ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ З ХІМІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Andrii K. Grabovyy

Анотація


У дослідженні розглядаються теоретико-методичні засади формування методологічних знань з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Виокремлено компоненти змісту методологічних знань з хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів: знаннєвий, діяльнісний, ціннісний. Схарактеризовано знаннєвий компонент методологічних знань: наука, спостереження, опис, хімічна мова, класифікація, експеримент, гіпотеза, закон, теорія. Показано, що провідним засобом формування методологічних знань учнів є хімічний експеримент.

Ключові слова


хімія; загальноосвітні навчальні заклади; методологічні знання; навчальний хімічний експеримент; компоненти методологічних знань з хімії

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Величко Л. Методологічні знання в шкільному курсі хімії. / Людмила Величко // Біологія і хімія в шк. – 2011. – №5. – С.8-13.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко; гол. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Грабовий А. К. Демонстраційний хімічний експеримент у 12-річній школі : Науково-методичний посібник для студентів та вчителів хімії / А. К. Грабовий. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 228 с.

Зайцев О. С. Методика обучения химии : Теоретический и прикладной аспекты : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / О. С. Зайцев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 384 с.

Макареня А. А. Методология химии : Пособие для учителя / А. А. Макареня, В. Л. Обухов. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

Методика преподавания химии: Учеб. пособие для студентов пед. ин тов по хим. и биол. спец. – М. : Просвещение, 1984. – 415 с.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів : Хімія 7-11 класи [Л. П. Величко, О. Г. Ярошенко]. – К. : ТВФ «Перун», 2006. – 32 с.

Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М. : Педагогика, 1983. – С.104-150.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.