РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У РЕФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Yuliia V. Hryshchuk НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.10618

Ключові слова:

міжкультурна освіта, полікультурна освіта, полікультурна особистість

Анотація

У статті розглянуто роль полікультурних європейських традицій у реформуванні педагогічної освіти Республіки Польща. Проаналізовано основні положення документів Європейського Союзу з питань міжкультурної та полікультурної освіти. Охарактеризовано особливості формування полікультурної особистості в системі вищої педагогічної освіти Республіки Польща.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliia V. Hryshchuk, НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка

науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Ananieva N. V. (2007). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady diialnosti polilinhvistychnoi himnazii [Organizational and pedagogical principles of polylinguistic gymnasia]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 25 (ukr).

Ghavran M. (2014). Polikuljturnyj aspekt profesijnoji pidghotovky vyshhykh navchaljnykh zakladiv Kanady ta Poljshhi [Policultural aspect of training of higher education institutions in Canada and Poland]. Comparative educational studies (4(22)), 85-90 (ukr).

Huletska Ya. H. (2008). Polikulturna osvita studentskoi molodi v universytetakh SShA [Polycultural education of students in the United States]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 19 (ukr).

Ershov V. A. (2000). Polikul'turnoe obrazovanie v sisteme obrazovatel'noj podgotovki uchashhihsja srednej shkoly [Polycultural education in the system of educational training of secondary school students]. Candidate’s thesis. M., 194 (rus).

Ivashko Olena. (2011). Hotovnist polskoi shkoly do realizatsii kontseptsii polikulturnoi osvity [The willingness of the Polish school to implement the concepts of polycultural education]. MONMS. Mariupolskyi derzh. un-t. Mariupol: Vyd-vo «Noulidzh» (donetske viddilennia), 2011, 120-125 (ukr).

Kotenko O. V. (2011). Rozvytok polikulturnoi kompetentnosti vchyteliv svitovoi literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity [The development of polycultural competence of teachers of world literature in post-graduate education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 23 (ukr).

Kravets R. A. (2013). Strukturni komponenty polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi [Structural components of polycultural competence of future specialists of agricultural sector]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 80-86 (ukr).

Krystopchku T. Ye. (2011). Polikulturnyi pidkhid u systemi pedahohichnoi osvity Ukrainy ta krain Yevropeiskoho Soiuzu [Policultural approach to the pedagogical education system of Ukraine and the European Union]. MONMS. Mariupolskyi derzh. un-t. Mariupol: Vyd-vo «Noulidzh» (donetske viddilennia), 103-108 (ukr).

Larina N. B. (2013). Mizhkulturna osvita derzhavnoho sluzhbovtsia v konteksti yevropeiskykh standartiv [Intercultural education of a civil servant in the context of European standards]. Kyiv: NADU, 68 (ukr).

Miliutina O. K. (2008). Polikulturna osvita shkoliariv u Velykii Brytanii: monohrafiia [Polycultural education of schoolchildren in the United Kingdom: monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 192 (ukr).

Miliutina O. (2011). Polikulturna osvita molodi shkilnoho viku: yevropeiskyi pidkhid [Polycultural education of young people of school age: the European approach]. Comparative educational studies (3-4), 33-41(ukr).

Seliatytskyi M. (2008). Mizhkulturna osvita u svitli dokumentiv Rady Yevropy ta Yevropeiskoho Soiuzu [Intercultural education in light of the documents of the Council of Europe and the European Union]. Intercultural Education. Teacher Advisor. Varshava, 9-15 (ukr).

Sysoieva S. O. (2012). Kulturolohichni kontsepty osvitolohii ta rozvytok polikulturnoho suspilstva [Cultural development concepts for Educology and multicultural society]. Continuing Professional Education: Theory and Practice (1-2), 28-36 (ukr).

Sysoieva S. O. (2014). Problemy polikulturnoi osvity u pedahohichnykh doslidzhenniakh polskykh uchenykh [The problems of polycultural education in pedagogical research of Polish scientists]. The Pedagogical Process: Theory and Practice (2), 87-92 (ukr).

Sokolova I. V. (2009). Formuvannia polikulturnoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Formation of polycultural competence of future teachers of philology]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky). Berdiansk: BDPU, 1, 117-123 (ukr).

Chobitko Mykola. (2011). Komponenty polikulturnoi osvity u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv [Components of polycultural education in the training of future teachers]. MONMS. Mariupolskyi derzh. un-t. Mariupol: Vyd-vo «Noulidzh» (donetske viddilennia), 38-42 (ukr).

Yaksa N. V. (2008). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv: teoriia i praktyka mizhkulturnoi vzaiemodii v umovakh Krymskoho rehionu: Monohrafiia [Professional training of future teachers: the theory and practice of intercultural interactions in the Crimean region: Monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 197 (ukr).

Dervin F. (2014). Towards post-intercultural teacher education: analzing “extreme” intercultural dialogue to reconstruct interculturality [Text]. European Journal of Teacher education. Vol. 38, Issue 1, 71–86. DOI: 10.1080/02619768.2014.902441 (eng).

Stankowski B. (2007). Wychowanie w duchu wielokulturowosci. Raport y badan empirycznych wsrod nauczycieli na Podhalu. Krakow: Wydawnictwo WAM, 131 (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 367

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
Y. V. Hryshchuk, «РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У РЕФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА», OD, с. 106–118, Бер 2017.

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти