КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Автор(и)

  • Nataliia D. Podcherniaieva Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1869

Ключові слова:

культура спілкування, міжнаціональне спілкування, спілкування старшокласників, старшокласник, толерантна особистість

Анотація

У статті проаналізовано науково-педагогічну літературу, присвчену проблемі формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників. Описано основні напрями дослідження поняття «культура міжнаціонального спілкування старшокласників» (як інтегрованої якості особистості; як сукупності спеціальних знань; як певних взаємозв’язків й взаємостосунків); наведено вікові характеристики старшокласника. Визначено сутність культури міжнаціонального спілкування старшокласників з філософських, психологічних та педагогічних позицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia D. Podcherniaieva, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди, аспірант

Посилання

Антонова Н. Н. Формирование культуры общения старшеклассников во внеурочной деятельности: автореф.дисс. … канд. пед. наук:13.00.07/Антонова Н. Н. – Москва, 2005. — с. 10.

Атрощенко Т. О. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі / Т. О. Атрощенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – № 6. – с. 92 - 95.

Гасанов З. Т. Национальные отношения и воспитание культуры межнационального общения // Педагогика. – Спб.,1996. – № 6. – с. 51 - 55.

Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России / Л. М. Дробижева; Ин-т социологии. – М.: Центр общечеловеч. Ценностей, 2003 - 376 с.

Загорская Н. С. Культура межнационального общения: этико-социологический анализ: автореф. дисс. … канд. соц. наук: 22.00.06 / Н. С. Загорская. – Минск, 1990. – 22 с.

Заслуженюк В. С. Формування в школярів культури міжнаціонального спілкування / В. С. Заслуженюк, В. В. Присакар // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. – с. 66 - 75.

Комаров В. П. Теоретические основы воспитания культуры межнационального общения учащихся средней, профессиональной школы: автореф. дисс. … докт. пед. наук: 22.00.04 / В. П.Комаров. – Казань, 1996. – 46 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука визначають обличчя й авторитет держави // Укр. мова і л-ра в середн. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 6. – с. 6 - 13.

Крысько В. Г. Социальная психология: Учебник для вузов / В. Г. Крысько. – 2-е изд. –СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

Кушнір Ю. В. Виховання у старшокласників культури міжетнічного спілкування: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ю. В. Кушнір – Луганськ, 2012. – 20 с.

Матис В. И. Культура межнационального общения: учеб.пособие/ В.И.Матис; Алт.гос.акад.культуры и искусств. – Барнаул: Изд-во Алт.гос.акад.культуры и искусств, 2013. – 400 с.

Мудрик А. В. О воспитании старшеклассников: Кн. для клас. руководителей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

Назаренко Г. А. Виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності: автореф.дис. ... канд.пед.наук: 13.00.07/ Г. А. Назаренко – Київ, 2007. – 20 с.

Пирен М. И. Социалистическая культура межнационального общения (сущность, тенденции развития) / М. И. Пирен. – Львов: Свит, 1990. – 216 с.

Попова О. Н. Формирование у школьников культуры межнационального общения: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2004. – 19 с.

Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи [Текст]: научное издание / Ю. І. Римаренко. – Київ: Юрінком, 1995. – 272 с.

Степанов Є. П. Формування культури міжетнічних відносин у студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Є.П. Степанов; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – 21 с.

Фогель Т. М. Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Т. М. Фогель – Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2013. – 19 с.

Шулигіна Р. А. Формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: автореф... канд. пед. наук: 13.00.07 / Р. А. Шулигіна; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – К., 2007. – 20 с.

Dervin F. Towards post-intercultural teacher education: analzing «extreme» intercultural dialogue to reconstruct interculturality [Text] / F. Dervin // European Journal of Teacher education. – 2014. – Vol. 38, Issue 1. – P. 71-86. DOI: 10.1080/02619768.2014.902441

Downloads


Переглядів анотації: 359

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

[1]
N. D. Podcherniaieva, «КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ», OD, с. 186–199, Груд 2017.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти