ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Natalia Hrytsak

Анотація


У статті теоретично обґрунтуванні поняття «інноваційне навчання» та «інноваційні технології». Автор доводить, що актуальними питаннями у системі вищої освіти в умовах кредитно-модульного навчання є впровадження інноваційних технологій. Розглянуто поняття «інновація» у трьох аспектах. Проаналізовано основні складові інноваційного навчання. Розкрита роль і значення інформаційних технологій, а також аргументована доцільність впровадження новітніх технологій в навчально-освітній процес вищих навчальних закладів. Автором частково запропоновано найбільш ефективні методи і форми навчальної роботи студентів-словесників на заняттях із зарубіжної літератури вищих навчальних закладів. Доведено, що застосування інноваційних технологій концентрує увагу студентської аудиторії, стимулює запам’ятовування навчального матеріалу, формує інформаційну культуру студентів-філологів, посилює творчу складову традиційної форми навчання. 

Ключові слова


інноваційне навчання, інноваційні технології, лекція-конференція, лекція-прес-конференція, мультимедіа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. Москва: Просвещение, 1990. 157 с.

Жалдак М.І., Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посіб. для вчителів. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. 182 с.

Ісаєва О.О. Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2009. № 5. С. 2–5.

Козак Л.В. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі Освітологічний дискурс. № 1(5). 2014. С. 95– 107. URL: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_1_11.

Кокарєва А.М. Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 Київ, 2006. 265 с.

Мачинська Н., Комарова Ю. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. № 1 (14). 2015. С. 240–246

Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. № 3 (27). С. 236–240.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – Москва: Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с.

Яшанов С.М. Система інформативної підготовки майбутніх учителів трудового навчання: монографія / За наук. ред. акад. М.І. Жалдака. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 486 с.

REFERENCES

Anhelovsky K. (1990) Uchytelya y ynnovatsyy [Teachers and innovations]: Kn. dlya uchytelya: Per. s maked. – M: Prosveshchenye, pp. 49–51(rus) .

Zhaldak M.I., Lapins'kyy V.V., Shut M.I. (2004) Komp"yuterno-oriyentovani zasoby navchannya matematyky, fizyky, informatyky [Computer-oriented means of teaching mathematics, physics, computer science]: posib. dlya vchyteliv. – Kyyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 182 p (ukr).

Isayeva O.O. (2009) Komp"yuter na urotsi literatury yak metodychna problema [Computer in the classroom as a methodological problem]. Vsesvitnya literatura v serednikh navchal'nykh zakladakh Ukrayiny, Vol. 5, pp. 2–5 (ukr).

Kozak L.V. (2014) Doslidzhennya innovatsiynykh modeley navchannya u vyshchiy shkoli [Research of innovative models of education in high school]. Osvitolohichnyy dyskurs, Vol 1(5), pp. 95– 107 (ukr).

Kokaryeva A.M. (2006) Zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy u vyvchenni pryrodnychykh dystsyplin na pidhotovchykh viddilennyakh tekhnichnykh universytetiv [Application of information technologies in the study of natural sciences at the preparatory departments of technical universities]: dys. ... kandydata ped. nauk : 13.00.04 – K., – 265 p. (ukr)

Machyns'ka N., Komarova Yu. (2015) Uprovadzhennya innovatsiynykh tekhnolohiy navchannya u vyshchiy shkoli [Implementation of innovative teaching technologies in higher education]. Naukovyy visnyk Melitopol's'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika. Vol. 1 (14), pp. 240–246 (ukr)

Tverezovs'ka N.T. (2009) Interaktyvni innovatsiyni tekhnolohiyi u systemi vyshchoyi osvity [Interactive innovative technologies in the system of higher education]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika: zb. nauk. prats'. – K.: IVTs «Politekhnika», Vol. 3 (27), pp. 236–240 (ukr)

Shumpeter Y.A. (2008) Teoryya эkonomycheskoho razvytyya [The theory of economic development]. – M.: Dyrektmedya Pablyshynh. – 401 p. (rus)

Yashanov S.M. (2010) Systema informatyvnoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv trudovoho navchannya [The system of informative training of future teachers of labor education]: monohrafiya / Za nauk. red. akad. M.I. Zhaldaka. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. – 486 p. (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.198

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.