вольтер Ф.-М. А. Эстетика. Статьи. Письма. Предисловия и рассуждения / Вольтер Франсуа-Мари Аруэ. − М. : Искусство, 1974. – С. 59 – 268.

Герман Ш. М. Беседы об эстетике / Ш. Герман, В. Скатерщиков. – М. : Знание, 1970. − 190 с.

Кант И. Сочинения в шести томах / Иммануил Кант. − М. : Мысль, 1964. – Т. 5. – 1964. – С. 203 – 245.

Из истории музыкального воспитания : хрестоматия / [сост. О. А. Апраксина]. – М. : Просвещение, 1990. – 207 с.

История естетики. Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. / [ред. А. Баумгартен]. – М. : Искусство, 1964. – Т. 2. – 1964. – С.153 – 492.

Немов Р. С. Психология : учеб. [для студ. высш. пед. учеб. заведений] : в 3 кн. – 4-е изд. / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1995 – 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. – 1995. – 688 с.

Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества : сб. статей / Валентина Николаевна Шацкая. – М. : Педагогика, 1975. – 200 с. : нот. ил.

References

Vinkel'man, I. I. (1935). Izbrannye proizvedenija i pis'ma [Selected works and letters]. Moskva, Leningrad: Academia (rus).

Volonyna, O. V. (2006). Muzychne mystectvo 6 klas [Musical Arts 6th grade]. Kyiv, Ukraine: Irpen' (ukr).

Vol'ter, F.-M. A. (1974). Jestetika. Stat'i. Pis'ma. Predislovija i rassuzhdenija [Aesthetics. Articles. Letters. Preface and reasoning]. Moskva, Iskusstvo (rus).

German, Sh. (1970). M. Besedy ob jestetike [Conversations about aesthetics]. Moskva: Znanie (rus).

Kant I. (1964). Sochinenija v shesti tomah [Works in six volumes]. Moskva: Mysl' (rus).

Apraksina, O. A. (1990) Iz istorii muzykal'nogo vospitanija: hrestomatija [From the history of musical education] Reader. Moskva: Znanie (rus).

Baumgarten, A. (1964). Istorija estetiki. Pamjatniki mirovoj jesteticheskoj mysli [History of Estetics. Monuments of world aesthetic thought]. Moscow: Iskusstvo (rus).

Nemov, R. S. (1995). Psihologija [Psychology] (4nd ed.). Moskva: Gumanit. izd. Centr Vlados (rus).

Shackaja, V. N. (1975). Muzykal'no-jesteticheskoe vospitanie detej i junoshestva [Musical and aesthetic education of children and youth]. Sat. articles. Moskva: Psihologіja (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 387

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
«ХУДОЖНІЙ СМАК ЯК НАУКОВА ДЕФІНІЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ», OD, с. 255–266, Бер 2018.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти