ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ

Olena D. Litichenko

Анотація


Соціально-педагогічні процеси на початку другої половини ХХ сторіччя сприяли розвитку системи дошкільного виховання. З’ясовано, що трудове виховання було провідною ідеєю радянської держави, проте в системі освіти мало місце калькування завдань трудового виховання школи на дитячий садок. Відставання трудового виховання на теоретичному та практичному рівнях від соціального замовлення спонукали до удосконалення та реформування освіти в 1958-1959 роках. В статті проаналізовано передумови формування ідей трудового виховання дітей дошкільного віку. З’ясовано, що завдання організації праці дітей дошкільного віку були відокремлені від завдань навчання в школі. Підняті проблеми знаходили своє відображення в педагогічній пресі.


Ключові слова


дошкільне виховання; діти дошкільного віку; трудове виховання; праця; педагогічна преса

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєнко-Лемовська Л. Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти [Електронний ресурс] /Людмила Алексєєнко-Лемовська // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”. – 2017. – № 4/36. – Режим доступу : DOI : 10.24919/2313-2094.4/36.98220.

Введенська Т. Про трудове виховання/ Т. Введенська//Дошкільне виховання, 1955.– №3.–С.9- 14

Введенська Т., Цвелих Т.Про трудове виховання дітей дошкільного віку/ Т. Введенська Т. Цвелих//Дошкільне виховання, 1955.– №9.–С.7-13

Гаращенко Л.В. Аналіз завдань і змісту організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ситсемі дошкільної освіти України/Лариса Василівна Гаращенко//Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015.-№4. –С.36-40

Контребінська Є. Перші кроки на шляху до політехнічного навчання в школі/Контребінська Є.//Дошкільне виховання – 1957.-№4 – с.17-21

Літіченко О.Д. Трудове виховання дітей дошкільного віку у першій половині ХХ століття/Олена Дмитрівна Літіченко//Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 3. – С.186-189

Трудовое воспитание детей в детском саду [Текст] : Метод. указания / Упр. по дошкольному воспитанию М-ва просвещения РСФСР. - Москва : Учпедгиз, 1954. - 39 с.

Цвелих Т. Педагогічні читання /Т. Цвелих// Дошкільне виховання, 1953.– №10.–С.3–7

Цвелих Т. Питання комуністичної моралі в прогамно-методичних вказівках для вихователя/ Т. Цвелих//Дошкільне виховання, 1954.– №8.–С.3–7

Цвелих Т. Про трудове виховання/Т. Цвелих // Дошкільне виховання. -1955 - №3 – С.9-13

Переверзєва Н. Розвиток громадського дошкільного виховання в колгоспах Української РСР/Н. Переверзєва //Дошкільне виховання – 1957.-№9 – с.5-9

Програмно-методичні вказівки для вихователя дитячого садка [Текст] : метод. вказівки / Відділ дошк. вих-ня ; ред. Н. Ю.

Переверзєва. - Київ : Держ. учпедвид "Рад. шк.", 1955. - 160 с. с.8

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) ф. 166 оп. 15 том 2, справа 1981, арк 23

Становлення внутрішньої картини світу дошкільника : монографія / [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, О.О. Вовчик-Блакитна та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 236 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) ф. 166 оп. 15 том 2, справа 2189, арк 9
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.4356

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.