ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.3851

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційна компетентність, освіта, фізична реабілітація

Анотація

У статті розкрито зміст, сутність та особливості формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фізичних реабілітологів. Зазначається, що виокремлення інформаційно-комунікаційної компетентності як окремої складової професійної компетентності фізичних реабілітологів обумовлено активним використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в охороні здоров’я. Автор відзначає, що сутність інформаційної компетентності фізичного реабілітолога полягає в здатності отримувати знаннях про способи переробки, передачі, зберігання та подання професійно-детермінованої інформації за допомогою комп'ютерних технологій. У статті підкреслюється, що для фізичного реабілітолога велике значення має також комунікаційна компетентність, оскільки фахівцю в галузі фізичної реабілітації під час виконання своїх професійних обов’язків доводиться безпосередньо спілкуватися з різними за фахом людьми, використовуючи вербальні та невербальні засоби комунікації, вміти встановлювати контакт, слухати, будувати бесіду з пацієнтом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Bismak, Київський університет імені Бориса Грінченка

Завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

Посилання

Бєлікова Н. О. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Н. О. Бєлікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – Випуск 5. – С. 16-19.

Бугеря Т. М. Формування готовності фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на основі міжпредметних зв’язків / Т. М. Бугеря // Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 17-20.

Володько І. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.04 / Володько Ігор Володимирович. – К., 2016. – 253 с.

Волошко Л. Б. Предметно-змістовні компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної терапії / Л. Б. Волошко // Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих напрямів (20 квітня 2017 року): Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки (дистанційна форма). – 2017. – Випуск 2. – С. 20-23.

Гук С. В. Професійні функції фахівця з фізичної реабілітації / С. В. Гук // Збірник наукових праць. Розділ 1. Педагогіка. – 2013. – Випуск 14. – С. 66-70.

Дерека Т. Г. Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання / Т. Г. Дерека // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2016. – №5. – С. 3-8. doi:10.15561/18189172.2016.0503 –Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2016-05/html-ru/16dthsac.html – Назва з екрану.

Крупа В. В. Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації / В. В. Крупа // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 4(73). – С. 176-187.

Кузьменко В. Ю. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах / В. Ю. Кузьменко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2016. – Випуск 32 (71). – С. 173-176.

Лавина Т. А. Формирование ИКТ-компетентности преподавателей ВУЗа / Т. А. Лавина, И. А. Таерова // Педагогические науки: Вестник Череповецкого государственного университета. – 2015. – №4. – С. 141-143.

Лєнкова О. О. Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій майбутніх лікарів на засадах використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі / О. О. Лєнкова, Г. Ю. Мороховець, С. В. Міщенко // ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Том 15, Випуск 3(51), частина 1. – С. 264-269.

Мороховець Г. Ю. Методика формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх лікарів в освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу / Г. Ю. Мороховець // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 3 (46). – С. 32-34.

Панченко О. А. Применение информационных технологий в cовременной реабилитологии / О. А. Панченко, О. П. Минцер. – К.: КВИЦ, 2013. – 136 с.

Соколюк О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Соколюк. – Рівне, 2015. – 20 с.

Фастівець А. В. Формування діагностико-прогностичної компетентності майбутнього фахівця фізичної реабілітації / А. В. Фастівець // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – 2014. – Випуск 18, Т. 3. – С. 223–227.

Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості / І. О. Черезова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2014. – Випуск 1, том 1. – С. 103-107.

Downloads


Переглядів анотації: 467

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
O. Bismak, «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ», OD, с. 338–351, Груд 2017.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти