РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У РЕФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Yuliia V. Hryshchuk

Анотація


У статті розглянуто роль полікультурних європейських традицій у реформуванні педагогічної освіти Республіки Польща. Проаналізовано основні положення документів Європейського Союзу з питань міжкультурної та полікультурної освіти. Охарактеризовано особливості формування полікультурної особистості в системі вищої педагогічної освіти Республіки Польща.


Ключові слова


міжкультурна освіта; полікультурна освіта; полікультурна особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananieva N. V. (2007). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady diialnosti polilinhvistychnoi himnazii [Organizational and pedagogical principles of polylinguistic gymnasia]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 25 (ukr).

Ghavran M. (2014). Polikuljturnyj aspekt profesijnoji pidghotovky vyshhykh navchaljnykh zakladiv Kanady ta Poljshhi [Policultural aspect of training of higher education institutions in Canada and Poland]. Comparative educational studies (4(22)), 85-90 (ukr).

Huletska Ya. H. (2008). Polikulturna osvita studentskoi molodi v universytetakh SShA [Polycultural education of students in the United States]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 19 (ukr).

Ershov V. A. (2000). Polikul'turnoe obrazovanie v sisteme obrazovatel'noj podgotovki uchashhihsja srednej shkoly [Polycultural education in the system of educational training of secondary school students]. Candidate’s thesis. M., 194 (rus).

Ivashko Olena. (2011). Hotovnist polskoi shkoly do realizatsii kontseptsii polikulturnoi osvity [The willingness of the Polish school to implement the concepts of polycultural education]. MONMS. Mariupolskyi derzh. un-t. Mariupol: Vyd-vo «Noulidzh» (donetske viddilennia), 2011, 120-125 (ukr).

Kotenko O. V. (2011). Rozvytok polikulturnoi kompetentnosti vchyteliv svitovoi literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity [The development of polycultural competence of teachers of world literature in post-graduate education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 23 (ukr).

Kravets R. A. (2013). Strukturni komponenty polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi [Structural components of polycultural competence of future specialists of agricultural sector]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 80-86 (ukr).

Krystopchku T. Ye. (2011). Polikulturnyi pidkhid u systemi pedahohichnoi osvity Ukrainy ta krain Yevropeiskoho Soiuzu [Policultural approach to the pedagogical education system of Ukraine and the European Union]. MONMS. Mariupolskyi derzh. un-t. Mariupol: Vyd-vo «Noulidzh» (donetske viddilennia), 103-108 (ukr).

Larina N. B. (2013). Mizhkulturna osvita derzhavnoho sluzhbovtsia v konteksti yevropeiskykh standartiv [Intercultural education of a civil servant in the context of European standards]. Kyiv: NADU, 68 (ukr).

Miliutina O. K. (2008). Polikulturna osvita shkoliariv u Velykii Brytanii: monohrafiia [Polycultural education of schoolchildren in the United Kingdom: monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 192 (ukr).

Miliutina O. (2011). Polikulturna osvita molodi shkilnoho viku: yevropeiskyi pidkhid [Polycultural education of young people of school age: the European approach]. Comparative educational studies (3-4), 33-41(ukr).

Seliatytskyi M. (2008). Mizhkulturna osvita u svitli dokumentiv Rady Yevropy ta Yevropeiskoho Soiuzu [Intercultural education in light of the documents of the Council of Europe and the European Union]. Intercultural Education. Teacher Advisor. Varshava, 9-15 (ukr).

Sysoieva S. O. (2012). Kulturolohichni kontsepty osvitolohii ta rozvytok polikulturnoho suspilstva [Cultural development concepts for Educology and multicultural society]. Continuing Professional Education: Theory and Practice (1-2), 28-36 (ukr).

Sysoieva S. O. (2014). Problemy polikulturnoi osvity u pedahohichnykh doslidzhenniakh polskykh uchenykh [The problems of polycultural education in pedagogical research of Polish scientists]. The Pedagogical Process: Theory and Practice (2), 87-92 (ukr).

Sokolova I. V. (2009). Formuvannia polikulturnoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Formation of polycultural competence of future teachers of philology]. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky). Berdiansk: BDPU, 1, 117-123 (ukr).

Chobitko Mykola. (2011). Komponenty polikulturnoi osvity u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv [Components of polycultural education in the training of future teachers]. MONMS. Mariupolskyi derzh. un-t. Mariupol: Vyd-vo «Noulidzh» (donetske viddilennia), 38-42 (ukr).

Yaksa N. V. (2008). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv: teoriia i praktyka mizhkulturnoi vzaiemodii v umovakh Krymskoho rehionu: Monohrafiia [Professional training of future teachers: the theory and practice of intercultural interactions in the Crimean region: Monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 197 (ukr).

Dervin F. (2014). Towards post-intercultural teacher education: analzing “extreme” intercultural dialogue to reconstruct interculturality [Text]. European Journal of Teacher education. Vol. 38, Issue 1, 71–86. DOI: 10.1080/02619768.2014.902441 (eng).

Stankowski B. (2007). Wychowanie w duchu wielokulturowosci. Raport y badan empirycznych wsrod nauczycieli na Podhalu. Krakow: Wydawnictwo WAM, 131 (pol).
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.10618

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.