КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Larysa V. Bezkorovaina

Анотація


У статті обґрунтовано, що методологічну основу професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства складають підходи: системний, структурний, акмеологічний, діяльнісний, операціональний, праксиологічний, компетентнісний, культурологічний, інформаційний, інноваційний, ціннісний, творчий, особистісний; загальнодидактичні (гуманізації і демократизації; науковості; систематичності, послідовності знань, умінь і навичок; свідомості; зв’язку теорії з практикою; активності; самостійності; наочності; ґрунтовності; доступності навчання, врахування індивідуальних особливостей студентів; емоційності навчання; поєднання колективного і індивідуального; духовності) і спеціальні (громадянськості, комунікативності, міждисциплінарності, багаторівневості, безперервності, атрактивності, полікультурності, соціальної актуальності, економічної доцільності, соціоморфності) принципи.

 


Ключові слова


концепція; майбутній фахівець з туризмознавства; методологія; принципи навчання; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. − 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dou4sun.ru/files/File/biblioteka_akatov.pdf

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кириллина А.Д. Научно-методическая разработка «сущность деятельностного подхода в образовательном процессе». [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://xn----8sb3aemcew1d.xn--p1ai/sushhnost-deyatelnostnogo-podhoda-v-obrazovatelnom-protsesse/

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/home/2010-12-22-00-05-45/2-events/571--2015-2025-.html

Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/article/2245/proekt-strategiji-regionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti--na-period-do-2020-roku.html

Хуторская Л.Н. Информационная педагогика // Интернет-журнал «Эйдос». − 2002. − 25 августа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2002/0825.htm.

Чеснокова А.В., Радина О.И., Пономарев П.А. Инновационные методы в педагогике как инструмент повышения квалификации современных кадров в сфере сервиса. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8224 (дата обращения: 30.11.2016).

Шанц Е.А. Професійна підготовка студентів ВНЗ як цілісна педагогічна система [Текст] / Е.А. Шанц // Теорія і практика освіти у сучасному світі: матеріали міжнар. наук. конф. – СПб.: Реноме, 2012. − №3 – С. 383-386.

Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. − М.: Дело. Л.И. Лопатников. 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economic_mathematics.academic.ru/3065/

Ян Коменский. Великая дидактика. − СПб: Типография А. М. Котомина, 1875. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikisource.org/wiki
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.6778

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.