НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Nadiia P. Pavlyk

Анотація


У статті представлено характеристики сучасної освітньої системи України з позиції соціології освіти; системного підходу та теорії педагогічних інновацій. Окреслено соціальне значення освіти та її суспільних і індивідуальних результатів, описано інституалізацію освіти як ієрархізованої навчально-виховної діяльності; визначено риси освіти як соціального інституту. Описано структуру освіти як відкритої системи педагогічних підсистем різного порядку залежно від типів, ступенів, рівнів, ланок. Охарактеризовано закон неперервності освіти, що зумовив розвиток її неформальної та інформальної форм. Визначено соціальні передумови розвитку теорії та практики організації неформальної освіти як позаінституційної, цілеспрямованої, добровільної діяльності громадських об’єднань й осередків у сфері навчання та виховання. Означено групи суб’єктів неформальної освіти.

Ключові слова


освіта; система освіти; формальна освіта; неформальна освіта; інформальна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н. П. Педагогіка : [Посіб.] / Н. П. Волкова. - К. : Видавничий центр «Академія», 2002. - 576 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [Навч. посіб.] / І. М. Дичківська - К. : Академвидав, 2004. - 352 с.

Закон України «Про загальну середню освіту». - 13 травня 1999 р. - №651-ХІV.

Лукашевич Н. П., Солодков В. Т. Социология образования : [конспект лекций] / Под ред. Н. П. Лукашевича. - К. : МАУП, 1997. - 224 с.

Освіта протягом життя : світовий досвід і українська практика / Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові Україні [Електронний ресурс] - режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/252/

Соціологія : [словник термінів і понять] / Упоряд. Є. А. Біленький, М. А. Козловець, В. О. Федоренко / За заг. ред. М. А. Козловця. - Житомир : Вид-во «Волинь», 2003. - 236 с.

Соціологія : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / За ред. В. Г. Городяненка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 560 с.

Циба В. Т. Соціологія особистості : системний підхід (соціально-психологічний аналіз) : [Навч. посіб.] / В. Т. Циба. - К. : МАУП, 2000. - 152 с.

Якуба Е. А. Социология : [Учеб. пособ.] / Е. А. Якуба. - Харьков : Изд-во «Константа», 1996. - 192 с.

Якунин В. А. Педагогическая психология : [Учеб. пособ.] / В. А. Якунин, Европ. Ин-т экспертов. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., Изд-во «Полиус», 1998. - 639 с.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.2737

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.