ДЕЯКІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Viktoriia Mohilevska Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.3846

Ключові слова:

дидактика позашкільної освіти, компетентнісний підхід, модернізація змісту освіти, позашкільна освіта

Анотація

Автор проводить думку, що деякі категорії дидактики за своєю сутністю лише опосередковано відображають сучасний характер явищ і процесів, що відбуваються в позашкільній освіті. Їх зміст не дозволяє аргументувати ствердження щодо нової місії позашкільної освіти, як соціальної інституції, яка здійснює свій вагомий внесок в процеси соціалізації особистості, творчий розвиток індивіда та закладає підвалини щодо його самореалізації в умовах інформаційного суспільства, що постійно оновлюються. Автор наголошує, що частина категоріального апарату дидактики, як невід’ємної складової педагогіки, має постійно поповнюватись новими висновками, без яких неможливо описати нові теорії чи методики навчання. На його думку, низка таких категорій, як: учні, навчання, навчально-виховна діяльність, навчально-виховний процес, викладання, потребують додаткового трактування з точки зору сучасних концептуальних засад розвитку позашкільної освіти. Лише нове тлумачення їх змістовності дозволить чітко сформулювати концептуальні основи сучасної позашкільної освіти ХХІ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia Mohilevska, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

доцент кафедри теорії та методики виховання

Посилання

Жебровський О. Позашкільна освіта у вимірі ХХІ століття URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_12_7 (дата звернення 03.12.2017).

Закон України «Про освіту» URL: https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Закон України «Про позашкільну освіту» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – С. 3.

Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: колективна монографія / В. В. Вербицький та ін. Київ. 191 с.

Сорока Т., Струганець Б. Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка. Наукові записки. Серія: педагогіка. — 2016. — № 2. URL:

http://pedagogica.tnpu.edu.ua/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%82-%D0%BF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1-%D0%B2/ (дата звернення 21.02.2018).

Сущенко Т. І. Основы внешкольной педагогики: Пособие для классных руководителей, педагогов внешкольных учреждений. Минск : Бел. Навука, 2000. С. 221.

REFERENCES

Zhebrovskyi O. Pozashkilna osvita u vymiri ⅩⅪ stolittia [Out-of-school education in the 21st century] URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_12_7 (data zvernennia 03.12.2017).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]URL: https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Zakon Ukrainy «Pro pozashkilnu osvitu» [Law of Ukraine "On Extracurricular Education"]// Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2000. – # 29. – S. 3.

Optymizatsiia vykhovnoho potentsialu pozashkilnoho navchalnoho zakladu[Optimization of the educational potential of an out-of-school educational institution]: kolektyvna monohrafiia / V. V. Verbytskyi ta in. Kyiv. 191 s.

Soroka T., Struhanets B. Aktualizatsiia mozhlyvostei pozashkilnoi osvity v sotsializatsii pidlitka. [Actualization of opportunities of extracurricular education in teenager socialization] Naukovi zapysky. Seriia: pedahohika. — 2016. — # 2. URL: http://pedagogica.tnpu.edu.ua/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%82-%D0%BF-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B1-%D0%B2/ (data zvernennia 21.02.2018).

Sushhenko T. І. Osnovy vneshkol'noj pedagogiki [Fundamentals of extracurricular pedagogy]: Posobie dlja klassnyh rukovoditelej, pedagogov vneshkol'nyh uchrezhdenij. Minsk : Bel. Navuka, 2000. S. 221.

Downloads


Переглядів анотації: 289

Опубліковано

2018-03-08

Як цитувати

[1]
V. Mohilevska, «ДЕЯКІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», OD, с. 279–290, Бер 2018.

Номер

Розділ

Компетентнісний підхід в освіті